Nej till LOV på särskilt boende

Socialdemokraterna i Kungsbacka anser inte att LOV (lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende skall genomföras i Kungsbacka kommun. Socialdemokraterna anser att den utredning som är framtagen och som nämnden för Vård & Omsorg tagit del av, talar sitt tydliga språk, att inte införa LOV på särskilt boende.

Några exempel som vi socialdemokrater vill lyfta fram och som ligger till grund för vårt ställningstagande är följande:

• LOV innebär rätten för privata utförare att etablera sig i kommunen, inte rätten för den enskilde att välja boende.

• Med LOV sker ingen upphandling utan ett förfrågningsunderlag tas fram och utifrån det certifieras utförarna. Nämnden för Vård & Omsorg har ingen möjlighet att välja eller välja bort utförare.

• Nämnden för Vård & Omsorg förlorar en stor del av kontrollen över platstillgången framöver. Det är lång framförhållning för att bygga ett särskilt boende (i Kungsbacka beräknas planperioden till fem år). Nämnden måste säkerställa att det finns utförare som bygger boenden för att inte hamna i en situation där utbudet inte matchar efterfrågan. Hur ska det gå till?

• Inom LOV kan nämnden välja mellan att köpa enstaka platser, med fördelen att man inte behöver ersätta tomma platser, eller abonnera på alla platserna, med nackdelen att man då också står med ”ansvaret att belägga dem”. Om nämnden väljer att köpa enstaka platser finns risken att det inte finns tillräckligt många platser att tillgå framöver, då utföraren kan sälja platserna till annan kommun.

• LOV-utföraren förutsätts själv tillhandahålla lokaler, vilket gör att kommunen inte kommer att kunna påverka hyran för den boende. Nämnden har tidigare försökt säkerställa att hyran ska vara skälig för de som ska flytta in.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009, och Kungsbacka införde LOV i hemtjänsten efter beslut i kommunfullmäktige i februari 2009.
(I dagsläget är det cirka 1 900 äldre personer som är beviljade hemtjänsttimmar och av dessa personer har ungefär 150 personer valt en annan utförare än Kungsbacka kommun.)

I nämndbudgeten för 2015 gav politikerna i nämnden för Vård & Omsorg ett direktiv till förvaltningen om att LOV på särskilda boenden ska vara infört senast 31/12 2016. Som ett första led i att uppfylla direktivet har förvaltningen för Vård & Omsorg tagit fram en utredning om vad som krävs för att införa LOV på särskilt boende och vilka konsekvenser detta medför. Och det är bland denna utredning som ligger till grund för vårt ställningstagande om att inte införa LOV på särskilt boende i Kungsbacka kommun.

Eva Borg (S)
Kommunalråd

Johan Tolinsson (S)
Nämnden för Vård & Omsorg
2:e vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-15 10:55