Årsmötesdagen 24 feb

Söndagen den 24 februari 2008 genomförde vi för andra året en gemensam årsmötesdag. Vi var 13 föreningar som samlade våra medlemmar d v s drygt 100 personer på Sunderby Folkhögskola.

Eftermiddagen inleddes med att Britt Westerlund hälsade oss välkomna, Svante Lindqvist och ”Flu” underhöll oss med sång och musik innan föreningarna gick till sina rum för årsmötesförhandlingar. Vi avslutade söndagen genom att inta en god köttsoppa tillsammans.

I sitt inledningstal påminde Britt om att vi gick till val med ett valprogram där vi ur det programmet prioriterat 40 punkter som ska genomföras under mandatperioden.

”Vi kan tydligt se hur vårt valmanifest genomsyras i Luleå kommuns strategiska plan & budget 2008-2010 och det är många punkter som vi redan nu kan pricka av” sa Britt Westerlund.

Följande vallöften är påbörjade eller helt genomförda. (det som är fet stil är våra vallöften.)

Uppmärksamma barn med särskilda behov och utveckla kamratstödjande verksamhet.
 Kamratstödjande åtgärder införs på alla skolor under 2008
 Utreder möjligheter att fördela medel till skolor enligt socioekonomiska faktorer.

 Öka möjlighet för elever att utöva sin rättighet till inflytande över skolan.
 Införande av ungdomslotsar, aktivt stödja och uppmuntra elevråd, byaråd och skolråd.

 Jobba mot drogernas utbredning och brotten mot unga.
 Det lokala brottsförebyggande arbetet ska ges ett tydligt stöd.
 Från verksamhetsberättelsen från LuleåBrå 2007. I en trygghetsundersökning som LuleåBrå genomförde uppgav Luleåborna att de var mest oroliga för trafiken och buskörning med moped.
 Våldsbrotten har minskat i Luleå. Drogutbildning för myndighets-utövare samt personal som kommer i kontakt med drogpåverkade personer t ex krogpersonal gör att ingripande från myndigheter har skett på ett tidigare stadium och effekten är minskad brottslighet, framförallt de grövre våldsbrotten har minskat.

 Kommunala sommarjobben ska bli fler och bättre betalda.
 Luleå Kommun har tillskjutit 5 miljoner kr till sommarjobben och till ungdomspraktiksplatser för ungdomar som har försörjningsstöd på grund av att den borgerliga regeringen dragit in det ekonomiska stödet till kommunerna för sommarjobben.
 Kulturnämnden stöder ekonomiskt ungdomars sommarjobb för Luleå Turistradio, unga dansare, musik i Stadsparken och Norra hamn.

 100 platser i äldreboende.
 55 nya platser samt förtätning på äldreboende är påbörjat.

 Ge ekonomiskt och praktiskt stöd till unga för att genomföra egna projekt och utveckla fritidsutbudet i kommunen särskilt via Kulturens Hus.
 Skapa möjligheter för ungdomars verksamhet i Kulturens Hus.
 700.000 kr är avsatt för ungdomars möjligheter att genomföra egna kulturarrangemang.
 En pott på 1 miljon kr till ungdomars deltagande i kulturaktiviteter i samarbete med Kulturens Hus.

Socialdemokraterna Luleå gick till val med ”Vi vill bygga för framtiden, att Luleå skapar sig en framskjutande plats bland landets kommuner. Detta ska vi göra i ett nära samarbete och i samverkan med näringsliv, föreningsliv, universitet och andra aktörer.”

 Stimulera profilering av kommunala skolor avseende såväl pedagogik som ämnesinriktning.
 Skolorna i Luleå marknadsför sin profil via hemsidor.

 Bygga en ny idrottshall i Örnäset
 Byggandet av idrottshallen påbörjats 2009.

 En ny aktivitetshall byggs i Måttsund.
 Byggandet av aktivitetshallen har påbörjats.

 Bygga minst 400 nya bostäder per år.
 För exploatering av nya bostads- och arbetsområden har medel avsatts. Det handlar bl a om bostadsområden på Kronan, Hällbacken, Antnäs och Sunderbyn. Arbetsplatsinvesteringarna görs till största delen på Storhedens och i Öhemmanets industriområde i Gammelstan.

 Fortsatt utveckla vår unika skärgård samt en gång- och cykelbro till Sandön.
 Medel är avsatt och prospektering har påbörjat.

 Samordna och förbättra festival- och evenemangsverksamheten i kommunen.
 Stödjer BD-pop:s scen under LuleåKalaset. Bidrag till ”Kulturnatten” samt Luleå konstbiennal.

 Stödja föreningar, folkrörelse- och kulturorganisationer.
 Stöd till ett stort antal föreningar inom olika kulturområden enligt folkrörelsemodellen.

 Berika mångfald och aktivitet med integration genom bl a annat bekämpa alla former av främlingsfientlighet.
 Storstadssatsning, Luleå kommun har skrivit ett lokalt utvecklingsavtal med staten berörande Hertsön. Avtalet innebär att bromsa och vända utvecklingen för sysselsättning, behov av försörjningsstöd, utbildning och demokratisk delaktighet.
 Esperanza får föreningsbidrag med 0.3 milj. kr/år

 Lönegapet mellan män och kvinnor ska bort.
 Kommunen har genomfört en löneutredning under vilken resulterat i att kommunen kommer att satsa över 36 miljoner kr för att utjämna omotiverade skillnader mellan könen. Kvinnors andel av männens lön har ökat under hela 2000-talet och låg 2007 på 95,2%.

 Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.
 Från 2005 har antalet heltidsanställda inom Luleå Kommun ökat från 67,7% till 70,7% år 2007. Heltidsprojektet kommer att fortsätta 2008.

Britt W avslutade med att utöver 40-punktsprogrammet ska vi socialdemokrater ta fram ett program för Hållbar Utveckling. Arbetet har påbörjats av Innerfjärdarnas s-förening. De kallar till ett öppet möte där vi kommer att lägga grunden för det material som ska gå ut till föreningar för vidare beredning för att slutligen fatta ett beslut på representantskapsmöte.


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-26 13:37