Budget 2017 för förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2017

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde behandlades nämndens budget för 2017. Kommunstyrelsen har tidigare i år lagt de ekonomiska förutsättningarna som nämnden har att rätta sig efter.

Skolverket skriver:

 För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

 Socialdemokraterna i Lomma kommun har länge arbetat för minskat antal barn i förskole­grupperna, inte bara för barnens bästa utan också för personalens arbetssituation.

Lomma kommun har sökt och beviljats 3.45 mnkr i statligt stöd för mindre barngrup­per i förskolan under läsåret 2016/2017. Vid innevarande hösttermins början överskrider ändå mer än hälften (46 av 83) av förskole­grupperna social­demokraternas övre gränser – högst 13 barn i småbarnsgrupperna, 16 i övriga. Grupper med 20-21 barn, varav upp till 8 endast 3 år, förekommer

 – För att påskynda en utveckling i linje med Skolverkets rekommendationer avseende storleken på barngrupperna i förskolan ska barn- och utbildnings­nämndens budget utökas med 4 mnkr

 Det ökande antalet elever i kommunens grundskolor innebär också i absoluta tal ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. Resurscentrums behov av stöd till skolorna bedöms öka med 1,5 mnkr.

 - Resurscentrum ska kompenseras med ytterligare 1,5 mnkr

 Ersättningar för barn och elever i fristående förskolor och grundskolor samt inter­kommunala ersättningar beräknas öka då antalet barn ökar. Gymnasieskolans kost­nader är främst beroende av antalet elever och kostnad per gymnasieplats. Här beräk­nas priserna öka med cirka 2,1% vilket motsvarar 2,34 mnkr utöver vad ramen medger.

 – Prisuppräkningar och kostnadsökningar för externa placeringar i fristående för- och grundskola, gymnasieskola/vuxenutbildning och särskola ska kompenseras med 4 mnkr

 Under 2017 öppnas skollokaler/skolbyggnad på Karstorpsområdet och Strandskolan. Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats medel för inventarier men kostnaderna överstiger tilldelningen.

 - Kostnader för inventarier i samband med nybyggnation av Karstorpskolan N och Strand­skolan ska finansieras med 2,2 mnkr utöver ramen

 

Enligt tjänsteskrivelse från förvaltningen är kostnaderna för ensamkommande flyktingungdomars skolgång högre än tilldelad elevpeng och/eller statsbidrag. För insatser såsom tolkhjälp, studiestöd på modersmålet m.m. beräknas merkostnader motsvarande 2,4 mnkr.

 – Kostnader för ensamkommande skolungdomars skolgång ska kompenseras med 2,4 mnkr

På sammanträdet yrkade jag att barn- och utbildningsnämnden ska begära att kommunens intäkter och kostnader ska omprioriteras så att ovanstående kostnader kan täckas utan att verksamheten belastas ytterligare.

Den borgerliga majoriteten uppmanade i stället skolledningen att genomföra omprioriteringar och effektiviseringar i verksamheterna.

Skattesatsen får inte vara en helig ko när nu Lommas anseende som en ledande skolkommun försvagas alltmera.

Lars Carlén (S)

2 v.ordf i barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 14:31