Fortsatt förskolesatsning

Idag, den 14 maj, firas förskolans dag. För oss socialdemokrater känns det bra då förskolan är en av de mest prioriterade kommunala verksamheterna i Katrineholm.

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan är viktig för ett jämställt samhälle. En bra och tillgänglig förskola behövs för att både mammor och pappor ska kunna studera eller arbeta samtidigt som barnen får en trygg och lärorik grund att stå på.

 

I Katrineholm har det de senaste 15 åren fötts i snitt 350 barn per år. Efterfrågan på förskoleplatser har dock kraftigt ökat och bara under de senaste 5 åren har andelen 1-5 åringar inom förskolan ökat med 10 procentenheter vilket motsvarar ca 200 barn. För att möta Katrineholmarnas behov har vi under de senaste 5,5 åren byggt ut förskolan med 14 nya avdelningar, såväl på landsbygden som i tätorten. 8 av dessa avdelningar har startats under denna mandatperiod.

 

Till hösten startas ytterligare nya avdelningar för att erbjuda förskoleplats nära hemmet och för att bibehålla och på sikt minska gruppstorlekarna.

Under 2005 och 2006 utgick, från den socialdemokratiska regeringen, ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda i förskolan. Detta resulterade i en ökad personaltäthet och minskade gruppstorlekar.

 

I samband med att den borgliga regeringen tillträdde upphörde statsbidraget vilket tyvärr nu visar sig i att gruppstorlekarna ökar och personaltätheten minskar i landets förskolor. Många kommuner klarar inte förskolans platsgaranti vilket är förödande för många föräldrar som efter föräldraledigheten är på väg tillbaka till arbetet. I Katrineholm satsar vi på förskolan och garanterar plats inom 4 månader.

 

Som en del i kommunens ständiga förbättringsarbete har projektet Kvalité i förskolan bedrivits som bland annat syftar till att tydliggöra förskolans uppdrag och höja kvalitén. Målet om i snitt minst 2 högskoleutbildade förskollärare per avdelning har uppnåtts.

Vi har också påbörjat ombyggnationen av förskolors utemiljö för att skapa bra förutsättningar för lek och rörelse.

 

Vi socialdemokrater kommer, trots ekonomiskt tuffa tider, att fortsätta vår satsning på förskolan!

 

Anneli Hedberg, Gunilla Magnusson, Anna Hagberg, Sven-Åke Johansson, Anette Larsson-Fredriksson, Håkan Björndahl, Susanne Pettersson, Nabel Mati, Johan Söderberg, Britt Lennholm, Tony Karlsson, Helena Burén, Birgitta Eriksson, Bengt Bucht

Författarna representerar socialdemokraterna i Bildningsnämnden i Katrineholm

 

VISSTE DU ATT!!                                                                        

 

  • det i Katrineholm sedan 1995 fötts ca 350 barn per år

(jämfört med att det finns 580 Katrineholmare som är födda 1990)

 

  • det finns ca 1740 1-5 åringar i Katrineholm, vilket motsvarar 5,4 % av kommunens befolkning

 

  • andelen inskrivna barn i förskolan ökat från 69 % till 79 % under de senaste 5 åren

 

  • 110 miljoner kr av kommunens totala budget går till förskola och familjedaghem (motsvarar 7 %)

 

  • barnomsorgsavgiften endast täcker 8 % av kommunens totala kostnad

 

  • antalet förskoleavdelningar ökat med 14 st det under de senaste 5,5 åren. Till hösten startas ytterligare nya förskoleavdelningar

 

  • kommunen har påbörjat ombyggnation av förskolors utemiljöer

 

  • i Katrineholm garanteras alla barn som har rätt till förskola plats inom 4 månader

 

  • alla förskolor i Katrineholm har arbetat med projektet ”Kvalité i förskolan”

 

  • det i Katrineholm finns i snitt 2 högskoleutbildade förskollärare per avdelning

 

 

Faktauppgifter från Bildningsförvaltningen

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-14 14:35