Det gröna folkhemmet

 

Vi socialdemokrater har en vision om ett grönt folkhem. Det innebär att vi inom en generation ska ha löst de stora miljöproblemen som finns i vårt samhälle.

Klimatfrågan är ett av de viktigaste problemen att komma till rätta med. Utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet måste minska för att livsbetingelserna för kommande generationer inte ska äventyras. Ändrat klimat innebär stora förändringar för jord- och skogsbruk, vattenvård och naturvård. Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Den viktigaste åtgärden för att klara den uppgiften är att bryta oljeberoendet. Det ska bland annat ske genom satsning på biogas, att vi byter ut olja mot fjärrvärme när vi värmer upp lokaler och att vi ökar transporterna på järnväg. Genom att använda energin smartare kan vi både förbättra vår miljö och spara pengar. Kommunen skall också under kommande mandatperiod erbjuda professionell energirådgivning för att vi gemensamt skall uppnå högsta möjliga energieffektivitet.

Bostäder och samhällsplanering ska utgå från miljöhänsyn, samverkan och social gemenskap. Vi kommer att se till att det finns mark för bostadsbyggande i alla våra kommundelar.

Avfallshanteringen är en fråga som vi alla har ett stort personligt ansvar för. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla hanteringen för ökad återanvändning och återvinningen i vår kommun bland annat genom förbättrad information.

Naturen, med dess rikedom av djur och växter, är en viktig del av vår tillvaro och allemansrätten är en omistlig del av vår kultur. Växt och djurarter hotas överallt i världen, även i Sverige och i Katrineholms kommun. Det kommer att krävas många åtgärder för att vända utvecklingen. Att bevara den biologiska mångfalden är naturvårdens grundläggande syfte. Den biologiska mångfalden är avgörande för vilken natur och miljö vi efterlämnar till kommande generationer. Våra unika ängs- och hagmarker har också en positiv inverkan på oss som människor. Vi kopplar av när vi vistas ute i naturen och detta har i sin tur en mycket positiv inverkan på folkhälsan. Vi vill fortsätta att arbeta med att se till att mark skyddas för kommande generationer.

 Under mandatperioden vill vi:

  • Bryta oljeberoendet genom mer fjärrvärme, satsningar på biogas och ett nytt stickspår från järnvägen till industriområdet i Mogetorp
  • Satsa på energibesparande investeringar i offentliga lokaler
  • Öka andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen
  • Utveckla närområdet kring sjön Näsnaren
  • Värna och bevara ängs- och hagmarker
  • Erbjuda energirådgivning till hushållen
  • Arbeta för minskade avfallsmängder
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:15