Gruppledarna

Här är Socialdemokraternas gruppledare/talespersoner i Karlstads kommuns nämnder!

Socialdemokraterna presenterar här sina gruppledare/talespersoner i kommunens olika nämnder och vilka ansvarsområden som respektive har. Ta gärna kontakt för kommentarer ang. nyheter som berör Karlstads kommun eller kanske nåt annat. Vi träffar er gärna! Anders Tallgren och Maria Wågemo är nya som gruppledare den här mandatperioden. Pernilla Edman och Christer Alnebratt har nya ansvarsområden. Socialdemokraterna har posten som 1:e vice ordf. i alla nämnder utom miljönämnden. 

Linda Larsson, Kommunalråd, 1:e vice ordf. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet i alla avseenden. Kommunstyrelsen ansvarar för att initiera, bedriva och bevaka utvecklingsarbetet i kommunen och ta fram mål och riktlinjer för strategisk, översiktlig fysisk planering. Kommunstyrelsen ansvarar för arbetsgivarpolitiken.

Linda Larsson, 33 år. Intressen: träning, matlagning, inredning.
Tel: 054-540 12 89.  linda.larsson@karlstad.se

Christian Norlin, 1:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer. Förutom detta ansvarar förvaltningen även för: mottagning av ensamkommande flyktingbarn, tolkservice, kommunens socialpsykiatriska verksamhet, familjerättsliga frågor, skuldsanering, boutredning, samt tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.

Christian Norlin, 40 år. Intressen: läsa, resa och umgås med människor.
Tel: 054-540 80 26. christian.norlin@karlstad.se

Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Inom nämndens ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan.

Anna Dahlen Gauffin, 38 år. Intressen: Körsång, friluftsliv.
Tel: 070-001 86 63. anna.dahlen.gauffin@karlstad.se  

Pernilla Edman, 1:e vice ordförande Karlstads- Hammarö gymnasienämnd
Gymnasienämnden ansvarar för Karlstads och Hammarö kommuners gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där ingår även uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Pernilla Edman, 44 år. Intressen: båt, bad, båge, byggen och böcker.
Tel: 054-540 67 94. pernilla.edman@karlstad.se

Maria Wågemo, 1:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, Alsters herrgård, Kommunarkivet, fritidsgårdar, parklekar, idrottsanläggningar, motionsspår och kommunens kulturella programverksamhet. Politikerna i nämnden beslutar om bidrag till kulturverksamhet, ansvarar för frågor om inköp av konst och konstnärlig utsmyckning och har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde.

Maria Wågemo, 41 år. Intressen: böcker, handarbete, aktiv sportutövare, umgås med vänner. Tel: 070-559 89 08. maria.wagemo@karlstad.se

Christer Alnebratt, Miljönämnden
Miljönämnden ansvarar för miljöförvaltningens arbete med myndighetsutövning, vilket innebär att nämnden ser till att lagar och regler inom områdena miljö och livsmedel följs. Nämnden övervakar även miljön i kommunen och ger information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och konsumentfrågor – för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Christer Alnebratt, 63 år. Intressen: Båt, matlagning, snickeri, odling, böcker.
Tel: 073-661 69 37. christer.alnebratt@karlstad.se

Håkan Holm Alteblad, 1:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, färdtjänst och kollektivtrafiken Karlstadsbuss.

Håkan Holm Alteblad, 62. Intressen: hundar, natur, båt, travhäst.
Tel: 070-529 31 29. hakan.alteblad@karlstad.se

Anders Tallgren, 1:e vice ordförande Teknik- och fastighetsnämnden, vice ordf. i kommunstyrelsens tillväxtutskott
Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av kommunens mark, byggnader och anläggningar och företräder kommunen som fastighetsägare. Det innebär ansvar för VA-försörjning, renhållning, gator, vägar, allmän platsmark, tomtmark, naturmark, exploatering och markförsörjning för bostäder och näringsliv samt naturvård och naturanknutet friluftsliv. Nämnden ansvarar även för kommunens egen lokalförsörjning och är hamnmyndighet.
Anders Tallgren är också ordförande i Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp.

Anders Tallgren, 35 år. Intressen: idrott, resor.
Tel: 054-540 10 45. anders.tallgren@karlstad.se

Ingela Wretling, 1:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är uppdelad i fyra områden; äldreomsorg som innefattar hemtjänst och vårdboende, funktionsstöd inklusive personlig assistans, kommunens hälso- och sjukvård samt biståndskontoret.

Ingela Wretling, 46 år. Intressen: böcker, labradoren Jussi, trav och fritidshus.
Tel: 054-540 12 80. ingela.wretling@karlstad.se

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-08 11:55