Interpellation om hemlöshet

Interpellation om hemlöshet

Kommunen har ett ansvar enligt Socialtjänstlagen (SoL) att alla som bor och vistas här får sina behov tillgodosedda.

Socialdemokraterna är bekymrade över den utveckling som sker i samhället, utsatta grupper i samhället drabbas hårt när samhällets resurser är knappa, arbetslösheten stiger och de som står långt ifrån arbetsmarknaden har än ännu svårare väg tillbaka till jobb. Tyvärr är missbruk av droger en vardag för många människor.

Vi kan ana att det finns personer som saknar bostad och fast adress i Ljungby kommun

Mina frågor blir till socialnämndens ordförande Arne Johansson (c) är:

  1. Har Ljungby kommun några hemlösa personer?
  2. Vilka insatser görs enl. SoL och/eller LVM idag?
  3. Hur kommer socialnämnden agera framgent för att arbeta aktivt men också förebyggande för de personer som eventuellt saknar bostad och som ibland har andra bekymmer som tex. missbruk?
  4. Finns upparbetade rutiner när personer kommer tillbaka till sin hemkommun ifrån behandlingshem/kriminalvårdsanstalt, med boende och sysselsättning och på vilket sätt förbereder sig socialnämnden att dessa personer får en bra start efter en behandling eller avtjänat straff?

 

Ljungby den 25 februari 2013

Anne Karlsson

(s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-28 19:27