Från ord till handling

2007 är året då befolkningskurvan för Katrineholms kommun vänder uppåt. Under det gångna året har vi blivit fler invånare i kommunen. Befolkningstillväxt ökar möjligheterna både för kommunen och för näringslivet att utveckla orten Katrineholm i betydelsen hela Katrineholms kommun.

Att hålla i pengarna, dvs. ordning och reda i den kommunala ekonomin, har varit och ska vara en gyllene regel i vår kommun. Åren 2006 och 2007 har vi redovisat positivt resultat i ekonomin. Men vi behöver förbättra resultatet ytterligare för att nå upp till en nivå som motsvarar ”god ekonomisk hushållning”.

Konjunkturen är svårbedömd. Alla prognosmakare förväntar sig en konjunkturnedgång. Men hur svensk och kommunal ekonomi kommer att påverkas, om detta råder delade meningar. Därför är det också på kommunal nivå svårt att bedöma och balansera de klassiska begreppen ”gasa” och ”bromsa” för att försöka parera och därmed utnyttja konjunktursvängningen.

Under 2007 har vi dock påbörjat både planering och konkreta projekt med ambitionen att bygga ett nytt modernt Katrineholm. Byggkranar och nya bostadshus är en del av stadsbilden. Lövåsens handelsområde växer med sådan kraft att det utvecklas till ett delregionalt centrum. Kommunen arbetar med högsta prioritet - och i många fall i partnerskap - med infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Näringslivet växer. Katrineholmsföretag omstrukturerar. Nya företag flyttar in. Samverkan och samarbete blir allt vanligare. Nya mönster kan skönjas. Företagsamheten och samarbetet har alltmer inslag av kunskap och innovationer. En sådan utveckling främjar tillväxt.

Att satsa kraftfullt på det nya Katrineholm är att skapa trygghet för våra barn och äldre. Ett logistikcentrum i Sandbäckenområdet med kombiterminal och lagerlokaler är ett led i en hållbar samhällsutveckling. När kommunen gör denna satsning i samverkan med näringslivet, utvecklar vi tillsammans nya former för ortsutvecklingen och bygger samtidigt det nya Katrineholm.

Även den traditionella kommunala verksamheten har behov av prioriteringar och avvägningar. Om näringslivet har sin strukturomvandling, måste kommunal verksamhet omstruktureras med hänsyn till nya förhållanden. Under år 2007 har skolans infrastruktur stått i fokus. Grundskolan minskar nu kraftigt sitt elevunderlag. En elevminskning sker även inom gymnasieskolan. Samtidigt måste kommunen kunna erbjuda fler förskoleplatser. Skälet är inflyttning men också ett ökat barnafödande. Dessutom har Sverige och svenska kommuner något av ett akutläge orsakad av en stark flyktingvåg. Uppgiften i det läget är att balansera och prioritera resurser. Den uppgiften har varit påtaglig under år 2007.

2007 har även varit ett år av väntan. Vi har med spänning väntat på fastighetsägares aviserade förslag om en centrumutveckling. 2008 kan bli året då vi får se ett nytt och roligare city.

Jag och kommunen har under några år pratat och skrivit om att bygga det nya Katrineholm. Under år 2007 har var och en av oss faktiskt sett hur det nya Katrineholm växer fram.


Göran Dahlström (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-31 21:44