Motion AFA premier

Motion ” Återbetalning av AFA premier ”

 

Avtalsförsäkringarna förhandlades fram av parterna mot bakgrund av att arbetstagarna ville ha en förstärkning av socialförsäkringarna. Det behövdes något mer för att bibehålla en dräglig ekonomisk situation vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall, pension och arbetslöshet.

Idag omfattas samtliga arbetstagare på svensk arbetsmarknad av ett kompletterande försäkringsskydd, förutsatt att man arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal. Varje arbetstagare avsätter visst löneutrymme enligt överenskommelse mellan parterna och inbetalningen sköts av arbetsgivaren. Parterna valde att tillsammans bilda AFA försäkring för att administrera ersättning och förvalta inbetalda premier.

De villkor som parterna avtalar fram bestämmer den premie som ska betalas in av arbetsgivaren.

Villkoren i avtalsförsäkringarna styr storleken på premierna och omförhandlas och korrigeras i takt med förändringar inom socialförsäkringarna.

Det stora överskottet i kapitalet beror på de omfattande uppstramningarna i sjukförsäkringssystemet, i socialförsäkringarna. Detta infördes 1 juli 2008 då möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning togs bort och absoluta tidsgränser infördes i sjukpenningsystemet – Rehabkedjan!

Redan förra året återbetalade AFA försäkring premier för år 2007 – 2008 efter beslut i AFA försäkrings styrelse. Dessa pengar täckte underskottet i budgeten i flertalet kommuner och landsting, så även i Ljungby Kommun.

 

Aktuell återbetalning för 2005 och 2006, innebär för kommuens del 26.5 miljoner, som utbetalas under 2013.  

Vilket ypperligt tillfälle för Ljungby Kommun att bli ett föredöme för resten av landet genom att låta en bråkdel av dessa pengar komma alla anställda i kommunen tillgodo.

 

Jag yrkar att Ljungby Kommun ska öronmärka pengar och:

 

  • ·         Satsa på förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering för kommunens anställda, genom att avsätta 500. 000 kronor  
  • ·         Satsa på kompetenshöjning för kommunens anställda och tillför 500. 000 kronor till dessa åtgärder. Åtgärder som ska genomföras med dessa öronmärkta medel, ska arbetas fram i samverkan med de fackliga organisationerna för bästa resultat!

 

 

Ljungby 2013-09-17

 

 

 

Marie Åberg Johansson (s)