Rödgrön valplattform 2011 - 2014

 

Välfärd och rättvisa för ett sunt och jämlikt samhälle

Mindre barngrupper i förskolan

Vi sätter barnens hälsa och välmående i första rummet. Därför får inte barngrupperna innehålla fler än 15 barn. För att nå dit kommer vi att bygga fler förskolor och anställa mer personal.

Ökade resurser till skolan

Vi vill ge skolan en bättre kvalitet med tydliga kvalitetskrav. Därför vill vi ge den större resurser, så att det blir färre elever per lärare. Vi kommer också att se till att det finns mer resurser för t.ex. tidiga insatser för barn med särskilda behov, specialundervisning, skolhälsovård och personalens fortbildning.

Fristående skolor

Vi välkomnar friskolor som erbjuder pedagogiska alternativ, men är emot privatägda skolor med vinstintressen eller konfessionell (religiös) inriktning.

Livslångt lärande

Vi kommer att förstärka vuxenutbildningen och Svenska för invandrare (SFI). Vi ser Komvux och studieförbunden som bärare av viktiga roller i det livslånga lärandet.

Familjecentral i alla kommundelar

Vi har för avsikt att bygga upp familjecentraler i Floda och Lerum, och successivt utveckla den som redan finns i Gråbo.

Kultur och fritid - en viktig del av vardagen

Kulturhus - Allaktivitetshus

Vi kommer att utforma ett Allaktivitetshus med plats för alla åldrar och många skiftande intressen.

Kulturskolan

Vi kommer att se till att den betydelsefulla Kulturskolan förstärks och når ut till alla barn i hela kommunen.

Fritidsgårdar

Vi ser fritidsgårdarna som viktiga miljöer i ungdomars liv. Därför kommer vi att lyfta upp deras verksamhet och se till att de finns i alla kommundelar. De ska vara öppna på de tider som ungdomarna är lediga.

Jobb – en rättighet

Feriearbeten till alla gymnasieelever

Vi kommer att erbjuda alla Lerums ungdomar i gymnasieåldern kommunala eller näringslivsanknutna feriearbeten.

Rätt till jobb för ungdomar

Vi anser att alla ungdomar har rätt till ett jobb och vi kommer att garantera jobb till alla som vill ha det.

Rätt till jobb för funktionsnedsatta

Vi kommer att inrätta anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar av olika slag.

Utveckla turismen

Vi ser turismen som en allt mer betydelsefull del i ett småskaligt, ekologiskt uthålligt näringsliv. Därför är ett program på gymnasiet med turisminriktning nödvändigt och det är viktigt att bl.a. utveckla samarbetet med Nääs och kringliggande verksamheter.

Högskolecentrum - inriktning mot gröna jobb

Vi vill som en ledande miljökommun ligga steget före och våga vara först. Därför tänker vi låta näringsliv och gymnasium samarbeta för att knyta an till ett nytt högskolecentrum för gröna jobb i vår kommun.

Bostäder – en förutsättning för självständighet

Boende för alla - hyresrätten i fokus

Vi vill ge möjlighet för fler att bo utan att äga sin bostad. Därför tänker vi låta bygga många hyresrätter i hela kommunen.

Energisnålt byggande

Vi tänker se till att nybyggnationen i kommunen blir energieffektiv och har förnyelsebara energilösningar. Kollektivtrafik ska alltid finnas med i planeringen av nya bostadsområden.

Senior- och äldreboenden i alla kommundelar

Ingen skall behöva flytta när man blir äldre. Därför ska varje kommundel senior- och äldreboenden så att alla kan välja var de vill bo.

Klimat och miljö – med ansvar för framtiden

Kollektivtrafik – bättre och billigare

Vi tänker låta alla grundskoleelever åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken inom vår egen kommun. Vi tänker också låta pensionärer resa utan avgift mitt på dagen. Av rättviseskäl ska färdtjänsttaxan likställas med taxan för övrig kollektivtrafik.

Förnyelsebar energi i kommunala fastigheter

Vi kommer att satsa på småskalig förnyelsebar energiproduktion för att kunna nå upp till våra klimatmål. Den synliga effekten av vår satsning blir bl.a. att många kommunala byggnader kommer att vara utrustade med solpaneler.

Mindre trafikbuller

Vi vet att buller är en viktig ohälsofaktor. Därför tänker vi sätta in kraftfulla åtgärder för att minska det, och dessutom avsätta några områden som ska vara helt bullerfria.

Organiskt avfall blir biogas

Vi kommer att ta hand om största delen av våra komposterbara sopor och annat organiskt avfall och utnyttja detta för rötning till klimatvänlig biogas.