En hållbar samhällsplanering

Det goda livet kräver ett hållbart samhälle. Ett samhälle som inte överutnyttjar jordens resurser utan värnar om miljön, kommande generationer och andra arter. Genom en hållbar utveckling, som tar såväl ekologisk, ekonomisk och social hänsyn, vill vi socialdemokrater förverkliga visionen om det gröna folkhemmet. Det gör vi genom att ställa om till energisnålt bostadsbyggande, skapa förutsättningar för fler gröna jobb och långsiktiga investeringar i hållbara transporter. En hållbar samhällsutveckling ställer också krav på ökad rättvisa och jämlikare fördelning av resurser och möjligheter. Det måste finnas tillgång till bostäder för livets skiftande behov, tillgängliga arbetsplatser och en social välfärd som motverkar segregation och utanförskap. Vi socialdemokrater vet att ett hållbart samhälle inte står i konflikt med tillväxt, effektivitet och nya tekniska landvinningar så länge marknadskrafterna inte tillåts härja fritt. Genom att ta tillvara kommunens goda förutsättningar kan Lund bli ledande i arbetet med hållbar utveckling.

Säkert att cykla och gå
Vi vill stärka förutsättningarna för gående i centrum med gågator och säkrare gångbanor, skilda från cykeltrafik. Redan idag är det många Lundabor som väljer bort bilen för cykeln. Men för att ännu fler ska välja att ställa bilen hemma behövs det fler och bättre cykelvägar. Vi vill förbättra möjligheterna för cyklister både inne i Lund och i och mellan övriga tätorter, genom cykelbanor i centrum samt fortsatt utbyggnad av nya cykelvägar mellan Lund - Södra Sandby, Södra Sandby - Revingeby och Dalby - Genarp.

Bättre bussar med rimliga taxor
Busstrafiken behöver förbättras med fler och tätare turer samt nya hållplatser. Lunds kommun ska vara drivande i utvecklingen för en kollektivtrafik med stort klimat- och miljöansvar. I samarbeta med Region Skåne vill vi göra fortsatta satsningar på biogas, men även elbussar. Nya bostadsområden ska förses med busstrafik redan tidigt i utbyggnadsskedet för att göra kollektivtrafikanvändandet naturligt. Trafik till Lunds idrottsanläggningar bör förbättras. Busstrafiken till och från övriga tätorter i kommunen behöver förbättras väsentligt. Det gäller inte minst förbindelserna till Lund, men även möjligheterna till snabba resor till Malmö. Vi vill ha direktbuss till Malmö från Södra Sandby via Dalby.

Spårväg knyter ihop staden
Spårvagn är ett miljövänligt och bekvämt alternativ till både bil och buss. Spårvagn har högre transportkapacitet och kortare restider än buss, samt bidrar mer än andra trafikslag till positiv stadsutveckling. En första etapp med spårtrafik på Lundalänken förbinder Universitetssjukhuset, universitetsområdet, Ideon och Brunnshög med stationsområdet utan att biltrafiken ökar. Vi vill även förbinda Brunnshög med Linero – Norränga. Det skapar bra förutsättningar för ett av Lunds största bostadsområden och innebär ett tydligt första steg mot spårtrafik till Dalby.

Rusta upp Lund C
Järnvägstrafiken är central för kommunens utveckling. Lund C är landets tredje största station med över 40 000 resenärer per dag. Men miljön kring stationen och servicen måste förbättras och ett nytt modernt resecentrum uppföras. Stambanans kapacitet för persontrafik behöver ökas för att bli ett ännu bättre alternativ till bil och flyg. På sikt ska självklart Lund C vara en station för framtida höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm. För att minska miljöbelastningen och förebygga olyckor med farligt gods vill vi förverkliga ett yttre godsspår utanför Lund. Simrishamnsbanan, med en första etapp Malmö – Dalby och senare vidare till Veberöd-Sjöbo-Tomelilla innebär modern järnvägstrafik till de östra kommundelarna och stärker förutsättningarna för Dalby och Veberöd samt på längre sikt även Björnstorp.

Fler bostäder och bättre service
En god bostad är en social rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men en ökad marknadsanpassning har gjort att bostäderna har blivit dyrare och hyresrätterna färre. Det har lett till segregation, ökande orättvisor och försämrade levnadsvillkor. Vi socialdemokrater vill bygga bort bostadsbristen i Lunds kommun. Det kräver ett ökat byggande, men också en satsning på bostäder med rimliga boendekostnader som samtidigt är ekologiskt hållbara. Alla större bostadsprojekt ska ta en del av samhällets gemensamma sociala ansvar genom att en andel bostäder fördelas genom kommunen för social förtur.

Vi socialdemokrater vill motverka segregation och skapa ökad valfrihet i boendet. Därför verkar vi för blandade upplåtelseformer – alla större utbyggnadsområden ska innehålla hyresrätter, såväl som bostadsrätter och villor. Andelen tomter som erbjuds som fribyggartomter ska öka för att möjliggöra byggande till rimligare kostnader och efter egna önskemål. Möjligheten till byggemenskaper ska stärkas och kommunens stöd utvecklas.

Ett ökat byggande av hyresrätter är en nödvändighet för ungdomar som vill flytta hemifrån, äldre som vill ha ett mer lättskött boende och personer som flyttar till vår kommun för arbete eller studier. Hyresrätten innebär inga krav på kapitalinsatser och är därför en boendeform för alla. Den som bygger hyresrätter på kommunal mark ska ta ett långsiktigt ansvar för rimliga boendekostnader och att hyresrätter inte omvandlas till bostadsrätter.

För att öka byggandet av hyresrätter och studentbostäder behövs större kommunal marktilldelning, lägre tomtpriser och möjligheter till tomträtt. Vi vill införa kännbara viten för de som bryter avtalen om att bygga hyresrätter, men istället bygger bostadsrätter eller äganderätter. Vi vill också utveckla arbetssättet med kopplade avtal, vilket innebär att dem som bygger efter kommunens särskilda önskemål kan erbjudas ytterligare mark för andra projekt.

Vi vill bygga med ett effektivt markutnyttjande och ökad stadsmässighet. Det skapar attraktiva boendemiljöer och bidrar till rimligare boendekostnader. Vi vill pröva förtätningar i kommande och befintliga områden, men säger tydligt nej till att bygga i parker och rekreationsområden. Vi vill bevara de parker och grönytor som finns men också skapa fler parker när nya bostadsområden byggs. Gröna och trygga närmiljöer är viktiga, inte minst för barn. Balanseringsprincipen ska tillämpas i de fall ingrepp i gröna miljöer inte kan undvikas. Vi vill att kompletteringar med nya bostäder i befintliga områden i regel ska ske i kombination med upprustning och förbättringar av befintliga miljöer i samråd och dialog med de boende. Genom ett aktivt och öppet arbete med stadsdelsprogram och utvecklingsprogram för alla tätorter förbättras planering och genomförande i nära samarbete med medborgarna.

Kommunen måste skapa bättre förutsättningar för företag i nya och befintliga företagsområden. En viktig åtgärd är ett effektivare markutnyttjande. Genom att bygga tätare och högre kan fler företag få möjlighet att etablera sig i kommunen, samtidigt som vi hushåller med den goda jorden. Det skapar nya arbetstillfällen samtidigt som det stärker miljöarbetet.

Ett attraktivare centrum
Lunds centrum ska göras trivsammare och tryggare. Vi vill förbättra förutsättningarna för mötesplatser, restauranger och handel samt förbättra renhållningen. Centrumhandeln måste stärkas. Befintliga affärslägen ska utvecklas och nya affärslägen ska skapas. Vi vill skapa förutsättningar för större dagligvarubutiker i stadsdelarna och fler butikslägen i övriga tätorter. Vi vill att kommunens egna fastighetsbestånd delvis ska kunna användas för socialt företagande utan vinstintresse. Medborgare, handlare, fastighetsägare, kulturarbetare, innovatörer och universitetet ska göras delaktiga i att göra Lunds centrum mer attraktivt. Vi vill skapa bättre möjligheter för uteserveringar genom att pröva lägre eller helt avskaffade taxor för marupplåtelse under förutsättning att verksamheterna själva sköter ordning och renhållning. Kompletterande bostadsbyggande i centrala lägen ska planeras så att bostadssegregationen minskas. Centrum ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Gör plats för barnen
Lunds lekplatser behöver rustas upp, bli fler och tillgängliga för alla. Vi vill bygga moderna och säkra temalekplatser, jämförbara med de som finns i Malmö, som lockar till lek upp i åldrarna och väcker barnens egen fantasi. Lekplatserna får gärna byggas så de innehåller inslag av natur och miljö. Dessutom vill vi se över möjligheten att bygga lekvänliga platser i centrala Lund, i anslutning till handel och restauranger, för att göra centrum mer levande och attraktivt för barnfamiljer.

Ökat klimatansvar
Kommande generationers möjligheter är direkt beroende av vår förmåga att ta ansvar för miljön. En ödesfråga är inte minst vår negativa inverkan på klimatet. Vi står nu alla inför avgörande förändringar i användningen av jordens resurser. Tillsammans måste vi alla dela ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi socialdemokrater vill snabba på arbetet att minska människans negativa påverkan på klimatet och miljön.

Vi vill driva på nya klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Det finns mycket en kommun av Lunds storlek kan göra för en bättre miljö. Det är inte minst vårt energibehov som är starkt bidragande till miljöpåverkan. Bostäder och lokaler som står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen bidrar därför i hög grad till miljöproblemen. Det vi bygger i dag kommer att användas av många kommande generationer. Vi måste därför bygga rätt från början. Det kräver en övergång till förnybar energi, men även effektivare energianvändning. Kommunens alla transporter ska vara miljöanpassade och vi vill fortsätta satsningar på förnyelsebara bränslen. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar energiproduktion som solenergi, vindkraft och biogas i kommunen och uppmuntra småskalig energiproduktion.

Med kommunernas uppdrag att planera all markanvändning följer ett stort ansvar för en hållbar omställning. Vi måste som markägare ta ansvar genom att enbart sälja mark till dem som är beredda att ta sitt ansvar genom att bygga för en bättre framtid med väsentligt minskad klimatpåverkan. Vi vill därför ställa miljökrav vid byggandet av nya bostäder och andra fastigheter när det gäller exempelvis energieffektivitet, förnyelsebara bränslen och hållbara material. Vi vill särskilt prioritera moderna och väl beprövade tekniska lösningar såsom passivhus, fjärrvärme och solenergi.

Kommunen ska också gå före, inspirera och visa vägen för andra genom att i all vår egen verksamhet agera klimatsmart. Det gäller till exempel allt ifrån energieffektiva byggnader, lokal klimatsmart energiproduktion, miljöanpassade transporter med förnyelsebara bränslen och ekologisk och närodlad mat till skolor och äldreboenden. Vi socialdemokrater vill att Lunds kommun ska bli en internationell förebild inom miljöområdet och ledande i arbetet för minskad klimatpåverkan.

Förbättrad naturvård och rikare friluftsliv
Rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är viktiga för alla människors fysiska och psykiska hälsa. Natur- och skogsområdena i Lunds kommun är de största i Sydvästskåne. De måste försvaras mot exploatering, utvecklas och vårdas. Genom tydlig vägvisning, informationstavlor och angöring till de tätortsnära naturområdena underlättas rekreation och friluftsliv, samtidigt som oönskat slitage minskar. Det ska vara enkelt att nå rekreationsområdena. Tillgängligheten behöver utvecklas genom förbättrad kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter och bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi socialdemokrater vill:

1. Verka för att Skånetrafiken förbättrar busstrafiken med fler och tätare turer samt fler hållplatser, utan höjda taxor
2. Utveckla en kollektivtrafik med stort klimat- och miljöansvar i samarbeta med Region Skåne, med fortsatta satsningar på biogas, men även elbussar
3. Verka för att nya bostadsområden ska förses med busstrafik redan tidiga skeden
4. Bygga fler cykelparkeringar och bättre cykelvägar
5. Öka andelen ekologisk mat på förskolor, skolor och äldreboende till minst 60 procent
6. Ställa om fler kommunala fastigheter, både befintliga och nybyggda, till att bli energieffektiva
7. Förbättra tillgängligheten till Skrylleområdet
8. Utveckla natur- och kulturbussen med fler turer samt förbättra informationen
9. Verka för fler laddningsställen för el-, biogas- och vätgasbilar
10. Införa spårvagnstrafik på Lundalänken från Lunds C till Brunnshög och vidare via Linero till Dalby
11. Förverkliga Simrishamnsbanan med tågtrafik mellan Malmö och Staffanstorp, via Dalby, Veberöd och Sjöbo till Simrishamn
12. Skapa förutsättningar för höghastighetståg till Lund
13. Utveckla Lund C och förbättra servicen för resenärer med ett nytt resecentrum
14. Bygga nya och förbättrade cykelvägar i Lund, samt mellan Lund-Södra Sandby, Dalby-Genarp samt Södra Sandby-Revingeby
15. Värna och utveckla stadsdels- och tätortscentra för handel och annan service, samt verka för offentliga torg
16. Skapa förutsättningar för att etablera större dagligvarubutiker i befintliga stadsdelscentra samt på Brunnshög och i Dalby
17. Stärka centrums attraktionskraft med mötesplatser, restauranger, centrumhandel och bättre renhållning
18. Skapa bättre möjligheter för uteserveringar lägre eller helt avskaffade taxor under förutsättning att verksamheterna själva sköter ordning och renhållning
19. Förbättra skötsel och underhåll av parker och grönområden
20. Åtgärda platser som kan upplevas som otrygga
21. Utveckla trygga och gröna miljöer med hänsyn till barnens behov i anslutning till bostadsområden
22. Att lekplatserna ska rustas upp och göras tillgängliga för alla, bygga temalekplatser och skapa lekvänliga miljöer i centrala Lund, exempelvis på Mårtenstorget
23. Skapa mer levande torg i centrala Lund med fler mötesplatser, vatten och planteringar, samt upprusta Mårtenstorget och Clemenstorget
24. Öka antalet offentliga toaletter i kommunen
25. Öka bostadsbyggandet till minst 1 200 bostäder per år, varav minst 40 procent hyresrätter
26. Att minst 30 % av alla nya bostäder ska byggas som passivhus eller motsvarande klimat- och energieffektiva lösningar
27. Öka möjligheterna för hemlösa personers möjlighet till ett eget boende genom lägre ingångskrav och bättre individuell anpassning
28. Öka bostadsbyggandet i de östra kommundelarna
29. Verka för lägre boendekostnader och olika upplåtelseformer och boendestorlekar i nybyggda områden i hela kommunen
30. Öka LKF:s bostadsproduktion till 400 hyreslägenheter per år
31. Bygga på höjden i tätorternas centrala delar och i de centrala delarna av nya verksamhets- och bostadsområden
32. Skärpa kraven på energiförbrukning i nybyggda och renoverade bostäder och byggnader
33. Återskapa våtmarker för att ta upp överflödiga näringsämnen
34. Utveckla Kraftringens energiproduktion med det tydliga målet att bli helt klimatneutral
35. Att Brunnshögsområdet ska utvecklas till ett ledande internationellt exempel på klimatanpassat modern samhälle
36. Klimatanpassa kommunens bilar så att alla kommunens fordon drivs med förnyelsebar energi
37. Vidta kraftfulla åtgärder för att minska övergödning och annan belastning på våra sjöar och vattendrag
38. Minska miljöbelastningen och skapa nya trivsamma grönområden genom att föra upp dagvattnet i nya dammar och bäckar
39. Säkra behoven av mark för att tillgodose friluftslivets samt naturvårdens intressen
40. Utveckla ett naturstråk genom Lunds kommun längs Höjeå från Lund till Romeleåsen och Häckeberga
41. Bygga en cykelväg längs Höjeådalen
42. Begränsa grus- och stentäkterna i Lunds kommun
43. Skapa ett långsiktigt skydd för Revingefältet och Vombsänkans natur
44. Höja standarden på gator och vägar och förbättra underhållet i hela kommunen
45. Iaktta varsamhet vid om- och nybyggnation och stärka mötet mellan det nya och det gamla
46. Upprusta vägen mellan Genarp och Esarp
47. Inrätta en kommunal investeringsfond för hållbar omställning
48. Införa ett aktivt arbete med stadsdelsprogram och utvecklingsprogram i alla tätorter med aktiv medverkan från medborgarna
49. Utveckla trafikplaneringen i syfte att begränsa buller och luftföroreningar
50. Verka för hållbar samhällsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt även inom ramen för kommunens upphandlingar
51. Prioritera det klimatstrategiska arbetet i samarbete med andra aktörer.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02