Handlingsprogram för Laxå Kommun mandatperioden 2011-2014

 

 

Jobben och välfärden

främst i möjligheternas Laxå

 

 Socialdemokraternas handlingsprogram

För mandatperioden 2011 – 2014

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

 

 

DENNA TEXT
är ett program som kortfattat beskriver hur

SOCIALDEMOKRATERNA I LAXÅ

vill utveckla möjligheternas kommun.

 

 

Arbete och kompetensutveckling

 

Arbetet är en rättighet för alla. Vi kommer att arbeta för att arbetstillfällen både ökar och breddas i Laxå kommun. Företag inom industrisektorn är viktig, men det behövs också företag inom andra branscher. Små företag liksom de som vill starta nya företag behöver stöttning. Kompetensutveckling både för de som arbetar och de som står utanför arbetsmarknaden måste finnas.

Därför vill vi att:

– Lärcentra ska utvecklas vidare för att alla ska kunna

utbilda/kompetensutveckla sig enkelt. Möjligheten till distansstudier i

grupp/gemensamt ska öka.

– Näringslivsarbetet ska inrikta sig på samverkan med de lokala företagen för att skapa fler arbetstillfällen både inom befintliga företag och nya branscher. 

 

Boendet

Antalet invånare är av mycket stor betydelse för kommunen. Därför är en av de viktigaste frågorna att fler väljer att bo i kommunen. För att vi ska få en befolkningsökning i kommunen krävs att det finns bostäder som efterfrågas, bra skola, barnomsorg. Att också hela kommunen lever och utvecklas är också en del i detta arbete.

Därför vill vi att:

– Arbetet med att få till stånd en nyproduktion av hyres- och bostadsrättslägenheter kommer att fortsätta. Detta arbete handlar även om att hitta finansieringslösningar för att möjliggöra rimliga hyror.

– Möjligheten att kunna bygga enfamiljshus i kommunen måste utvecklas vidare. Det är av största vikt att det finns olika typer av bostäder i hela kommunen.

– När ytterligare behov/efterfrågan av nya bostäder uppstår, är målet att bygga sådana boendeformer som medborgarna efterfrågar. Det kan exempelvis vara

marknära boende med uteplats.

 

Miljö och klimat

Arbetet med att minska de klimatpåverkande utsläppen måste genomsyra all vår verksamhet. Det är också viktigt att energiförbrukningen minskas. En hållbar utveckling ska genomsyra alla beslut som tas i kommunen.

 

Därför vill vi att:

Arbeta för att etablera en gaspump i Laxå hos någont av de tankställen som finns.

– Energieffektivisera belysningar i alla former med lågenergi lampor/lysrör, diodlampor m.m.

– Utveckla avfallshanteringen ihop med andra länskommuner.

 

Kollektivtrafik.

Vi socialdemokrater vill fortsätta att satsa på kollektivtrafiken, både den som går till och från kommunen och den som går inom kommunen. Laxå-turen måste fortsätt utvecklas, det ska gå att bo i de olika tätorterna och kunna åka kollektivt till den service som finns i de andra orterna.

 

Därför vill vi att

En utveckling av Laxå-turen ska genomföras, så fler har möjlighet att använda kollektivtrafik både för deras skull och för miljöns.

– Ett fortsatt arbete för att tågtrafiken ska kunna användas när behoven av att resa finns.

 

En skola för alla.

Vi socialdemokrater vill ha en skola som är en sammanhållande faktor i samhället. Vi vill värna om en trygg och stimulerande kommunal skola – en skola för alla. Den kommunala skolan ska vara lyhörd för individernas olika behov och förutsättningar, samtidigt ska den vara en mötesplats för olika åsikter och bakgrunder.

Gymnasieskolan är ett betydelsefullt led mellan grundskolan och arbetslivet, direkt eller via studier på högre nivå. Den ska i samrbete med arbetsmarknadens parter ge en yrkesutbildning av god kvalite, eller vara en grund för vidare studier.

 

Därför vill vi att

Duktiga pedagoger, som bedriver och utvecklar goda pedagogiska miljöer för våra barn/ungdomar.

– Alla elever ska klara godkänt i betygen.

– Utveckla skolan i samarbete med Örebro universitet.

 

Vård och omsorg.

De närmaste åren ökar antalet äldre och vårdbehövande. Det ställer krav på en väl utvecklad samverkan mellan vårdens olika delar. Vården måste utgå från varje enskild persons behov, oavsett vem som erbjuder vården. Var och en ska få den vård de behöver, när de behöver den, där de vill ha den. Därför är samarbetet mellan Kommunen och Landstinget viktigt. Anhörigas och närståendes, liksom frivilligorganisationernas insatser har en stor och viktig betydelse. Kultur inom vård och äldrevård bör utvecklas, kulturupplevelser ger människor ny kraft. Vuxna och barn med funktionsnedsättning ska ha sin självklara plats med god tillgänglighet i alla offentliga miljöer i vårt samhälle.

 

Därför vill vi att:

– Samarbetet mellan kommun och landsting utvecklas ytterligare.

Frivilligverksamheten skall utvecklas vidare som ett viktigt komplement.

– Kulturen skall vara ett naturligt inslag i vård och omsorg.

– Stödet till anhörigvårdare skall ökas.

 

 

Kultur som gör alla delaktiga.

Kulturen är viktig för alla. Den måste också vara tillgänglig för alla. Det finns många olika typer av kulturyttringar, allt från aktiviteter där man är ”passiv” konsument till aktiviteter där man gör kultur ensam eller i grupp. Den rika kulturhistoria som finns i kommunen måste synliggöras och användas på ett konstruktivt sätt.

 

Därför vill vi att:

Kulturen i skolan, vården och omsorgen ska utvecklas.

–Kulturhistorien i kommunen ska lyftas fram och användas för utveckling.

  

 

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

 

  

”Politik är att vilja.”

                 Olof Palme

 

VÄLJ

Socialdemokraterna

Den 19 september

 

Behöver du mer information om valet, vårt program eller om våra kandidater?

 

 KONTAKTA

 

Finnerödja-Tived

Ewa Hermansson                         0584-200 74

 

Hasselfors

Egon Wärn                                  0585-444 38

 

Laxå–Röfors

Roland Karlsson                          0584-109 62

 

IF-Metallsossen

Jerry Sahl                                    0584-205 98

 

Arbetarekommunen                  0584-123 16

Tommy Holmquist                       0584-41 16 50

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter