Lars spalt

 Hej och välkommen till min spalt - eller ska jag kalla detta en politisk blogg, en plats för lägesrapport i det politiska arbetet i Lomma kommun. Sorgligt nog har jag prioriterat denna spalt lägre än andra srivaruppdrag för partiet. Men nu lovar jag en nystart!

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2012 spräckt! Väntar personalnedskärningar?

 

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning signalerar mer än sju miljoner i underskott i helårsprognosen för 2012. Förskolan har svårt att hålla personalkostnaderna inom ram. Budgeten har tagit höjd för +32 barn/elever i för- och grundskoleverksamheten. Under januari-februari är den faktiska ökningen redan 95!

Hur kan budgeten tala om +32 barn/elever i för- och grundskola när den faktiska ökningen redan är tre gånger större?

Vid nämndens behandling av budgeten i augusti 2011 krävde jag förnyad handläggning för att få handlingar värda att kallas budget. Majoriteten med Anna-Karin Davidsson (KD) i spetsen var nöjda med budgetförslaget.

Läs protokollet på kommunens webbplats:  

PDF 2011-08-30.pdf     § 80, sid 5(21) och följande.

Alla socialdemokratiska gruppledare i kommunfullmäktige har föreslagit fördjupat engagemang för de förtroendevalda i nämndernas budgetarbete, men det satte sig majoriteten emot.

Det är min bestämda uppfattning att kommunens styrsystem inte fungerar för budgetarbetet. Styrsystemet måste därför ändras.

Bjärred 2012-03-16

Lars Carlén

   

 

Folkomröstning om äldreomsorgen!

Folkpartiet arbetar nu, tillsammans med centern, för att hela kommunens äldreomsorg ska läggas ut på entreprenad. Torsdagen den 15/12 2011 kan gå till historien som den dag då valfriheten led sitt stora nederlag i dessa partiers ideologi. Så blir det om inte namninsamlingen för folkomröstning i frågan innan dess får sådan tyngd att fullmäktige tvekar och skjuter upp avgörandet.

 

Ska kommunen satsa mer på skolverksamheten?

Kristina Kinmark Starck

"Ordförande, åhörare, ledamöter.  Det är väldigt generöst av socialdemokraterna att yrka pengar till oss som vi inte har begärt själva, väldigt generöst, måste jag säga. Jag yrkar avslag på socialdemokraternas yrkande och bifall till kommunstyrelsens yrkande."

Detta citat är moderaternas motargument när socialdemokraterna bedömde att kommunens skolverksamhet måste ha mer pengar 2011. Precis så föll orden under kommunfullmäktiges debatt inför beslut om budget för 2011.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Kinnmark-Starck (M) säger inte att att kommunens ekonomi är pressad och därför måste nämnden nöja sig med den  tilldelning kommunstyrelsen föreslagit. Hon kommenterar inte det faktum att kommunens skolverksamhet har förlorat sin tätposition på grund av bl.a. den låga lärartätheten. Hon beklagar inte att satsningen på IT måste läggas på is för anslagen räcker inte till.

Nej, hon hänvisar helt enkelt till sin egen majoritet i barn- och utbildningsnämnden, som således också har uppfattningen att skolverksamheten har de resurser den behöver.

Ja men (FP) då, som vill framstå som skolans främsta förespråkare? Jag ska sluta dagens kommentar med att avslöja en hemlighet från barn- och utbildningsnämndens sammanträden: det finns inget hopp om sprickor i det borgerliga blocket där.

lc 2011-01-21

========   

”Jag hoppas att detta är en fråga socialdemokraterna vill driva.”
Så skriver en mamma  och förhoppningen handlar denna gång om mindre barngrupper i kommunens förskolor.

”Jag mailar till dig då jag är förälder till två barn inom förskolan i Lomma kommun, närmare bestämt Löddesnäs rektorsområde i Bjärred.För ca en vecka sen fick vi veta att samtliga avdelningar inom Löddesnäs skall utökas med ytterligare ett barn (16 på småbarnsavdelning och 21 på storbarnsavdelning).
Detta ska ske tillfälligt då planeringen med paviljonger på Bjärehov inte fortskridit enligt planerna. Liknande lösningar ska ske på övriga Bjärreds-områden, något område ska dela befintliga avdelningar så att två avdelningar blir tre. För ett år sedan gjordes en också en tillfällig utökning från 19 till 20 barn på min älsta dotters avdelning, den skulle också vara högst tillfällig.

 

Jag tycker att det är en mycket dålig lösning att utöka grupper som redan har ca 30% fler barn än vad Skolverket, Barnverket och alla forskning rekommenderar! I samtal med andra föräldrar har jag fått veta att man har barngrupper med upp emot 23 barn på vissa ställen!! Det är inte klokt! Även OM man skulle kompensera med mer personal så undviker man inte ökad ljudvolym, ökad smittrisk, mer stress, sämre ventilation. Men hur ska den omtyckta och kompetenta personalen hinna se och bekräfta så många barn? Det är ganska lätt och skrämmande att räkna på hur många minuter var varje barn får.”

 

Så sitter jag på min kammare och frågar mig själv: Är det så här väljarna vill ha förskolan i Lomma kommun?

Eller är Socialdemokraterna i övrigt ett så dåligt alternativ att man väljer att ta detta onda för att få det i övrigt bättre moderatdominerade alternativet? Eller – hemska tanke – följer man inte det politiska livet i kommunen?

Den katastrofalt dåliga framförhållningen i den politiska majoritetens  lokalplanering för förskolan och skolan har kritiserats av (S) under lång tid. Vi har inte bara kritiserat utan också kommit med egna förslag i form av motioner i kommunfullmäktige.

Mer kan inte minoriteten göra - därefter äger väljarna frågan. Och väljarna har sagt sitt så sent som i höstas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande (M) har fått förnyat förtoende av sitt parti,  som nu efter valet har egen majoritet! Det här med egen majoritet har förresten ingen betydelse. Aldrig, säger aldrig, har någon representant från övriga allianspartier i barn- och utbildnings-nämnden uttryckt någon avvikande åsikt beträffande lokalplaneringen, inte ens i arbetsutskottet utan likt Bill och Bull instämt i uppfattningen att allt är under kontroll!

Väljarna har sagt sitt - men vi socialdemokrater har inte kastat in handduken, utan jobbar på.


 
Under hela arbetet med budget för 2011 har (S) haft en klar linje: skola/förskola behöver fler vuxna i verksamheterna. När kommunfullmäktige skulle besluta om budgeten kommenterade barn- och utbildningsnämndens ordförande  mitt tilläggsyrkande ungefär med att "nämnden anser sig inte behöva mer pengar".
 
Men det handlar inte bara om större anslag, fler vuxna i verksamheten. Trångboddheten är inte acceptabel. Forskningen visar att så stora barngrupper som kommunen nu har ställer till problem.
 
I nämnden har jag påtalat det helt felaktiga i att lägga skuld på överklagande grannar i bygglovsärenden. Den demokratiska processen tillåter att man hindrar uppförande av baracker i allmänhetens park- och grönområden. Karin Lyberg, Barbro Söderberg och jag, alla tre är vi (S), har i motioner tryckt på att detaljplaner måste fram för förskolans behov, men det har blivit tummen ner!
 
Senaste lokalbehovsplanen räknar med att Alfreshällskolans tillbyggnad skall kunna tas i bruk 2013, men i budgethandlingarna slås fast att det kan ske allra tidigast 2014!! När jag påpekade detta i kommunstyrelsen blev svaret från KS-ordföranden att "Tekniska förvaltningens chef säger tidigast 2014"! Kristina Kinnmark-Starck kommenterade inte.
 
Ursäkta min ordrikedom, men detta är en av mina hjärtefrågor som förtroendevald.

 

2011-01-20

Lars Carlén

--------------

 

Att vara förtroendevald i Lomma kommun

 

Så här nära valdagen är det extra intressant och stimulerande att vara förtroendevald! Under valkampanjen ges ju så många fler tillfällen till kontakt med allmänheten, både direkt i samband med personliga möten i kommunens offentliga rum och indirekt genom arbetet med information som sprids som trycksaker, affischer och enkla flygblad genom entusiastiska partikamraters insatser.

Traditionsenligt har SPF i Bjärred arrangerat en träff mellan pensionärer och partiföreträdare i Medborgarhuset. Under frågestunden belystes inte bara pensionärernas situation, utan kommunens underhåll av gator, trottoarer, parkeringsplatser, byggnader lyftes fram. Varför låter kommunen mögeldoften frodas i Medborgarhuset? Det nya soptunnesysstemet kritiserades så vältaligt att kommunstyrelsens ordförande fick lova både att tunnorna kommer att tömmas varje vecka nästa sommar - utan taxehöjning!! - och att tunnorna ska ändras så att de blir regntäta. Men var vill kommuninvånarna ha kärlen stående mellan tömningarna?

 

 

Vänner och bekanta känner naturligtvis till att jag varit aktiv fritidspolitiker under flera perioder och mycket ofta får jag frågor om aktuella händelser på kommunens politiska arenor. Man passar också på att framföra egna åsikter om ett och annat. Inte sällan uttrycks även tacksamhet för att det finns personer som vill axla fritidspolitikerns tagelskjorta – ingen statusfylld fritidsverksamhet precis! Men härom kvällen fick jag höra andra toner: välmotiverat politikerförakt! Ett exempel:

 

Lekplatsen vid Alfredshällskolan i Bjärred jämnades utan förvarning med marken förra våren. Tekniska nämndens dåvarande ordförande Anders Berngarn (M)  hade tidigare informerat föräldrarna att lekplatsen inte var nedläggnings­hotad. Närboende barnfamiljer, skolan och många andra blev förtvivlade och på direkt fråga från (S) i kommun­fullmäktige i juni förra året erkände Berngarn stora fel i hanteringen, men nu skulle allt bli bra. Två månader senare får föräldrarna veta att lekplatsen mot deras önskan inte skall återställas. Så i december meddelas tvärtom att önskan om återställande skall gå i uppfyllelse (prislapp: 400.000 kr) och att återuppbyggnaden skall var klar till VT 2010.

Så här ser lekplatsen ut inför HT 2010. Nog är ett visst politikerförakt motiverat. Men vad kan (S) åstadkomma gentemot (M+FP+C+KD+SPI)?

Men ska alla politiker skäras över en kam?

 

Lars Carlén (S)

 

Fastighetsunderhållet - en valfråga?

Kan (S) gå till val på något så opersonligt som fastighetsunderhåll? Jag både hoppas och tror det, för det är en plånboksfråga!

 

Under mina pratstunder med alllmänheten i samband med partiets valaktiviteter i Lommas och Bjärreds köpcentra brukar jag passa på att pejla intresset för fastighetsunderhåll. Ingen, säger INGEN, tycker det är bra att försumma underhållet av kommunens fastigheter.

 

Aulan vid Bjärehovskolan har åter släppt in så mycket vatten att det sipprar ut genom den sönderspruckna ytterväggen.

 

I Bjärehovskolan väntar sju (7) toaletter på renovering. På skolrådsmöte efter skolrådsmöte framför föräldrarna krav på sanering. Nu i sommar skulle det bli av. I morgon börjar terminen...

 

Vill du, kära läsare, avstå från ytterligare fyra promille av din lön till kommunalskatt? Då skapas cirka femton miljoner för bl.a. fastighetsunderhåll.

 

Detta är en plånboksfråga - en fråga om god kommunal hushållning, som berör oss alla.

 

Med vänlig hälsning

Lars Carlén (S)

046-292767 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-16 00:26