Yrkande Miljö- och klimatstrategi

När miljö- och klimatstrategin sist behandlades på kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater på en återremiss. Skälen var att vi saknade mätbara delmål under mandatperioden och ekonomiska konsekvensbeskrivningar. I vissa delar saknades också helt mätbara mål och i andra var de ställda målen alldeles för låga, vi vill ha en mera offensiv miljö- och klimatstrategi för Karlstad.

Vi tvingas tyvärr konstatera att den politiska majoriteten inte vidtagit några åtgärder utifrån den beslutade återremissen. Vi är väl medvetna om att det krävs länge tidshorisonter för att kunna se ett påtagligt resultat inom de olika områdena. Men vi är angelägna om att det finns mätbara delmål, för att kunna se om vidtagna åtgärder också är rätt åtgärder.

 

Vi yrkar därför:

 

2.3.1              Avfall

  • Den totala mängden hushållsavfall per person ska minska från år 2010 till år 2020. 
  • Minst 50 % av allt hushållsavfall i Karlstad ska materialåtervinnas eller behandlas biologiskt år 2020. Delmål år 2013 är 38 %. 

 

2.3.2                            Elanvändning 

  • Elanvändningen i Karlstad ska minska med 5 % från år 2008 till år 2015, och med 10 % från år 2008 till år 2020. Delmål år 2013 är en minskning med 3 %. 

3.3.3                            Ingen övergödning 

  • Hela kapitel 3 saknar mätbara mål. Vi vill därför att det tas fram för tidshorisonterna 2015 och 2020. Delmål arbetas fram för 2013. 

5.3.1.2                      Gröna ytor 

  • Inkonsekvent skrivning mot den antagna strategiska planen, där anges avståndet till ett mindre grönområde inom 100 meter, här står det 50 meter. Vad gäller? 

5.3.1.3                      Kulturhistorisk bebyggelse 

  • Ett aktuellt kunskapsunderlag ska tas fram med förslag på byggnader och miljöer som ska skyddas i detaljplan till år 2013. 

6.2                                  Övergripande mål 2020 

  • Här föreslår vi ett delmål 2013 på 5 %. 

6.3.2                            Energi 

  • Här föreslår vi ett delmål 2013 på 5 % 

6.3.5                            Upphandling 

  • Här är ambitionsnivån mycket låg. Vi ser inget hinder till att redan 2012 ställa skärpta miljökrav vid upphandlingar då en expertgrupp i kommunen redan identifierat 25 produktområden som kommunen upphandlar och som har stor miljöpåverkan. 

6.3.6                            Avfall 

  • Även här anser vi ambitionsnivån vara för låg. Finns inget skäl till att sortering och matavfall ska dröja till år 2015. Vi föreslår att det ska vara uppfyllt senast utgången av år 2013.

 

Lena Melesjö Windahl (S)

Kommunalråd i opposition

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-31 09:59