En värdig omsorg

Vi människor lever allt längre. En del är friska, andra lever med en eller flera funktionsnedsättningar. När vi blir äldre behöver de flesta av oss någon typ av stöd från samhället. För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska kunna leva väl och bestämma över sin vardag även i dessa livssituationer. Vilken hjälp vi får ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Samhället ska erbjuda den hjälp vi behöver och har rätt till. För att leva ett värdigt liv och för att förebygga ohälsa krävs bra bostäder, en rik social tillvaro och en förvissning om att hjälp finns om något händer.

Omsorg och vård handlar om olika insatser av stöd och service i hemmet men också om personlig vård och rehabilitering inklusive läkemedel- och hjälpmedelshantering. För att skapa den bästa vården och omsorgen är det viktigt att kommunen och Region Skåne samarbetar kring exempelvis läkemedelshantering, utbildning och omhändertagandet av multisjuka patienter.

Våra gemensamma skattemedel ska användas till fler anställda och till bättre verksamhet – inte till vinstuttag. För att säkra kvalitet, kontinuitet och demokratiskt inflytande ska vård och omsorg drivas i kommunens egen regi med möjlighet till begränsade inslag av icke-vinstdrivande aktörer. Därför ska vi återinföra kommunalt anställda personliga assistenter.

I vård och omsorg utgör personal den viktigaste och huvudsakliga resursen. Därför prioriterar vi alltid satsningar på personal inom vård och omsorg framför lägre skatt.

Individuellt utformad hemvård
Att behöva hjälp i det egna hemmet och i den personliga omvårdnaden kan bli en stor omställning. Hemvården ska utgå från den enskildes egna önskemål och anpassas till den livsstil som den enskilde är van vid. Hemvården ska vara flexibel och göra det möjligt för den enskilde att själv prioritera vad som är viktigt från dag till dag. En solig dag ska det vara möjligt att välja promenad trots att städning varit inplanerad. Tid för både det överenskomna och det oförutsedda kräver mer personal men också flexiblare organisation och arbetssätt. Detta ingår i de socialdemokratiska satsningarna. Inom hemvården ska den enskilde få möjlighet till ett eget hemvårdsteam. Alla i hemvårdsteamet ska vara välkända och samarbeta nära med den enskilde och dennes anhöriga när den enskilde så önskar. Hemvårdsteamet ska, liksom den enskildes biståndshandläggare (som fattar beslut om rätten till insatser och följer upp desamma) vara lokalt förankrade och lättillgängliga för såväl den enskilde som dennes anhöriga.

För den växande grupp anhöriga som själva vårdar sina äldre släktingar behövs ett välfungerande stöd i vardagen och möjlighet till avlösning. Anhörigvård ska inte ses som en permanent lösning eller ett sätt att spara resurser. Det ska alltid finnas tillgängliga alternativ i form av hemvård, trygghetsplatser och korttidsvård eller när den enskilde så vill och behöver, vård och bostad i särskilt boende. Par som så vill, ska erbjudas gemensam vårdbostad.

Alla, oavsett bakgrund, ska mötas med respekt och förståelse för den egna kulturen och traditionerna.

Ett aktivt liv i gemenskap
Många pensionärer lever ett långt liv och är vana vid att vara aktiva. Samtidigt känner sig många av oss ensamma när vi blir äldre. Det ska finnas gott om aktiviteter och mötesplatser som gärna får utvecklas tillsammans med Lunds föreningsliv. Träffpunkternas verksamheter är viktiga i mångas liv men tillgången har de senaste åren hotats. Vi socialdemokrater vill att det ska finnas välfungerande träffpunkter för äldre i alla delar av Lund inklusive Klostergården.

Trygga och fungerande bostäder för äldre
Det ska finnas bostäder som är anpassade för att äldre ska kunna bo kvar där länge.
Seniorboenden och särskilda boenden ska finnas i hela kommunen så att ingen tvingas flytta från den bygd man känner sig hemma i. Framtida bostäder för äldre ska ligga i anslutning till affärer, bibliotek och andra träffpunkter för att bryta den isolering många känner.

Bra mat är en förutsättning för hälsa
Bra och näringsrik mat är viktig för att hålla sig pigg som gammal och för att tillfriskna efter sjukdom. God mat är också livskvalitet. Maten som serveras de äldre eller genom hemvården ska hålla hög kvalitet och måltiderna anpassas efter den enskildes individuella behov, vanor och önskemål.

Fungerande färdtjänst
Många äldre är beroende av färdtjänst för att ta sig ut och för att kunna leva ett aktivt liv. Färdtjänsten ska fungera, komma i tid och vara lätt att beställa. Dagens problem med förseningar och missade körningar måste omedelbart åtgärdas. Servicegraden ska förbättras, taxorna sänkas och verksamheten utvecklas i samarbete med brukarna.

Ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning
Socialdemokratisk politik innebär att alla människor ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett aktivt liv som aktiva samhällsmedborgare. I detta ingår delaktighet, tillgänglighet, inflytande och rätt till självbestämmande. Det betyder att kunna leva ett likvärdigt liv med jämnåriga i samhället, rätt till en bostad anpassad efter sina behov samt rätt till arbete eller daglig sysselsättning. För att dessa rättigheter ska tillgodoses ska kommunen erbjuda anpassade bostäder och anpassad sysselsättning.

Vi socialdemokrater vill:

1. All omsorg ska drivas i offentlig regi, med möjlighet till begränsade inslag av icke vinstdrivande aktörer
2. Återinföra kommunalt anställda personliga assistenter
3. Anställa mer personal med mer tid inom såväl hemvård och särskilda boenden som inom LSS-verksamheten
4. Utveckla en kvalitetsgaranti för äldre – det är ditt liv, hem och fritid. Denna ska tas fram i samarbete med fackliga organisationer, anhöriga, brukarföreningar och äldre
5. Införa flexibel hemvård som utformas efter den enskildes behov och önskemål – med personal som har tid för både det förutsedda och det oförutsedda
6. Införa eget hemvårdsteam för den enskilde med känd personal för den enskilde, som samarbetar och som är lokalt förankrade
7. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre, exempelvis fler Träffpunkter
8. Tillhandahålla seniorboenden och anpassade bostäder för äldre i hela kommunen i nära anslutning till affärer, vårdcentraler, bibliotek och andra träffpunkter
9. Se till att servicegraden i färdtjänsten ska förbättras, taxorna sänks och verksamheten utvecklas i samarbete med brukarna
10. Skapa fler anpassade bostäder och ge ökade möjligheter till sysselsättning åt personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
11. Öka stödet till anhöriga till omsorgstagare
12. Verka för att GPS eller annat spårningssystem integreras i trygghetslarmen

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02