11 nya förskoleavdelningar

För oss socialdemokrater är kvalité i förskolan en hjärtefråga vilket vi varit mycket tydliga med inför de senaste två mandatperioderna. Gruppstorlekarna är en av många kvalitetsaspekter och det är därför vi skapat 11,5 nya förskoleavdelningar de senaste 5 åren, både i tätorten och på landsbygden. Bara under det senaste året har 3 nya avdelningar öppnats varav en är föräldrakooperativet Lyckebo.

Samtidigt har antalet familjedaghem minskat i takt med föräldrars önskemål om förskoleplats. Detta har, trots en ökad efterfrågan på förskoleplatser, lett till minskade gruppstorlekar med i snitt 1 barn per avdelning. Detta ska ställas i relation till att antalet inskrivna barn under samma tid ökat med ca 200 vilket motsvarar en ökning av andelen inskrivna barn med ca 10 procent. Parallellt med arbetet att öppna fler förskoleavdelningar har vi påbörjat ombyggnationen av förskolors utemiljö samt bedrivit projektet Kvalité i förskolan som bland annat syftar till att tydliggöra förskolans uppdrag.

Personalen inom förskola, både barnskötare och förskollärare, lägger tillsammans med familjerna en viktig grund för barns utveckling. Vi socialdemokrater har hållit vårt löfte om att bygga ut förskolan och minska gruppstorlekarna. Men vi är naturligtvis inte nöjda! Även om det nu, på grund av det ekonomiska läget i landet, inte kommer att byggas nya förskoleavdelningar kommer vi genom att omvandla skollokaler till förskolelokaler fortsätta utbyggnaden av förskolan i syfte att bereda plats nära hemmet och minska barngruppernas storlek.  

Anneli Hedberg (s) Ordförande i Bildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-03 14:45