Interpellation

Interpellation angående presidieresor och presidierepresentation

 

Då vi i kommunen står inför generationsskifte på flera av de politiska nivåerna finns anledning att ställa en interpellation som är viktig kommande mandatperiod, nämligen resor som skall företas av kommunens presidier.

 Då det parlamentariska läget är lika och det inte finns någon klar majoritet är det av största vikt att frågan debatteras och antagna regler beslutas av kommunfullmäktige.

Vad som idag är oklart är på vilket sätt urvalet till presidieresor görs.

  1. Hur görs urvalet för deltagande till presidieresor
  2. Vem eller vilka beslutar om vilka som skall delta i presidieresorna
  3. Finns det tillfällen då andra personer än presidiet kan komma ifråga för deltagande i presidieresor?
  4. Vem beslutar om kostnaderna och vem attesterar fakturorna?

 

Denna fråga anser jag faller under större allmänt intresse då det är skattemedel som bekostar resor.  Jag ställer min interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (m)

 

Lagan 1411210

 

Anne Karlsson

(S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-11 11:10