Katrineholm går emot trenden

Socialstyrelsen har kommit med en ny krisrapport om äldreomsorgen. Den visar att fler äldre personer som är utskrivningsklara får ligga kvar på sjukhusen längre på grund av att det är brist på platser i äldreboenden och att det finns brister i vårdplaneringen. Närmare 80% av Sveriges kommuner har minskat antalet platser i särskilda boenden i relation till befolkningen 80 år eller äldre skriver socialstyrelsen.

Detta är något som inte stämmer överens med situationen i Katrineholm.
I Katrineholm finns för närvarande en god balans mellan behov av och tillgång på platser i äldreboenden. Under större delen av 2006, hela 2007 och under de första månaderna av 2008 har kommunen inte haft något betalningsansvar gentemot landstinget.

Det finns en bra och tydlig struktur för vårdplanering efter sjukhusvård som med hjälp av kommunens vårdplaneringsteam med bred kompetens löser de enskilda patienternas behov av insatser efter sjukhusvården. Ett kommunalt rehabiliteringsteam används ofta för att stödja den enskildes rehabilitering i hemmet.

Planeringen efter sjukhusvården bygger liksom övrig planering på att erbjuda rätt insats vid rätt tillfälle. Det kan handla om allt från insatser av varierande slag i hemmet till korttidsplats eller flytt till särskilt boende. Äldreomsorgen arbetar allt mer med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Vi samverkar mycket med primärvård och sjukhus för att stödja äldre med sviktande hälsa. Detta sker bland annat genom det närvårdsteam (mobil läkare och sjuksköterskor)som landstinget prövar.

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-15 08:39