Motioner och interpellationer 2011-2014

Motioner

Vi har under två års tid i opposition, bedrivit en aktiv socialdemokratisk politik. Nedan följer de motioner som skrivits och de interpellationer som ställts i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna är det största partiet i Ljungby kommun med 15 av 49 mandat i kommunfullmäktige,

Vi kommer fortlöpande att lägga in motioner, interpellationer, uttalanden, skrivelser och insändare så att Ni läsare ser vad som händer i den kommunala politiken i Ljungby kommun. 

 

År 2011- Motioner

1. Anställ en miljöstrateg

2. Köp den gamla Favörsbyggnaden och anlägg en bowlinghall i den

3. Anlägg en gång och cykelväg mellan Ljungby och Lagan

4. Uppmaning om att se över försäkringsskydd för elever barn och andra

5. Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

6. Inför en idrottutbildning med inriktning på volleyboll på Sunnerbogymnasiet

7. Smidig återvinning

8. Industi och arbetarhistoria igår, idag , imorgon.

9. Trafiksäkerhetsåtgärder-belysning övergångsställe

10. Säker utrymning för alla

11. Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välrfärdstjänster som ägs helt eller delvis av equiety bolag

12. Förstärk samarbetet mellan socialförvaltningen och polisen

13. Idrottsutbildning med inriktning bordtennis på Sunnerbogymnasiet

14. Införandet av en arbetsmarknadssektion

15. Upprätta en plan för att utrota barnfattigdom

16. Gratis busskort till studenter som studerar vid Linneunivesitetet som är skrivna i Ljungby

17. Motion om införandet av Telgemodellen i Ljungby- (arbetsmarknadsåtgärd)

18. Ingen avgift i skolan- en avgiftsfri skola

 

År 2012 - Motioner

1. Motion om budgetförstärkning

2. Motion om ersättare i nämnder och styrelser

3. Motion om arbetsmarknadsåtgärder

4. Industrimuseum i Ljungby, igår, idag och imorgon

 År 2013 Motioner

1.Motion om fiberutbyggnad

2. Motion om att bygga bostäder på järnvägsområdet

3. Högskolepaketet skall finnas inlagt i studieplanen hos eleverna vid Sunnerbogymnasiet

4. Återbetalning av AFA-premier

5. Motion om utbildning i offentlig upphandling (LOU)

6. Motion om Lagavallen

7. Motion om socioekonomisk budget

Interpellationer - 2012

1. Interpellation om jämställdhet- ställd av Anne Karlsson till Roland Johansson (Alternativet)

2. Interpellation om sänkta ingånglöner-ett centerförslag. Frågan ställd av Anne Karlsson till Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (s)

3. Interpellation om avgifter för vuxna på utomhusbadet i Ljungby. Frågan ställd av Anne Karlsson till Kultur-och fritidsnämndens ordförande Anders Bondesson (m)

4. Interpellation angående teknisk utrustning (hörslinga) i kommunala mötes och samlingssalar- Frågan ställd av Anne Karlsson till Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m) 

 

Interpellationer 2013

1. Ljungby lasarett och arbetstillfällen Frågan ställd av Anne Karlsson till  kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m)

2. Interpellation om hemlöshet. Frågan ställd av Anne Karlsson till socialnämndens ordförande Arne Johansson (c)

3. Arbetsmarknadsåtgärder- skrivelse ifrån ABF om samverkan Frågan ställd av Anne Karlsson till Personalutskottets ordförande Carina Bengtsson (c)

 

Motioner 2014

1. Motion om att utbilda kommunens undersköterskor till sjuksköterskor

2. Motion angående Stålgjuteriets lokaler- industrimuseum m.m

3. Motion Bort med delade turer

 

Interpellationer 2014

1. Interpellation om samverkan med frivilligorganisationer vid kris och beredskap i Ljungby kommun.. Frågan ställd av Anne Karlsson till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m)

2. Interpellation om budget och uppföljning av beslut. Frågan ställd av Anne Karlsson till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m) 

3. Interpellation angående presidieresor. Frågan ställd av Anne Karlsson till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m)

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-28 11:01