Skrivelse till Kommunstyrelsen

Med anledning av motion från Karin Lyberg (S), Barbro Söderberg (S) och Lars Carlén (S) 2009-12-08 avseende förskola/skola i Lomma Hamn

 

Motionärerna föreslår att kommunen omedelbart påbörjar ett projekt för att ersätta det så kallade Eternitkontoret i Lomma Hamn med en skola, anpassad till skolverksamhetens krav på flexibilitet men också utformad så att den arkitektoniskt och funktionellt blir en permanent tillgång i stads­delen.

 

Inledningsvis lyfter motionärerna fram det väldokumenterade, skriande behovet av nya skol­bygg­nader. Under lång tid har kommunen tvingats få det ökade lokalbehovet tillgodosett i huvudsak genom inhyrning av standardbaracker, dåligt anpassade till verksamheten, uppvärmda med direktverkande el, ofta med endast tillfälliga bygglov på mark, avsedd för annat nyttjande.

 

En viktig förklaring till att barackspåren har vunnit bred acceptans är bristen på alternativ – ny detalj­planelagd mark för skolverksamhet har saknats.

 

Motionärerna anvisar nu en plats i Lomma Hamn där enligt gällande detaljplan föreskrivs bl.a.

 

”Centrumverksamheter, skola, förskola och andra verksamheter för områdets service”

 

Planförfattaren har här med sin sakkunskap förutsett ett behov som redan i dag är överhängande och som med stadsdelens mognad kommer att bli än mer accentuerat.  En förskola/skola här kommer i framtiden inte bara täcka ett behov – den ger området ett stort plusvärde för alla generationer där boende.

 

Barn- och utbildningsnämnden, den enda facknämnd som beretts tillfälle att yttra sig, delar professionens uppfattning att Eternitkontoret har en bra placering i den nya stadsdelen Lomma Hamn mot bakgrund av de analyser som gjorts av behovet för de mindre barnen, förskola/skola.

 

Den befintliga byggnaden Eternitkonoret har i detaljplanen beteckningen q1, som anger att byggnaden skall bevaras. Detta kommunens egna ställningstagande grundas i första hand på vad som sägs i kommunens Kulturmiljö­program (sid. 32), där byggnaden bedöms ha sådana tekniska egenskaper att den har förutsättningar att utnyttjas även fortsättningsvis. Kulturmiljöprogrammet lyfter fram en dekorativt utformad, hög skorsten vid byggnadens sydvästra hörn.

 

Det är i dag ett faktum att skorstenen rivits, då den inte uppfyllde rimliga säkerhetskrav. Därmed berövades byggnaden ett väsentligt attribut, särmärke. Beträffande byggnadens tekniska status, så har Tekniska förvaltningen tidigare bedömt kostnaden för iordningställandet till ca. 20 miljoner kronor. Den tekniska statusen har i Kulturmiljöprogrammet således kraftigt överskattats. Sedan dess har tidens tand och andra destruktiva krafter ytterligare försämrat byggnaden.

 

Platsens industrihistoriska värde representeras med förlov sagt inte främst av den dåtida verksam­hetens kontorsbyggnad!

 

Med starkt stöd från berörd facknämnds skrivelse till kommunstyrelsen föreslår jag kommun­styrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

 

 

Lars Carlén

Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-22 22:57