Arbetsmarknads- och socialnämnden. Yttrande över budget 2012-2014 Verksamhets- och ekonomisk planering

Yrkande i Arbetsmarknads- och socialnämnden

 Utöver de mål som beskrivs i tjänsteskrivelsen vill vi socialdemokrater även lyfta in nedanstående områden i det fortsatta arbetet de kommande tre åren. 

  • Minska barnfattigdomen i Karlstad kommun.

Barnfattigdomen har ökat kraftigt. Den ger konsekvenser för ungas uppväxtvillkor som riskerar att följa dem genom hela livet. Vi vill se riktade insatser till deras föräldrar för att minska barnfattigdomen i Karlstad.  

  • Minska överskuldsättningen i Karlstad av enskilda.

Alltfler människor hamnar idag i en överskuldsatt situation. Orsakerna till detta är flera. Bara i karlstad finns för närvarande 250 personer hos Skuldrådgivningen och inflödet är på cirka 30 personer varje månad. För att bryta denna trend är det viktigt att även arbeta förebyggande, redan hos våra ungdomar.  

  • Ingen ungdom sysslolös.

Idag tvingas arbetslösa ungdomar att gå sysslolösa då Arbetsförmedlingen sätter in sina aktiviteter först efter att 3 månader har gått. Detta tror vi ger negativa konsekvenser för den enskilde. Vi vill se ett utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för denna målgrupp. Karlstad ska ta ansvar för att garantera dessa ungdomar individuellt utformad fortbildning, praktik eller annan form av aktiviteter de första 3 månaderna. 

 

Budgetskrivelsen

Vi presenterar idag inga siffror, men kommer självklart att följa upp de yrkanden vi haft avseende strategiska mål i Kommunstyrelsen där vi presenterar vårt budgetförslag.

 

För socialdemokraterna

 

Christian Norlin

1:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 15:33