En bra arbetsgivare

Utan kompetenta medarbetare har vi ingen kommunal välfärd. Lunds kommuns anställda är därför vår främsta investering och vår främsta resurs i vårt samhällsarbete. Som en av de största arbetsgivarna i Lund så har kommunen ett stort ansvar för att rekrytera, behålla och utbilda kompetent personal.

Kommunen som arbetsplats ska utmärkas av delaktighet och möjlighet för anställda att påverka sin arbetssituation i trygga anställningsformer. Vi vill trygga rätten till kollektivavtal och goda arbetsvillkor. Av samma anledning är vi emot all form av diskriminering och vi förespråkar nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.

Trygg anställning
Genom stärkt inflytande över arbetstider och schemaläggning kan nya arbetstidsmodeller utvecklas och personalens kompetens användas på bästa möjliga sätt. Personalens anställningsform är avgörande för möjligheten till eget boende, pension,
sjukförsäkring, A-kassa med mera. En fast heltidsanställning är en trygghet, särskilt för unga som är i starten av sitt yrkesliv. Därför ska vi alltid sträva efter att erbjuda tillsvidareanställningar och minska på vikariat och timanställningar. Vi vill också i samarbete med Kommunal försöka avskaffa de delade turerna i kommunens verksamheter.

Friskvård för bättre hälsa
Lunds kommuns friskvårdsarbete ska inte betraktas som en löneförmån, utan ses som en insats för att personal med ofta mycket krävande arbetsförhållanden ska klara sitt arbetsliv långsiktigt. Nya insatser bör göras för att alla anställda ska få möjlighet till friskvård.

Jämställda löner
Kommunens personalpolitik ska följa kommunens allmänna värdegrund där principen "lika lön, oavsett kön" borde vara självklar. Vi vill därför att arbetet med lönekartläggningar och jämställdhetsplaner ska prioriteras. Konkreta åtgärder krävs för att utjämna oskäliga löneskillnader. En sådan konkret åtgärd kan vara att införa så kallade jämställdhetspotter.

Kompetensutveckling för ett aktivare arbetsliv
Ett livslångt lärande är en grundbult i Socialdemokraternas utbildningspolitik. Det påverkar också den personalpolitik som vi vill föra. Samhället och arbetsmarknaden förändras ständigt och nya krav tillkommer. Genom en aktiv kompetensutveckling för alla medarbetare ökar vi kommunens förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Livslångt lärande, tillgång till utbildning och kompetensutveckling, liksom även omskolning kännetecknar vår personalpolitik.

Vi socialdemokrater vill:

1. Att kollektivavtal och regler som garanterar goda arbetsvillkor efterlevs i all skattefinansierad verksamhet
2. Garantera alla kommunanställdas rätt till heltid och möjlighet till deltid
3. Att löner mellan män och kvinnor ska vara jämställda
4. Att inga delade turer förekommer i verksamheter som äger rum i Lunds kommuns verksamheter
5. Verka för ökad personaltäthet, särskilt i vård och omsorg
6. Öka andelen tillsvidareanställningar
7. Att personal ska få ökat inflytande vid utformning av arbetsuppgifter och arbetstid
8. Ha nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen
9. Skapa möjligheter till kompetensutveckling för alla
10. Förbättra samarbetet med samtliga fackliga organisationer
11. Införa friskvårdstimme och friskvårdsbidrag för alla anställda
12. Förbättra arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för att säkra rätten till fortsatt anställning

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02