Vår skolpolitik i Lund 2014-2018

Målet för den socialdemokratiska skolpolitiken är en bra skola för alla. Där barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar får tillgodogöra sig kunskaper och stimuleras till fortsatt lärande, men också utvecklas till kritiskt tänkande och medkännande individer.

Ständiga nedskärningar och ökad segregation gör att målet om den jämlika skolan känns allt mer avlägset. Samtidigt som vi under en lång rad år har sett sjunkande lärartäthet så har lärarnas administrativa arbete ökat så att färre lärare ska göra fler arbetsuppgifter. Stressen ökar i takt med att barngrupperna i förskolan blir större och klasserna i grund- och gymnasieskolan växer. Resultatet är att allt fler elever lämnar skolan med otillräckliga kunskaper.

Sedan början av 1990-talet har den fria skoletableringen kraftigt bidragit till att öka segregationen i skolan. Det fria skolvalet, som i praktiken mest kommit att handla om att välja sig bort från skolor som upplevs som sämre, har ökat denna segregation ännu mer. Därför vill vi att kommunerna ska få ett ökat inflytande över etableringen av friskolor. Vi vill ha en sammanhållen skola som motverkar segregation och utanförskap.

Trenden med minskade resurser måste omedelbart brytas. Framförallt handlar det om att öka antalet lärare i skolan och minska barngrupps- och klasstorlekarna. Vi vill i ett första steg tillföra resurser för att anställa 100 fler pedagoger. Lärarna är skolans viktigaste tillgång. Mötet mellan lärare och elev är den självklara grunden i det pedagogiska arbetet. Därför måste trenden med allt mer administrativt arbete för lärare och rektorer brytas. Lärarna måste fullt ut få ägna sig åt sitt huvuduppdrag - att undervisa eleverna. På samma sätt måste rektorerna få ägna kraft och tid åt att stimulera och förbättra det pedagogiska arbetet.

Resurserna för kompetensutveckling för skolans personal måste stärkas och lärare utan behörighet bör få möjlighet att komplettera studierna parallellt med arbetet. Målet måste vara att få breda pedagogiska kunskaper som möjliggör undervisning på delvis nya sätt. Vi vill ha en kontinuerlig vidareutbildning av skolpersonalen med syfte att skapa en utvecklande och lärorik miljö för barn och ungdomar. Detta är en del i arbetet att skapa en jämlik skola för alla.

Mobbning och trakasserier gör att många barn inte trivs i skolan. Det kan vi aldrig acceptera. Skolan måsta vara trygg och säker för alla. Det är alla vuxnas ansvar att aktivt motarbeta diskriminering och pennalism. Arbetet mot trakasserier måste stärkas och nolltolerans mot mobbning är en självklarhet.

I arbetet med att stärka demokratin bland unga ingår också att utveckla samarbetsformer för föräldrar, förskola, skola och fritidsorganisationer. Elevinflytandet ska stärkas.

En utvecklande förskola
Med välutbildad personal och hög personaltäthet skapas förutsättningar för en bra förskola. Med mindre barngrupper förstärks barnens trygghet och utveckling ytterligare. Därför vill vi öka de ekonomiska resurserna så att vi kan få både fler förskollärare och fler förskolor. Endast så kan barngruppernas storlek minskas samtidigt som alla i behov av barnomsorg erbjuds plats.
En grundskola med kunskap för alla
Alla barn förtjänar en grundskola med studiero och trygghet, där man kan mötas utifrån sina förutsättningar. Forskning och erfarenhet visar tydligt att mindre klasser leder till bättre resultat för eleverna, särskilt för barn i de tidigare skolåren. Vi vill därför ge skolorna resurser för att kunna anställa fler lärare och minska klasstorlekarna.

Förutsättningarna att klara av hemarbete och läxor avgörs av hemförhållanden och föräldrarnas möjlighet att ge hjälp och stöd. För att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar ska våra skolor erbjuda läxläsning i skolan. Den öppna fritidsverksamheten måste erbjuda stimulerande aktiviteter med utbildad personal och resurser till idrottsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter.

En modern gymnasieskola
Under gymnasiet tar man steget ut i vuxenlivet. Därför måste gymnasieskolan betydligt bättre rusta ungdomar med kunskaper och erfarenheter för arbete och vidare studier. I dag är det allt fler som inte får chansen att gå en gymnasieutbildning på grund av platsbrist. Vårt mål är självklart att utöka antalet platser i gymnasieskolan så att alla elever ska erbjudas möjlighet till sitt förstahandsval. Vi vill öka bredden på gymnasieskolorna genom att sprida utbildningsprogrammen så att alla skolor ska ha såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Vi vill utveckla och förbättra lärlingsutbildningarna så att ungdomar får möjlighet att varva utbildning med praktik på en arbetsplats. Alla gymnasieelever ska ha rätt till en utbildning som ger möjlighet till vidare studier. Därför vill vi att samtliga elever på yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar ska erbjudas möjlighet till att i utbildningen integrera behörighet för vidare studier på högskolan.

Livslångt lärande
Dessutom måste det finnas en möjlighet till en andra chans för dem som senare i livet kommer fram till att gymnasievalet var felaktigt, eller för dem som vill komplettera tidigare kunskaper och betyg. Vi vill stärka, utveckla och samla hela den kommunala vuxenutbildningen och garantera alla rätten att välja utbildning. Den enskildes behov ska alltid stå i centrum. Om kommunen själv inte anordnar en utbildning kan andra utbildningsanordnare anlitas. Vi socialdemokrater anser att bildningsförbundens verksamhet är ovärderlig och en förutsättning för många människors möjlighet till personlig utveckling och en rikare fritid. Vi vill öka kommunens samverkan med och stöd till bildningsförbunden.

Vi socialdemokrater vill:

1. Aktivt verka för en jämlik skola för alla, oberoende av kön, klass och etnicitet
2. Minska klasstorlekarna i de yngre skolåldrarna så att inga klasser i skolår F-3 har fler än 25 elever. På längre sikt är målsättningen ca 20 elever per klass
3. Minska barngrupperna i förskolan till högst 11 barn bland de yngre barnen och högst 16 bland de något äldre
4. Att barn till föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna ska erbjudas 30 timmars omsorg
5. Ha rimliga gruppstorlekar och god personaltäthet på fritidshemmen och fritidsklubbarna
6. Öka lärartätheten i förskola och skola med ett första steg om minst 100 fler lärare
7. Minska lärarnas administrativa börda avsevärt så att de kan fokusera på undervisning och stärka rektorernas förutsättningar som pedagogiska ledare
8. Erbjuda läxläsning med stöd och hjälp på alla skolor
9. Uppdra åt skolan att engagera och stödja föräldrar i barnens fostran, främst genom den skolkurativa verksamheten
10. Fördela skolans och förskolans resurser rättvist utifrån faktiska behov genom ett nytt resursfördelningssystem
11. Säga nej till etablering av friskolor som är vinstdrivande eller ger ökad segregation
12. Bygga fler skolor och förskolor för att garantera alla barn plats, möjliggöra mindre klasstorlekar och genomföra ett upprustningsprogram för alla skollokaler, med prioritering där behoven är som störst
13. Skyndsamt sanera alla skollokaler från fukt och mögel
14. Skapa skolgårdar och utemiljöer som stimulerar aktivitet, lek och lärande
15. Utöka gymnasieskolan med målsättning att alla elever ska erbjudas möjlighet till sitt förstahandsval av utbildning
16. Bredda skolorna genom att ha såväl studieförberedande som yrkesförberedande program på samtliga gymnasieskolor
17. Erbjuda körkortsutbildningens teoretiska delar som valbar kurs på kommunens gymnasieskolor
18. Utveckla lärlingsutbildningarna så de som vill får möjlighet att varva utbildning med handledd praktik på en arbetsplats
19. Aktivt erbjuda samtliga elever på yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar möjlighet till att integrera behörighet för vidare studier på högskolan i utbildningen
20. Att all verksamhet i skolan ska vara avgiftsfri
21. Införa lägre och differentierade avgifter i förskolan och fritidsverksamhet utifrån vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar
22. Erbjuda alla med behov möjlighet till barnomsorg även nattetid
23. Öka den fysiska aktiviteten i skolan och göra all simundervisning kostnadsfri för skolan
24. Förbättra förutsättningarna för modersmålsundervisning med en garanterad undervisningstid för varje elev, samt utveckla studiehandledning och undervisning på modersmålet som stöd för utveckling i alla ämnen efter elevens behov
25. Motverka all segregation i skolan genom en förbättrad organisation och planering med hänsyn till bostadsområden
26. Skapa ett gemensamt kompetenscentrum för att främja utvecklingen av matematikundervisningen till stöd för lärare, elever och föräldrar
27. Stärka skolornas arbete med matematik, teknik och naturvetenskap kopplat till etableringarna av ESS och Max IV
28. Stärka och utveckla genuspedagogiken i förskolan och skolan
29. Utveckla kulturgarantin i förskolan och skolan så att alla barn fullt ut garanteras eget skapande och aktivt deltagande i kulturaktiviteter
30. Stärka, utveckla och samla hela den kommunala vuxenutbildningen
31. Förbättra stödet till bildningsförbunden
32. Att om kommunen inte själv anordnar en utbildning så kan andra utbildningsanordnare anlitas
33. Ge alla möjlighet att genom den kommunala vuxenutbildningen läsa gymnasiets nationella program eller komplettera betyg för behörighet till vidare studier
34. Stärka kompetensutvecklingen för personalen och erbjuda lärare utan formell behörighet möjlighet till vidareutbildning parallellt med arbetet
35. Utöka arbetet mot mobbning. Det är alla vuxnas ansvar att trakasserier och diskriminering aktivt motarbetas
36. Ta till vara äldre lärares erfarenhet genom kunskapsöverföring till yngre kollegor och mentorsprogram för lärarstudenter och nyexaminerade
37. Kontraktera konstnärer och artister i skolan för att engagera, inspirera och utveckla elevernas kreativa förmåga inom kulturområdet
38. Verka för en etablering av en folkhögskola i kommunen

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:03