Fritid och rekreation för alla landskronabor

Parkerna, våra stränder och trädgårdskolonier är viktiga oaser för rekreation, lugn och hälsa liksom för biologisk mångfald. Vi vill utveckla stadens parker och stränder och hålla dem välskötta. Med en konsekvent stadsplanering tillskapas småparker för barn och gamla, ytor för idrott och andra aktiviteter, trädgårdskolonierna ska bevaras och alléer och gröna stråk för promenader och cyklister ska utvecklas. Den gröna parklinjen som går genom staden ska värnas och utvecklas.

 

Kulturstaden

Socialdemokraterna i Landskrona vill vidga begreppet kultur, till en grundläggande livskvalitetsfråga och en grundbult för vårt demokratiska samhälle. Vi vill bredda diskussionen och frikoppla kulturbegreppet från konstbegreppet, vilket kortfattat kan beskrivas att konsten är en del av kulturen – inte tvärtom.

Kulturen i dess många former och uttryck ökar förståelse för oss själva och för varandra, förmågan till kritisk granskning och omprövning, den inspirerar till nya tankar och gör livet meningsfullt.

Vår kulturpolitik tar utgångspunkt i att se till vilka kulturresurser som finns i Landskrona och hur dessa kan användas för att utveckla staden och förstärka dess identitet. Kulturen skall vara tillgänglig för alla och skall därför i princip vara avgiftsfri. Folkbildning är ett honnörsord för oss vilken ska värnas genom föreningar och folkbildningsförbunden. Samtidigt är vi öppna för den stora förändring som samhället genomgår vilket alltid tvingar oss att ompröva tidigare medel och metoder. Där är vår kulturpolitik framtidsorienterad och vi vill utveckla den och hela tiden ligga i framkant med utvecklingen.

Vi kommer att satsa på ett så kallat digitalt hus i Landskrona som inte bara möjliggör visning av traditionella biograffilmer utan också ger möjlighet att skapa och stimulera utvecklig av rörlig bild ur ett bredare perspektiv i Landskrona.

Vi Socialdemokrater vill värna teatern men även anpassa den till en modern tid. Exempelvis bör möjlighet finnas att visa digitala sändningar av konstupplevelser i form av operor och teaterföreställningar. Kommunen skulle även själv kunna arrangera olika teaterföreställningar och på så sätt garantera ett mångfald av utbud till olika intressegrupper. Detta som komplement till de föreningsdrivna arrangemangen och föreställningar med olika teatergrupper. Vi vill stödja den aktiva amatörteaterverksamheten för barn, unga och vuxna.

Vi vill satsa på en så kallad kulturskola för alla oavsett om den till sin organisation tillhör kulturen eller skolan. Kulturen ska bli en integrerad dela av grundskolan så att alla barn oavsett ålder, etnicitet, kön och olika familjetraditioner får en lika stor chans att komma i kontakt med de konstnärliga uttrycksformerna.

Vi vill också finna former för att lyfta fram Arbetarrörelsens historia som en för hela Landskrona central angelägenhet. Centrum för Arbetarehistoria är en viktig kulturforskning vars verksamhet i Landskrona vi vill värna och utveckla. Vi vill också satsa på levande folkfester i staden där mångfalden tydliggörs och förstärks som en tillgång. Den årliga karnevalen vill vi utveckla till en folkfest där stadens alla föreningar, alla förvaltningar, skolor och privata aktörer inbjuds att vara med.

Kulturnämnden ska ha sin egen förvaltningsorganisation.

 

Folkrörelsestaden

Föreningslivet har en stark ställning i Landskrona, mycket beroende på en tidigare målmedveten socialdemokratisk politik. Denna är grundad såväl på föreningarnas självständighet, som på samhällets erkännande av hur viktiga föreningarna är för samhällsbygget i dess helhet.

Föreningarnas roll får inte reduceras till att bli entreprenörer till kommunen, men kommunen måste axla sitt ansvar för att ge goda möjligheter till ett blomstrande föreningsliv. Långsiktigt hållbara spelregler, med klara riktlinjer för ekonomiskt stöd är en förutsättning för att föreningslivet ska vara gott. I en stad som Landskrona där förutsättningarna, behov och önskemål från medborgarna förändras i ett högt tempo, är en ständigt pågående dialog mellan föreningsliv och kommun nödvändigt.

Verksamheten i föreningslivet har en långsiktig demokratisk fostran, med allt vad det betyder av förmåga att skaffa sig kunskaper att organisera sig och fatta gemensamma beslut, och medför indirekt en insikt i hur demokratin fungerar och en vilja och förmåga att engagera sig i samhällsfrågor. Gemensamma mötesplatser i hela kommunen är därför viktigt.

 

Idrottsstaden

Vi stödjer en fri och självständig idrottsrörelse som värnar om god etik, jämställdhet och integration. Vi stödjer både bredd- och elitidrotten. Vi tror att en satsning på bredd leder till en bra elit, och tvärt om.

Alla människor ska ha möjlighet att delta på sina egna individuella villkor. Handikappidrotten är viktig inte bara för den fysiska träningen utan även för att den ger förutsättningar för social gemenskap. För oss är detta en prioriterad verksamhet.

Tillsammans med landskronaborna och föreningslivet vill vi göra en översyn av behoven av arenor, planer och anläggningar på både kortare och längre sikt. Det kan röra sig om allt från enklare boulebanor till arenor.  

Föreningarna i Landskrona är i toppklass i många avseenden och föreningarna utgör stommen i Landskrona som en idrottsstad. Men även de som individuellt utövar olika former av idrott ska få sina behov tillgodosedda. Därför måste Landskronas idrottspolitik inriktas utifrån två parallella spår, som är inbördes beroende av varandra; satsningar på både de stora sporterna och klubbarna samt på de små sporterna och spontanidrotten.

En bra elit kräver breda ingångar och möjligheter för barn att leka och röra sig spontant på sin fritid utan organiserad hjälp, transporter och medlemskap i en klubb. Spontanidrott utgör dessutom en folkhälsosatsning vi verkligen tror på. Det är lika mycket idrott att gå en promenad som att spela fotboll. Båda typer av aktiviteter bör stimuleras.

Samverkan berör i högsta grad föreningslivet. LISA, som är ett intresseorgan för idrottsrörelsen i Landskrona, är en självklar samarbetspartner. Ytterligare ett område där samverkan är naturligt, är kring driften av anläggningarna i Landskrona.

På kort sikt måste vi nyttja befintliga lokaler bättre och prioritera underhåll för att göra lokalerna mer ändamålsensliga. Bland annat bör idrottshallar och gymnastiksalar rustas upp. På längre sikt måste vi ta fram en handlingsplan för vilka anläggningsbehov som behövs för de orter som ligger utanför tätorten.

En viktig idrottspolitisk markering för oss är den så kallade nolltaxan. Fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar för våra klubbar och föreningar innebär att medlemsavgifter för framförallt barn och ungdomar kan hållas nere. Särskilda verksamhetsbidrag för de föreningar som äger sina egna anläggningar ska utredas.

Fritidsnämnden ska ha sin egen förvaltningsorganisation.

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 13:38