Revidering av kostpolicy och förtydligande av riktlinjer avseende mellanmål

Barn- och ungdomsnämnden antog under 2006 en policy för goda matvanor i förskolor , skolor och fritidshem. Policyn byggde bland annat på dåvarande rekommendationer från Livsmedelsverket och dessa har sedan dess reviderats. Skollagen har skärpts avseende måltidsverksamhet och Barn- och ungdomsförvaltningen har förändrat sin organisation. Kommunen har nyligen antagit en ny livsmedelspolicy och vi har beslutat om att 35 % av maten ska vara ekologisk/närproducerad. Nuvarande kostpolicy är därmed förlegad och behöver revideras. 

Det har under senare år vuxit fram en allt starkare debatt kring kost och hälsa, bl.a. om vikten av att äta naturlig mat utan tillsatser. Det finns ett stort engagemang bland föräldrar kring barnens skolmat. Ett engagemang som bör tas tillvara. 

Det har uppstått olika rutiner kring mellanmål på våra skolområden. Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att all verksamhet ska vara helt avgiftsfri och det innebär att skolan ska tillhandahålla frukt och att eleverna  inte ska ta med sig mellanmål hemifrån.  All förtäring under tiden barn/elever befinner sig i förskola/skola/fritidshem är verksamhetens ansvar. Det blir en orimlig ojämlikhet i vardagen för de barn/elever som inte har något med sig hemifrån. 

Förslag: 

  1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att revidera kostpolicyn och anpassa den utifrån senaste styrdokument och forskning
  2. Föräldrar och elever engageras i processen, bland annat genom skolområdenas matråd
  3. Riktlinjer för mellanmål samt förtäring under utflykter, ska förtydligas omgående utifrån nämndbeslutet om avgiftsfri verksamhet

 

Karlstad 2014-01-29 

För Socialdemokraterna 

Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordförande 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-29 15:28