Interpellation ställd till ansvarigt kommunalråd Jan-Willy Andersson

Framtiden för äldreomsorgen i Linköpings kommun

Äldre måste få bestämma över sin egen vardag. När man behöver hjälp av hemtjänsten, äldreomsorg eller andra insatser måste man få välja vad man vill ha hjälp med, hur och av vem. Valfrihet för äldre ska inte begränsas till att enbart handla om att kunna välja utförare. Det är av största vikt att Linköpings äldre ges möjlighet att kunna välja innehåll i vårdinsatserna.

 

Den borgerliga alliansen lovade inför valet 2006 att införa Eget val i Linköpings kommun. Förslaget kom upp till beslut i juni 2007. Vi socialdemokrater sa redan då att vi var beredda att prova Eget val, men i liten skala. Vi ville ta det långsamt och utvärdera systemet efterhand.

 

Eget val i hemtjänsten har inte inneburit ett större utbud av innehåll, inte heller att små företag eller icke-vinstdrivande organisationer har kunnat etablera sig. Verksamheten är så snuttifierad att det påverkar kvaliteten negativt. Den enskilde kan ha olika utförare för daghemtjänst, natthemtjänst, matkorg, larm, fritidsaktiviteter och städ. Flera utförare har dragit sig ur antingen på grund av systemet eller på grund av den låga ersättningsnivån. Ett  fåtal individer har gjort ett aktivt val och bytt utförare, enligt uppgifter från uppföljningar som tagits fram på uppdrag av den politiska majoriteten.

 

Utformandet av upphandlingar inom äldreomsorgen har de senaste åren förändrats. Det har inneburit att marknaden nu redan är uppdelad inför Eget val i vårdboenden. Den borgerliga majoriteten har valt att teckna korta avtal med utförare för verksamhet för att snabbt kunna gå in i Eget val. På vissa verksamheter läggs inga anbud alls. Det finns anledning att tro att handlingsberedskapen för anbudslösa upphandlingar är oroväckande låg.

 

Vad vi saknar är sammanhållna tjänster och en omfattande helhetssyn. Situationen är nu i allra högsta grad ostadig. Det behövs en genomtänkt struktur för äldres framtid istället för hastiga beslut. Någon måste ha det samlade ansvaret för att kvalitet och säkerhet ska kunna upprätthållas. Helhetssyn och samverkan måste fungera för att de äldre ska kunna garanteras en god och trygg vård.

 

Idag är äldres valfrihet begränsad till att enbart kunna välja utförare - en valfrihet som vi socialdemokrater inte nöjer oss med. Vi vill värna om individens rätt att kunna välja och ha inflytande över innehållet i äldreomsorgen. Vi behöver säkerställa kvaliteten i organisationen. Det kräver bättre grepp om hela äldreomsorgen. Vi vill därför utvärdera och analysera rådande situation för att kunna förändra, utveckla och förbättra organisationen så att individens egenmakt och inflytande över kvaliteten och utvecklingen i vårdens innehåll stärks.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

 

Vilken handlingsberedskap finns för de situationer där ingen utförare visar intresse att lägga anbud?

 

Vilka slutsatser drar majoriteten av rådande situation när det gäller boenden och insatser för äldre i Linköpings kommun?

 

Hur tänker ni säkerställa kvalitet, stabilitet och utveckling för Linköpings äldre framöver?

 

Hur tänker ni utvärdera de förändringar ni genomdrivit inom äldreomsorgen i Linköping?

 

Hur tänker ni gå vidare med Eget val och upphandlingar inom äldreomsorgen?

 

 

 

 

 

Ali Hajar (s)                   Monica Sjösten (s)                         Eva Lindh (s)

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-17 14:32