Budget 2011

 

Budget 2011

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM

LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

Den rödgröna budgeten för 2011 innehåller, trots ett kärvt ekonomiskt år, kraftfulla satsningar på framför allt förskola och skola.

Den 3 maj 2010 presenterade de rödgröna sin gemensamma vårbudget till riksdagen. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Vårt budskap är tydligt: full sysselsättning, välfärd och starka offentliga finanser går före nya stora skattesänkningar. Tillsammans presenterar vi en budget för fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor – för hela Sverige. I den rödgröna vårbudgeten finns bl.a. en kraftig satsning på kommunsektorn: totalt 12 miljarder kr 2011 och 2012. Det ger Lerums kommun ett utökat statsbidrag för 2011 med 28,4 mnkr.

I flera år har Lerums kommun avsatt pengar till framtida pensionsutbetalningar. Det har varit ett frivilligt sparande. Eftersom 2011 blir ett kärvt ekonomiskt år så avstår vi från avsättning till pensionsskulden detta år och låter den tänkta avsättningen om 6,9 mnkr gå till verksamhetsförstärkning.

Sammanlagt ger detta oss ytterligare 35,3 mnkr att användas till nödvändiga resursförstärkningar under 2011. Allt som vi vill göra under mandatperioden kan inte göras det första året. Skulle det uppstå ekonomiska överskott så kommer vi framför allt att satsa dessa inom förskola och skola.

Förskolan får ökade resurser med totalt 25 miljoner vilket kommer att innebära att grupperna i förskolan kan minskas rejält för att komma ner till vårat mål om maximalt 15 barn i barngrupperna. Vi satsar också 1 miljon för att erbjuda barnomsorg på kvällar och nätter.

Skolan tillförs 15 miljoner kronor vilket t.ex. motsvarar kostnaden för 35 nya lärare vilket kommer att innebära att vi redan under 2011 kan komma upp till en lärartäthet som gäller för övriga förortskommuner och lämna det absoluta bottenskiktet i Sverige när det gäller lärartäthet.

Vi gör också en kraftfull satsning om 4 miljoner kronor för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Bland övriga satsningar finns 2 miljoner kronor på ökat underhåll, framför allt inom skolan, 1 miljon kronor för bättre och billigare kollektivtrafik för ungdomar. Kultur och fritid tillförs ytterligare 2,1 miljoner och vi gör en satsning på funktionsnedsatta med 800 000 kr för att bl.a. sänka avgifterna för färdtjänsten.

Sammanfattning av satsningar under 2011:

Utgiftsområde

Miljoner kronor

Förskolor

7,0

Grundskolor och gymnasium

15,0

Kollektivtrafik

1,0

Studieförbund och information

0,9

Unga i arbete

4,0

Familjecentraler och öppna förskolor

1,0

Kvälls- och nattöppen barnomsorg

1,0

Fritidsgårdar

0,9

Kulturskolan

0,9

Funktionsnedsatta

0,8

Turismen

0,5

Underhåll

2,0

Ökat föreningsstöd (upp till 20 år)

0,3

 

Klicka här för att läsa hela den Rödgröna budget för Lerum 2011