Är vindkraft framtiden?

Den 17 nov inbjöd Alvik/Långnäs S –förening, Bergnäset S-förening samt Bergnäsets S-kvinnor till ett öppet möte i Alviks Bygdegård. På dagordningen stod framtidens energikällor. Hur ska vi ställa om från fossila bränslen och samtidigt fasa ut kärnkraften?

 

Ewa Hedkvist Petersen en av regeringens fyra utsedda vindkraftsamordnare gav oss information om sitt arbete.

 

”-Vindkraftsamordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för en storskalig expansion av vindkraften så att uppställda energipolitiska målsättningar kan uppnås. Samordnaren bör kunna agera pådrivare i pågående processer och lyfta fram vindkraften i olika sammanhang. Vindkraftsamordnarna ska ses som ett erbjudande från staten till projektörerna om de anser att de har ett behov av hjälp.

 

Ewa berättade att det finns starka kopplingar mellan graden av positiv vindkraftsutveckling och grad av förankring och deltagande i beslutsprocessen hos befolkningen. Inställningen till specifika etableringar är också beroende av lokala värden, såsom naturvärden, rekreationsmöjligheter och turistnäring. Ewa sa även att det är viktigt att vi börjar tänka om, vi är en del av världsekonomin. Solidaritet med våra basindustrier som slukar mycket el kommer att ge synliga resultat i form av att arbetstillfällen stannar kvar i vår region, vi kommer att bli mer positiva till vindkraft när vi ser resultat.

 

Fakta ruta (utdrag från Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk.Prop. 2005/06:143)

”Vindkraft i politiken Regeringens bedömning: Den förnybara elproduktionen bör öka med 17 TWh till 2016 vilket förutsätter en omfattande utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig och både till havs och på land. Vinden bör utnyttjas för elproduktion till rimliga priser då den är en förnybar energikälla som har en stor och ännu outnyttjad potential. Energiutvinningen i ett långsiktigt hållbart samhälle bör ha en så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och klimatet. Väl lokaliserade vindkrafts- anläggningar uppfyller dessa krav. Samordningen med andra verksamheter och mellan olika politikområden bör förbättras.”

 

Förutom Ewa fick vi även information av Robert Lindbäck från Swebo Flis som pratade om flis och pellets.

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-19 10:59