Tillsammans på lika vilkor

 

Grunden för den socialdemokratiska synen på jämlikhet är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten till respekt för människovärdet förändras inte av ett funktionshinder, dess grad eller art. En person med funktionshinder ska inte betraktas som ett föremål för särskilda åtgärder utan ska ses som en medborgare med lika rätt att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade. Den sociala omsorgen och omvårdnaden håller en hög kvalitet i Katrineholm.

 Att ha ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder är ännu förtvivlat ofta lika med att bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet – vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet. Som grupp har funktionshindrade sämre ekonomi, sämre utbildning och svårare att få arbete än andra. Det är en signal till många människor att deras insatser inte behövs. Så får det inte vara. Alla har samma rätt till ett aktivt liv.

Förståelse för funktionshindrades situation och villkor ska genomsyra politiken på alla nivåer. Hur utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken, bostadspolitiken, socialpolitiken och samhällsplaneringen utformas avgör möjligheterna att överbrygga klyftor i livsvillkor mellan olika grupper.

Vi vill att Katrineholm ska vara en bra kommun att leva i oavsett vem man är. Vi vill medverka till att man som funktionshindrad har ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Under den senaste femårsperioden har antalet funktionshindrade som får stöd enligt LSS och LASS ökat mycket kraftigt. Tillgången på hjälpmedel och assistans, får inte försvåras av faktorer som oklar ansvarsfördelning mellan huvudmän, höga avgifter eller att kunskapen inte sprids till dem som arbetar med att tillhandahålla hjälpmedel.

Förbättrad tillgänglighet är en rättvisefråga. Ökad tillgänglighet leder till bättre förutsättningar för människor med funktionshinder att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Lokaler, verksamheter och information ska vara tillgängligt för alla, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte. Kommunen ska föregå med gott exempel. Alla kommunala nämnder har ansvar för att handikapperspektivet införlivas inom sina områden.

Därför vill vi socialdemokrater satsa vidare på handikappomsorgen. För att höja kvaliteten har vi en plan för hur personalen i handikappomsorgens ska arbeta utifrån en hög grad av flexibilitet och utgå från en humanistisk människosyn för att de funktionshindrade ska få ett kvalificerat stöd, var och en efter sina behov. Vi vill fullfölja satsningen på kompetensutveckling för att synliggöra, använda och utveckla personalens kunskaper.

 Under mandatperiodenvill vi:

  • Göra offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik tillgängliga senast 2010
  • Förverkliga kommunens handlingsplan för handikappomsorgen
  • Förbättra den uppsökande verksamheten
  • Fortsätta satsningen på kompetensutveckling av personalen
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:16