Motioner och Interpellationer 2015-2018

Motioner 2015

1. Motion angående information på kommunens hemsida

2. Motion angående skollokaler i Ljungby tätort

3. Motion om försäljning av Bråna Gård i Agunnaryd

4. Motion om lobbyism

5. Motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden

6. Motion om fadderskapsprogram för flyktingar

7. Motion om att Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger (tillsammans med V )

8. Motion angående anläggande av hinderbana

9. Motion angående kontaktpolitiker i Kultur- och fritidsnämnden

10. Motion om projekt om 6 timmars arbetsdag

11. Motion om införande av "köttfri måndag" i kommunens kök

12. Motion angående utredning av kommunägd vindkraftspark

13. Motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet

14. Motion om radioskugga

15. Motion om införande av allmänpolitisk debatt i fullmäktige (Tillsammans med V och Mp)

16. Motion om färgsättning av byggnader i kommunen

17. Motion om samhällsvägledare

18. Motion om mer rörelse i skolan

19. Motion om fotbollsplan vid Astradskolan

20. Motion om en förändring av Janssons ängar

21. Motion om privat utrymme på badet i Ljungby

 

Motioner 2016

1. Motion om trygga cykelvägar

2. Motion om elcykel som personalförmån

3. Motion om alternativ till överföringsledning för vatten och avlopp i Bollstad. (Tillsammans med V och Mp)

4. Motion om arbetsmarknadsåtgärd- Industri och service

5. Motion om webbenkät om radioskugga/mottagning i Ljungby kommun

6. Motion om utredning av fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

7. Motion om att göra en extern utredning om Ljungbys attraktivitet som arbetsgivare.

8. Motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor 

9. Motion om "Ljungbyapp" för att främja turismen

10. Motion om ett minnesmärke av Dick Meijer

11. Motion om hastigheter

12. Motion om komplettering till elcykelmotionen

13. Motion om införande av YFI-yrkesutbildning för invandrare

14. Motion om utbildning av av förskollärare

15. Hur kan Ljungby kommun bli bästa tillgänglighetskommunen i landet.

16. Komplettering av hur Ljungby kommmun kan bli en attraktiv arbetsgivare. (Att satsen ändrad)

 17. Motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor

 

Interpellationer 2015

1. Interpellation om det sk. Trojatältet. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m)          av Mathias Wanderoy.

2. Interpellation om hur arbetet med (s)  motionen att utrota barnfattigdomen fortgår. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson av Anne Karlsson

3. Interpellation om strategi för att få behöriga lärare till Ljungby? Fråga ställd till Barn-och utbildningsnämndens ordförande Bo Ederström av Emma Johansson

4. Interpellation om avskaffandet av delade turer. Fråga ställd till Judit Svensson, Personal och arbetsmarknadsutskottets ordförande av Anne Karlsson

5. Interpellation om flytt av fritidsgården. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m) av Matija Rafaij

6. Interpellation om brottsförebyggande arbete o Ljungby kommun. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande (m) av Anne Karlsson

7. Interpellation om arvodesreglementet. Fråga ställd till PAUs ordförande Judit Svensson (c) av Lotte Åhlander

 

Interpellationer 2016

 

1. Varumärke för Ljungby kommun. Synpunkter och frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m) av JanEwert Johansson

2. IT inom Ljungby kommuns verksamhetsområde. Frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m) av Emma Johansson

3. Inventering av bostäder. Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m) av JanEwert Johansson.

4. Tillgänglighetsanpassa konstverket på Stora Torg? Fråga till kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (m) av Anne Karlsson

 

INTERPELLATIONER 2017

1. Frågor om hemslöshet. Frågor ställda till Socialnämndens ordförande Bo Ederström (m) av Anne Karlsson 

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-14 09:02