Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-02-16

Sammanträdet blev rekordlångt, men så var sju av åtta beslutsärenden inte genomarbetade av arbetsutskottet.

Inga svar på anmärkningar på skolkök

Bland de inkomna skrivelserna till nämnden fanns fem med anmärkningar på skolans kök från kommunens miljökontor. Av dessa skulle tre ha besvarats före sammanträdet, men inte ett enda svar kunde redovisas.

Skolans servicenivå sjunker

Kommunen har i samarbete med Sveriges kommuner och landsting under tre år deltagit i mätningar av servicenivån i tele-servicen och e-posthanteringen . En rapport, som blev klar förra månaden, visar allvarliga försämringar inom nämndens ansvarsområde. Så har bemötande, information, intresse och engagemang kraftigt försämrats. Detta är oerhört angeläget för nämnden att få reda på – nämnden är ju allmänhetens representant i den kommunala apparaten. Denna rapport fanns över huvud taget inte med på dagordningen. När socialdemokraterna lyfte fram rapporten  under punkten ”Övrigt” märktes en tydlig irritation över att den inte fanns med bland handlingarna.

Nämnden bortkopplad från yttrande till Skolinspektionen

Inte irritation utan indignation och nedböjda huvuden präglade majoritetsföreträdandena när socialdemokraternas gruppledare kritiserade hanteringen av Skolinspektionens begäran om yttrande över anmälan om ”grundskoleelevs skolsituation i Lomma kommun”. Skolinspektionens begäran inkom 3/12 förra året och kommunens svarstid gick ut den 11 februari. Ett yttrande godtas om det kommer från berörd nämnd, utskott  eller från tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar.

Anmälan gäller en begäran från en fader till en f.d. elev om granskning av skolans hantering av sonens skolsituation. Den innehåller  bl.a. uppgifter om att sonen har utsatts för upprepade och långvariga kränkningar på skolan av andra elever och av lärare. Skolinspektionen ställer ett antal frågor om kränkande behandling och om rätten till stöd och samarbete skola och hem.

Nämnden har inte sett skolinspektionens begäran, än mindre svaret på frågorna eller den bakomliggande dokumentationen. Arbetsutskottet har tagit del av begäran och informerats om att anmälan förorsakat hög aktivitet i besvarandet, det är allt.

Genom ortspressen framkom den 16 februari att barn- och utbildningsnämndens ordförande själv undertecknat ett yttrande den 11 februari – sista dagen för inlämnandet till skolinspektionen. I brådskande fall kan ordförandebeslut vara tillåtna, men eftersom skrivelsen från skolinspektionen diariefördes den 3/12 förra året är i så fall brådskan självförvållad.

De förtroendevalda är allmänhetens representant och skall inte överlämna besvarandet åt tjänstemännen. Ordföranden visar kraftlöshet genom att acceptera att ta emot förvaltningschefens skrivelse samma dag som svaret skall ha nått skolinspektionen och inkompetens genom att sedan själv underteckna, utan kontakt med vare sig nämnd, arbetsutskott eller presidium.

Bjärred 2010-02-17

Lars Carlén (S)

Barn- och utbildnngsnämndens 2. v.ordf.

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-15 14:28