Förändringar i äldreomsorgen

Sedan 2009 års budget togs i slutet av förra året har mycket hänt. Inom vård- och omsorgsnämndens arbetsområde har en volymökning inom handikappomsorgen lett till stora kostnadsökningar. Handikappomsorg är ofta dyrt och det räcker med en liten volymökning i form av nya brukare för att kostnaderna ska öka mycket.

Samtidigt har världen kastats in i en global lågkonjunktur vilken på kort tid förändrat läget för alla kommuner och landsting. Prognoserna för framtida skatteintäkter har kraftigt skrivits ner, och som en följd av detta har kommunernas ekonomiska utsikter drastiskt försämrats. Sveriges kommuner och landsting har i samtal med regeringen sagt att kommunsektorn behöver ett tillskott på totalt 11 miljarder kronor för att kompensera intäktsbortfallet. Tyvärr har regeringen med Anders Borg i spetsen valt att inte skjuta till några pengar över huvud taget, vilket bland annat fått till följd att Karolinska sjukhuset varslat 900 personer och att flera kommuner, däribland Timrå, redan innan jul konstaterade att de var tvungna att göra verksamhetsneddragningar.

Då den försämrade ekonomiska försämringen inte bara är kraftig utan dessutom enligt alla bedömningar kommer att bli långvarig är det nödvändigt också för Katrineholms kommun att minska sina kostnader. Det är ett arbete som måste göras i alla nämnder, och efter många och långa diskussioner har vård- och omsorgsnämnden nu tagit fram följande förändringsförslag vilka ska behandlas på nämnden i nästa vecka.

 

Särskilda boenden

Katrineholms kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller att erbjuda våra äldre ett bra särskilt boende, där ett av målen har varit att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose brukarnas önskemål om vilket boende han eller hon vill flytta in på. Det är en bra service, men samtidigt innebär det att vi ständigt har ett antal tomma platser, det vill säga platser utan brukare som ändå kostar pengar. De tomma platserna har dels funnits på Lövåsen, där det finns ett antal dubbelrum (rum brukaren delar med en annan oftast okänd person), dels har vi rum lediga vid våra boenden på landsbygden.

Att platserna på Lövåsen står tomma beror på att få äldre är beredda att dela rum med andra människor, och vi har länge sett ett behov av att bygga om Lövåsen till ett modernt boende anpassat till behoven för dagens och morgondagens brukare. Det arbetet ska nu påbörjas, men under de år förändringsarbetet pågår innebär det att vi kommer ha tolv platser mindre på Lövåsen.

När det gäller de tomma platserna på landsbygden är saken mer komplicerad. Även om platserna är utspridda på flera särskilda boenden ger det ingen ekonomisk effekt att minska en plats här och en plats där. För att både anpassa antalet platser till den faktiska efterfrågan och att få nödvändig ekonomisk effekt finns behovet att göra en större förändring på ett ställe. Då alla våra särskilda boenden håller hög kvalitet har det varit svårt att ta ställning till vart förändringen ska ske. Att valet till slut föll på att ta bort de åtta platserna vid Åsgården har rent ekonomiska orsaker. På grund av att Åsgården har färre platser än övriga särskilda boenden blir kostnaderna per plats störst där.

Att Åsgården föreslås läggas ner som särskilt boende innebär dock inte att lokalerna blir tomma. Det är vår bestämda uppfattning att kommunen även fortsättningsvis bör bedriva verksamhet där. Under perioden som Lövåsen rustas upp till ett modernt boende är ambitionen att använda Åsgården som avlastningsplatser och vi kommer under tiden också att tillsammans med alla intresserade föra diskussioner om hur vi långsiktigt kan ha nytta av lokalerna.

Vi är säkra på att kommunen även efter nämnda förändringar kommer att erbjuda Katrineholmarna en mycket bra äldreomsorg. En av orsakerna till det är att befolkningsutvecklingen de närmaste åren inte innebär någon markant ökning av den äldre befolkningen. Vi är dock medvetna om att på längre sikt kommer det att behövas mer resurser. Med början ungefär år 2015 kommer Katrineholm, liksom nästan alla kommuner, få en kraftig ökning av antalet äldre och det blir därför viktigt att vi redan nu planerar för framtida verksamhetsökningar. Det är delvis av den anledningen vi nu påbörjar upprustningen av Lövåsen till ett toppmodernt boende, det är också därför arbetet med nya boendeformer diskuteras, och beslut om byggstart för sådana kommer att tas inom de närmaste åren.

 

Personalminskningar

Vård och omsorg är en personalintensiv verksamhet. Det innebär att när verksamhetsförändringar sker inverkar det också på personalbehovet. I det förslag om förändringar som nu ligger finns förslag på att minska personalen med motsvarande 29 årsanställda. Förändringarna kommer att ske på alla nivåer, det vill säga vi kommer minska antalet chefer, antalet tjänstemän och antalet vårdpersonal. Det sistnämnda är en naturlig följd av att vi får färre vårdplatser. Dock ska tydligt sägas att vi generellt behåller dagens personaltäthet. Vi ska andra ord att ha lika mycket personal per brukare som vi har haft tidigare. Ett undantag finns dock, och det är på Strandgården. Det särskilda boendet på strandgården har under ett par år haft högre personaltäthet än övriga områden. Det har de haft som en del av ett projekt som syftar till att på sikt öka personaltätheten inom alla områden. Målet finns kvar, men den nya ekonomiska situationen gör det tyvärr omöjligt att för tillfället gå vidare med projektet, varför nämnden föreslås besluta att Strandgården får återgå till den personaltäthet som gäller i kommunens övriga boenden.

Förhandlingar om vilka personer som berörs av personalminskningarna kommer att inledas inom kort. Det är dock vårt uttalade mål att inte säga upp någon fast personal. Istället ska personalminskningen ske genom att inte nyanställa vid pensionsavgångar och vi kommer dessutom att minska antalet vikarier.

 

Övrigt

I samband med att beslutet om verksamhetsförändringarna tas av nämnden i nästa vecka kommer även en del mindre förändringar ske vilka inte ska påverka verksamheten nämnvärt. Det handlar bland annat om hur vi utnyttjar kommunens bilar, om hur vi organiserar sjuksköterskor och så vidare. Det ger i sammanhanget inga större ekonomiska effekter, men har varit en del i arbetet att vända på alla stenar innan vi började diskutera personalförändringar.

 

Slutligen

De verksamhetsförändringar som genomförs kommer att påverka människor. Trots det känner vi oss trygga i förvissningen om att Katrineholm även efter förändringarna kan erbjuda en mycket bra omsorg för våra äldre. Ändå tycker vi det är okänsligt och en politisk felprioritering av den sittande borgerliga regeringen att inte skjuta till pengar till den offentliga sektorn trots att det behövs. Kanske beror det på att de borgerliga nu ser en möjlighet att tvinga på kommunerna de neddragningar i offentlig service som de av ideologiska skäl vill ha.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-20 16:40