Är den ekonomiska krisen ett hot mot Bergnästes vårdcentralen.

Meta Wiborgh och Anders Lindman tog bland annat upp att utmaningar för framtiden på Bergnäset vårdcentral är att kunna erbjuda både en god och hög kvalités i vården och att patienterna känner en trygghet vid kontakterna med vårdcentralen. En annan utmaning är att hålla budgeten och i framtiden kommer konkurrensen i fritt vårdval utgöra en stor utmaning.

Korta utdrag från mötet
Primärvården är basen för sjukvården. Den ska fungera med närhet igenkännande och trygghet till vårdtagarna . När det behövs specialistvård så finns den att tillgå på Sunderbyns sjukhus Vi tycker att basen är att man har tillgång till sin sjuksköterska till sin läkare.
Vi har även bra teknik, bra lokaler vilket gör att vi kan driva en trygg, säker sjukvård.
Primärvården sköter 90 % av all sjukvård, För de äldre är primärvården ännu viktigare där är teckningen över 104 % (äldre på besök och avlidna inräknade därför över 100%)

Det som vi saknar i primärvården är läkare, det är det största hotet mot primärvården. Läkarbrisöverskottet är ett uttryck som ger en bra beskrivning av problematiken. ”Vi har gott om doktorer på de stora sjukhusen men för lite doktorer ute i primärvården.”
Detta är ett problem som landstinget måste ta tag i det går att styra med rätt metoder och rätt verktyg. Den ekonomiska krisen kommer kanske att tvinga oss att förändra och vi får hoppas att det blir en förändring som är till det positiva.

Britt Westerlund och Kent Ögren tog upp följande
Primärvården löser det mesta på Bergnäset vårdcentral och så ser det ut i hela länet. Poängen till att bjuda in till detta möte är att få reda på hur ni upplever Bergnäsets vårdcentral och samtidigt informera om de förändringar som kan bli vid införande av fritt vårdval. ,

Det fria vårdvalet är landstinget stora problem idag men hotet om den fria etableringsrätten är ett ännu större hot.
Vi vill ha ett system där man listar sig på vårdenhetsnivå för att kunna erbjuda vård från vaggan till graven. I juni månad kommer landstingsfullmäktige att ta beslut om hur det fria vårdvalet kommer att se ut i länet.

Under hösten kommer vi erbjuda medborgarna att lista sig på den vårdcentral där man vill. Resterande som inte listar sig kommer vi att lista på den närmaste vårdcentralen i förhållande till bostaden. Vi gör detta för att kunna ha en kontroll på hur vi ska fördela våra resurser .
Alla fyra medverkande lovade att det kommer att hållas fler möten för att hålla Bergnäsborna informerade om vad det fria vårdvalet kommer att ha för effekter.

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-21 07:47