Motion om rätt till barnomsorg på obekväma tider

Många människor, såväl inom offentlig som privat sektor, arbetar på obekväma arbetstider. Kvälls-, natt- och helgarbete är nödvändigt för att vårt samhälle ska fungera och för att vi som individer ska få tillgång till den service vi vill ha. Dessutom bidrar arbetet på obekväma arbetstider till ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur skapar förutsättningar för samhället att bedriva en aktiv och rättvis fördelningspolitik.

 

För att människor med barn ska ha möjlighet att arbeta på obekväma arbetstider finns ett behov av att kunna ordna med barnomsorgen. Flertalet familjer kan utan större besvär lösa problemen. Antingen arbetar bara ena vårdnadshavaren på obekväma tider, eller om båda gör det så går det oftast att lägga scheman som möjliggör att man inte arbetar samtidigt. De gånger det ändå ”kör ihop sig” finns möjligheten att ordna med tillfällig barnvakt hos släkt och vänner.

 

Alla har dock inte den möjligheten. Vi vet att det finns många ensamstående föräldrar utan möjlighet att anpassa schemat med en annan vårdnadshavare. Vi vet också att många bor långt från släkten, och vi tror oss veta att vi i framtiden i större utsträckning behöver ”flytta till jobben”. Allt detta innebär att relativt många föräldrar har svårt att på egen hand ordna med barnomsorg. För de föräldrarna återstår två alternativ. Antingen vänder man sig till kommunen för att få barnomsorg, eller så tvingas man säga upp sig från sitt arbete.

 

Arbetarrörelsen har alltid satt jobben främst. Människors rätt till ett arbete som ger förutsättningar till ekonomisk frihet är en grundpelare i vår politik. Barnomsorgen är en viktig orsak till att kvinnorna har kommit ut på arbetsmarknaden, vilket aktivt har bidragit till att kvinnor fått större del av den ekonomiska frigörelsen. För oss känns det lika självklart att kommunen ansvarar för barnomsorgen på obekväma tider som det är självklart att det finns barnomsorg på dagtid.

 

Vi tycker det är fel att göra skillnad på folk beroende på vilka arbetstider de har, och menar att kommunernas kostnader för att ordna med barnomsorg på obekväma tider vida understiger det lidande som drabbar de familjer som i annat fall inte kan ta eller behålla ett arbete med alla de negativa effekter det innebär att ”inte stå till arbetsmarknadens förfogande”. Vidare menar vi att kommunens kostnader är små i jämförelse med de samhällsekonomiska vinster som arbetet på obekväma arbetstider ger upphov till.

 

Socialdemokraterna har länge hävdat vikten av en billig barnomsorg som är tillgänglig för alla. Ska vi leva upp till det krävs att det i alla kommuner finns möjlighet till barnomsorg också för dem som har behov av omsorg på obekväma tider.

 

Av ovanstående anledning föreslår vi att:

 

-          Socialdemokraterna ska verka för att det i alla kommuner ska finnas barnomsorg också på obekväma arbetstider.

-          Att Socialdemokraterna i Katrineholm antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Sörmlands partidistrikt.

-          Att Sörmlands Socialdemokratiska partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Partikongressen.

 

Monica Johansson och Patrik Fornedal

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-30 12:13