Jämställt Katrineholm

 

I ett bra samhälle har män och kvinnor samma möjligheter att leva ett gott liv. Genom åren har också mycket gjorts för att skapa ett mer jämställt samhälle. För oss socialdemokrater är möjligheten till egen försörjning en viktig jämställdhetsfråga och vi är stolta över att det väl utbyggda välfärdssamhället har skapat förutsättningar för både män och kvinnor att delta i arbetslivet. Samtidigt ser vi med stor oro att det finns politiska krafter som med förslag om bland annat vårdnadsbidrag vill återgå till ett samhälle där många kvinnor i praktiken blir ekonomiskt beroende av sina makar.

Trots att jämställdhetsarbetet har gått framåt finns fortfarande mycket kvar att göra. Allt för många kvinnor tvingas att mot sin vilja arbeta deltid, de traditionella kvinnoyrkena är ofta låglöneyrken och fortfarande är det i första hand kvinnor som tar huvudansvar för hemmet och barnen. Våldet mot kvinnor är troligtvis den mest dolda brottsligheten och förekommer i alla samhällsklasser.

Jämställdhet, eller snarare bristen på jämställdhet, är både strukturell och kulturell. För att komma tillrätta med våldet mot kvinnor måste samhället vara jämställt och inget kön underordnas det andra. För att göra Katrineholm till ett mer jämställt samhälle krävs att män och kvinnor gemensamt diskuterar frågorna. Katrineholms kommun har vid ett par tillfällen anordnat möten där jämställdhet har diskuterats, den typen av samtal måste fortsätta. Flera av de strukturella hindren för jämställdhet går dessutom att komma åt genom att i all kommunal verksamhet ha med sig dessa frågor i det vardagliga arbetet. Därför krävs ett aktivt jämställdhetsarbete i hela kommunen. Det handlar inte minst om rekryteringsarbetet och lönepolitiken.

Undersökningar visar att kvinnor upplever mer otrygghet i vardagen än män. Det gäller såväl i hemmet som ute. En viktig arbetsuppgift för att skapa jämställdhet är därför att göra insatser som ökar kvinnors trygghet. I Katrineholm finns en väl fungerande kvinnojour, och för oss Socialdemokrater är det självklart att fortsätta ge den verksamheten ekonomiskt stöd. Dessutom kommer vi aktivt arbeta med att skapa en tryggare utemiljö i form av bra belysning, utglesning av buskage och så vidare.

Under mandatperioden vill vi:

  • Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplaneringen och i de kommunala förvaltningarnas arbete
  • Avsätta minst 10 miljoner kronor för att ta bort könsrelaterade löneskillnader i kommunens egna verksamheter
  • Arbeta för att kommunen som arbetsgivare ger fler anställda rätt till heltid. I Katrineholms kommun ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet.
  • Göra kommunen tryggare och säkrare att vistas i för både kvinnor och män.
  • Att skolorna arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor med både barn och vuxna.
  • Ge stöd till Kvinno, tjej- och brottsoffersjouren
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:16