Handlingsprogram för Ljungby 2007-2010

Skulptur: Flickorna i Småland i Järnvägsparken i Ljungby

 

VALPROGRAM 2006-2010
 

Vi Socialdemokrater tror på alla människors lika värde och lika rätt och vi tror också på möjligheterna att öka rättvisan och sprida välståndet till fler.

Det svenska välfärdssamhället bygger på den enkla, och storslagna idén, om alla människors lika värde.

Välfärden ska finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Tryggheten ska inte vara beroende av om man har råd att betala.

Men politiken är aldrig fullständig, den måste alltid utvecklas.
 

 Därför vill vi Socialdemokrater:

• Alla ska ha rätt till ett bra boende, detta förutsätter en social bostadspolitik och därför vill vi fortsätta att använda allmännyttan dvs. Ljungby bostäder för att bygga fler bostäder , t ex seniorboende vid Bergagatan


• Elförsörjning och telekommunikation måste säkerställas genom högre krav från samhället på marknadsaktörerna.


• Intensifiera arbetet för ett attraktivare centrum och bland annat påbörja omvandlingen av järnvägsområdet


• Arbeta vidare med att påverka för en fortsatt utbyggnad av E4:an till motorväg samt viltstängsel utmed 25:an i västlig riktning


• Verka för utveckling av Ljungby lasarett. Bevara BB samt utveckla akutkirurgin och ortopedin


• Socialdemokraterna kompromissar inte med ansvaret för den gemensamma ekonomin. Vi vill ha en fortsatt stark ekonomi i kommunen med marginaler för påfrestningar.


• Ha en god framförhållning av mark för bostäder och industri, i hela kommunen


• Fortsätta den goda dialogen med kommunens invånare/medborgare och näringslivet, bland annat genom medborgarträffar och företagsbesök, för att lyssna och informera och på så sätt stimulera framväxten av nya arbetstillfällen


• Bidra till att fler företag, gärna inom service och tjänstesektorn, etablerar sig i kommunen. Vi vill särskilt uppmärksamma och stimulera kvinnors engagemang i nystart av företag

 
• Med gemensamma krafter arbeta för ett öppet och demokratiskt samhälle exempelvis genom att få fler aktiva i politik och föreningsliv


• Slå vakt om att befintliga myndigheter och serviceorgan finns kvar i kommunen


• Verka för en bra integration och bättre tillvarata invandrares yrkeskompetens genom t ex validering


• Vi vill fullfölja bredbandsutbyggnaden i hela kommunen. Vi vill med hjälp av ny teknik bygga broar mellan människor och underlätta för företag att finnas även på landsbygden


• Naturen och den goda miljön ger rika möjligheter till friluftsliv. Vi har miljöer som ger lugn och ro likväl som som stimulans. Den möjligheten vill vi värna.

Att allt fler får leva ett längre och friskare liv är en fantastisk framgång. Den positiva utvecklingen med allt fler äldre för också med sej nya utmaningar. Därför behöver vi en äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov.


• I anslutning till varje särskilt boende bör det finnas demensplatser med specialutbildad personal.


• Politiken för äldre handlar inte bara om omsorg och vård utan också om möjligheten att leva ett rikt liv. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Därför vill vi utveckla samarbetet med pensionärs- och frivilligorganisationer.


• Öka antalet särskilda boende-platser, där behov finns


• Tillsammans med andra berörda instanser skapa en familjecentral. Detta för att upptäcka och hitta de barn i tid som far mest illa, och kunna ge familjerna bättre stöd. Det är viktigt med en politik som stödjer de barn som föds till sämre villkor.


• Omsorg handlar om så mycket mer än livets nödtorft. Det handlar om gemenskap, glädje och medmänsklighet. Därför vill vi öka förutsättningarna för det "sociala innehållet" på äldreboende och i hemtjänsten


• Vi vill att alla ska ha samma självklara rätt till ett aktivt liv. Ingen ska behöva känna sej utanför. Därför vill vi verka för en bra sysselsättning för funktionshindrade
• Aktivt arbete mot droger och missbruk


Långsiktigt miljöarbete
• Uppmuntra till alternativa uppvärmningssystem - energirådgivning
• Utrusta nya bostadsområden med fjärrvärme
• Utveckla enklare och effektivare system för sophantering/"ordning och reda"
• Fortsätta arbetet med att rädda våra vattendrag från försurning och föroreningar


Alla elever har rätt till en objektiv och allsidig undervisning. Vi vill ha en skola där kunskap och färdigheter
sätts främst och där varje elev får det stöd som krävs för att nå målen. Vi ska ge våra barn och elever
utbildning av god kvalité för ett livslångt lärande. Inget kan vara viktigare än det livslånga lärandet i en tid
då så mycket är beroende av vår förmåga att ständigt tillgodoräkna oss nya kunskaper.


• Att skolan/förskolan ska arbeta med olika metoder/arbetssätt för att tillgodose alla enskilda elevers behov av stöd. Pedagogisk utveckling och mångfald ska uppmuntras i alla förskolor/skolor.


• Ha ett bra och utvecklande samarbete med näringslivet, för att förbereda våra ungdomar på arbetslivet och för att ge näringslivet möjlighet att visa upp vilka arbetsplatser som väntar efter utbildningen


• Bevara skolorna på landsbygden så länge elevunderlag finns och kvaliteten kan upprätthållas


• Ha en avgiftsfri grund- och gymnasieskola, vilket även inkluderar aktiviteter inom skolans ram


• Skapa en modern gymnasial lärlingsutbildning där en större del av utbildningen genomförs i arbetslivet


Kultur åt alla är ett klassiskt socialdemokratiskt mål.

Medverka till ett allaktivitetshus i kv. Hammaren med t ex


• Forum för föreningslös ungdom, Café 1, Experimentverkstad, Studentkårsverksamhet
Utveckla kv. Fritiden med t ex


• Boulehall, Allvädersbanor i Kronoskogen, Ny sporthall av arenatyp- gemensam lösning med näringslivet


Öka kulturutbudet i hela kommunen genom t ex


• Bredare musikutbud, Biblioteket - bredare utbud med kulturaktiviteter, Väcka liv i teaterverksamheten, Skapa kulturella mötesplatser


• Gott samarbete med föreningar och studieförbund, med prioritering på barn- och ungdomsverksamhet


• Ljungbergmuséet är ett av våra största besöksmål. Vi vill fortsätta att stötta muséet i arbetet med att etablera det till ett länsmuseum för bildkonst.

Vi tar strid för kollektivavtalen i en tid då löntagarnas trygghet utmanas av högerkrafter. Svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad.

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som gagnar det gemensamma bästa.

Detta är vår vision och våra målsättningar. Du behövs för att förverkliga dem!

ALLA SKA MED - SÅ ENKELT ÄR DET!

SOCIALDEMOKRATERNA - ETT PARTI I MÄNNISKORS VARDAG

 

 


 
 
 Det här har vi Socialdemokrater gjort under förra mandatperioden:

 
 Kommunstyrelsen
• Haft ett aktivt samarbete och en dialog med näringslivet, vilket fått till följd att kommunens näringslivsklimat har förbättrats.
• Planlagt nya bostads- och villaområden t ex Ågårdsängen och nya Replösaområdet
• Fått studentlägenheter byggda
• Satsning på högskoleutbildning t ex Ingenjörs-, Informationslogistik- och Kvalificerad Yrkesutbildning
• Sett till att kommunen har en ekonomi i balans
• Köpt järnvägsområdet för att kunna försköna och använda ett attraktivt område mitt i stan
• Arbetat för en ökad medborgardialog, med syfte att skapa delaktighet
• Öppnat möjligheter för "alternativa driftsformer" som ett möjligt komplement till kommunala verksamheter
• Skapat resurser för en demokratisamordnare, som arbetar för att motverka rasism och främlingsfientlighet

Socialnämnden
• Skapat behandlingsformer på hemmaplan för "ungdomar på glid"
• Skapat "behandlingshem" för missbrukare på hemmaplan
• Inlett samverkan med grannkommuner inom olika områden t ex familjerätten
• Ökad satsning på vård- och omsorgspersonal, både lönemässigt och kompetenshöjande
• Ökad samverkan med polismyndigheten t ex "Trafiknyktert Kronoberg"
• Höjt boendestandarden och förbättrat arbetsmiljön på flera äldreboenden
• Ökat det "sociala innehållet" i hemtjänsten

Miljö- och byggnämnden
• Effektiviserat och utökat tillsynen inom miljö-, livsmedel-, djurskydd- och hälsoskyddsområden
• Fortsatt arbetet med att rädda våra vattendrag från försurning och föroreningar
• Fortsatt arbetet med regionala miljömål och översiktsplan
• Ökat kompetensen hos personalen

Barn- och utbildningsnämnden
• Till- och ombyggnad av Sunnerbogymnasiet, för att ha en attraktiv skola på hemmaplan, att erbjuda gymnasieelever
• Breddat utbildningsprogram inom gymnasiet t ex hästgymnasium
• Utvecklat samarbete, skola - näringsliv, bland annat för att förbereda våra ungdomar på arbetslivet
• Utvecklat fordonsprogrammet med två olika inriktningar, transport och personbilsmekaniker
• Renoverat Lidhultsskolan

Kultur- och fritidsnämnden
• Ny bokbuss har köpts
• Äventyrsbad byggts
• Glad Jazz-arrangemangen har fått nytt liv
• Konstgräs på Lagavallen
• Ny biblioteksfilial i Lidhult och Lagan
• Fritidsgård i Lagan

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-18 15:56