Möjligheternas Katrineholm bygger vi tillsammans!

 

Valmanifest för Socialdemokraterna i Katrineholm 2011-2014

Vi tror på Katrineholm i jobb och utveckling 

Att ta vara på Katrineholms kommuns möjligheter med fler jobb, fler invånare, nya bostadsområden och företagande är de viktigaste uppdragen för en kommunledning. Det är så vi bäst skapar resurser till välfärden och nya möjligheter för alla Katrineholmare. Men det gör sig inte självt. Det kräver ett starkt ledarskap och förmåga att förnya och skapa framtidstro.

Idag kan vi se att Katrineholm är på rätt väg i det mesta - och det är ingen slump. Ordning och reda i ekonomin, inflyttning, nya bostäder, en lång rad stora miljösatsningar, fler etableringar av företag, utvecklingen på Lövåsen och i centrum talar sitt tydliga språk. Det är ett tufft och målmedvetet arbete för Katrineholms utveckling som bär frukt.

Ändå det finns det mycket mer att göra. I det här programmet beskriver vi hur vår kommun kan fortsätta att utvecklas positivt med jobb och bättre välfärd för barn och äldre om vi får förtroendet att fortsätta leda Katrineholm. För att så ska bli fallet behöver vi din röst – senast den 19 september. Du är självklart välkommen att delta i arbetet med att förbättra vår kommun. Din och alla andras insatser är oerhört viktiga. Det är tillsammans vi bygger möjligheternas Katrineholm!

 

Vår politik för jobb och utveckling:

 • Starkt ledarskap med fokus på jobb, välfärd och kommunens utveckling.
 • Ordning och reda i den kommunala ekonomin.
 • Aktiv näringspolitik för att t ex utveckla Logistikcentrum, Lövåsen och Centrum - marknaden klarar inte allt på egen hand.
 • Kommunen ska driva social bostadspolitik och tillhandahålla lokaler för industri och företagande genom våra fastighetsbolag - inte sälja ut dem.
 • Samverkan med näringslivet om utbildning ska öka och kvaliteten förstärkas genom att vi skapar ett Teknikcollege.
 • Vuxenutbildning ska byggas ut för att ge fler en andra chans till utbildning och jobb.
 • Turistbranschen ska stärkas – inte minst vår idrottsturism.
 • Miljöomställningen ska fortsätta med biogasbussar, mer klimatsmart mat och mer förnybar energi.
 • Alla kommundelar och kransorter ska utvecklas med kommunikationer och kommunal service tillsammans med medborgare, näringsliv och föreningsliv.
 • Kommunala lokaler, verksamheter och information ska vara tillgängligt för alla, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte.

 

Vård och omsorg ska förbättras - inte säljas ut

Om vi Socialdemokrater får ditt förtroende kan vi lova fortsatt prioritering av vår gemensamma vård och omsorg. Vi vill ha allemansrätt till vård och omsorg i Katrineholms kommun. Det ska vara behoven och inte plånboken som ska styra. Utvecklingen där det krävs privata försäkringar för att kunna få bästa möjliga vård - till exempel för barn – som växer fram på andra håll i landet måste motverkas. Det sker allra bäst genom att den gemensamt finansierade vården och omsorgen förbättras istället för att skatten sänks ytterligare för höginkomsttagare.

Ingen ska behöva vara orolig att inte få vård eller omsorg när man behöver det i Katrineholms kommun. Vi ska garantera att det finns plats i äldreomsorgen. Kvaliteten blir högre när vi anställer fler i omsorgen, bygger om och till äldreboenden och utbildar vår personal. Som brukare och patient ska man få styra mer av vård- och omsorgsinnehåll själv. Vi lovar också att inte sälja ut och privatisera vården och omsorgen. Istället ska den förbättras och skattebetalarnas pengar ska användas till gemensam vård istället för privat vinst.

 

Vår politik för vård och omsorg: 

 • Vi ska bygga ett nytt äldreboende i centrala Katrineholm.
 • Minst ett nytt trygghetsboende ska skapas.
 • Lövåsens äldreboende ska byggas om och moderniseras.
 • Alla med behov ska garanteras en plats i äldreomsorgen.
 • Som äldre ska man kunna få förhandsbesked om sin plats i omsorgen långt innan man behöver den.
 • Vi slår vakt om fortsatt utveckling av Kullbergska sjukhuset för bra vård nära.
 • Personalen ska ha rätt till heltid – för ökad kvalitet och bättre jämställdhet
 • Ingen privatisering eller utförsäljning av våra äldreboenden.

 

Investera i framtiden - istället för sänkta skatter

Våra barn och ungdomar är framtiden. Bra barnomsorg, utbildning och en rik fritid är den bästa investering ett samhälle kan göra. Därför sätter vi förskola, skolan och utbildningen före sänkta skatter för höginkomsttagare. Den ökande efterfrågan på förskoleplatser i Katrineholm ska mötas med fler avdelningar och mer personal. Resultaten i skolan förbättras, framförallt i matematik där resultaten inte räcker till, genom kraftsamling av resurser och ökad lärartäthet. Vi fortsätter att bygga om och förbättra våra skollokaler med bl a Södra Skolan. Vi kan även lova att alla landsbygdsskolor blir kvar.

Även efter skoldagen kan vi tillsammans bidra till ett gott liv för barn och unga. Bra fritids och stöd till kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter spelar stor roll för ungas utveckling, utjämnar ekonomiska och sociala skillnader och förstärker kommunens attraktionskraft. Inga barn och unga ska sorteras ut och lämnas efter i Katrineholms kommun.

 

Vår politik för barn och ungdomar:

 • Barngrupperna ska minskas och fler avdelningar byggas i förskolan.
 • Vi ska öka lärartätheten och andelen behöriga lärare.
 • Resultaten i skolan ska förbättras - särskilt i matematik.
 • Alla landsbygdsskolor blir kvar.
 • Gymnasiet ska kvalitetssäkras genom bildandet av vård- och teknikcollege samt hålla stor bredd på programutbudet.
 • Stödet till idrott, kultur och föreningsliv ska hållas på en hög nivå.
 • Lokstallet ska bli en mötesplats för unga i kultur och fritid .
 • En skatepark byggs i anslutning till lokstallet.

 

Du kan läsa mer om hur vi vill utveckla Katrineholms kommun i våra politiska riktlinjer för tiden fram till 2014.