En aktiv och rik fritid

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Alla människors rätt att uttrycka sig genom kultur är en grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Kultur ger oss möjlighet att uttrycka känslor, formulera drömmar och upptäcka och utveckla nya idéer och perspektiv. Kultur ger oss möjlighet att mötas och förstå sociala skillnader och motarbeta ojämlikhet. Ett brett utbud av kultur ger fler möjlighet att ta del av det som erbjuds. Vi vill att Lund ska erbjuda något för alla. Alla oavsett inkomst eller bakgrund måste ha rätt till kultur. En förutsättning för det är en starkt offentligt finansierad kultursektor.

Idrott skapar mötesplatser och verkar integrerande. Att idrotten är öppen för alla, oberoende av bakgrund, kön eller särskilda behov borde därför vara självklart. Möjlighet till spontanidrott och motion måste finnas nära bostäderna. De ideellt engagerade inom idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Dessa föreningar måste få större möjlighet att fortsätta sitt arbete och kunna erbjuda en bra och kontinuerlig verksamhet.

Kulturskola för alla
Genom olika kultur- och fritidsaktiveter kan unga och vuxna träffas tillsammans. De olika aktiviteterna måste vara öppna för alla och möjligheterna för tjejer och killar att utöva idrott och kulturaktiviteter måsta vara lika stora. De senaste åren har Kulturskolans verksamhet varit omdiskuterad och utsatt för avgiftshöjningar. Det är inte rimligt att barn ska behöva vänta flera år för att spela ett instrument eller att föräldrarnas ekonomi ska avgöra om man får vara med eller inte. Avgifterna måste sänkas och fler måste ges möjlighet att delta i verksamheten.

Biblioteken som kulturresurser
Vi Socialdemokrater kommer alltid att försvara våra stadsdelsbibliotek. Biblioteken är ovärderliga som lokala kulturinstanser och mötesplatser för många olika verksamheter. Det är därför nödvändigt med kompetent personal och generösa öppettider. Stadsdelsbibliotek ska planeras inom rimligt avstånd från boende. De bör också vara en resurs för skolornas bibliotek och kombinera skol- och folkbibliotek där så är lämpligt. Sådana bibliotek blir naturliga centrum för invånarna och fungerar som lokala kulturhus och mötesplatser. Medborgarkontoren ska integreras i bibliotekens verksamhet med en tydlig roll som informationscentral för medborgarna.

Tak över huvudet
Både för kulturutövare och idrottsutövare råder det brist på lokaler och platser att använda. Kommunens lokaler kan utnyttjas bättre. Inte minst skolan har tillgångar som inte utnyttjas och kan öppnas upp för föreningar. I Lund finns tusentals skateåkare men ingen större anläggning för att exempelvis hålla tävlingar. Utredningarna kring en skatepark i Stadsparken har varit långa och många. Vi socialdemokrater tycker att södra lekplatsen i Stadsparken är en utmärkt plats att placera en anläggning på och tycker att det är dags att skrida till verket och anlägga en modern skate- och aktivitetspark. Runt om i kommunen finns en mängd olika kampsportsutövare utspridda, vissa med större lokalbehov än andra. Lunds boxningssällskap har under flera år varit i behov av större och bättre lokaler. En lösning på lokalproblemen kan vara att samla flera kampsporter på ett ställe – i ett kampsportens hus. Vi vill undersöka intresset och möjligheterna till det tillsammans med berörda föreningar. Lund behöver också stärka kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av kulturen genom ett eller flera kulturhus. En samlad mötesplats och lokala kulturcentra, på bibilioteken och i olika stadsdelar ökar förutsättningarna ännu mer. Vi socialdemokrater vill fortsätta att arbeta för ett kulturcentrum på Väster.

Ridsporten
I Lunds kommun finns flera hästsportanläggningar. Allt från små föreningar med några aktiva till Flyinge, ett av de största ridsportscentrumen i Europa. Hästsporten är en av få sporter där kvinnor och män tränar och tävlar med varandra ända upp på elitnivå. I de yngre åldrarna domineras sporten ofta av tjejer som går i ridskolan och/eller vistas i stallet flera timmar varje dag. Ridsport och kontakten med hästen är inte bara utövande av idrott. Genom att ta hand om en häst lär man sig ta ansvar och får bättre kännedom om sig själv.

De senaste åren har Lunds ridhus (Lunds civila ryttarförening) framtida placering diskuterats. I föreningen som även driver den största ridskolan i kommunen finns hundratals aktiva unga och vuxna. Vi tycker att det är på tiden att även hästsporten och de aktiva inom den prioriteras i kommunens verksamhet. Vi kommer därför se till att det finns medel för att bygga en ny anläggning eller utveckla nuvarande anläggning på plats.

Vi socialdemokrater vill:

1. Erbjuda fler platser och sänka avgifterna i Kulturskolan
2. Ge mer resurser till Sommarlund
3. Stärka bibiliotekens förutsättningar, värna stadsdelsbiblioteken och göra dem till demokraticentra
4. Ta fram fler och bättre lokaler för möten och idrott
5. Starta ett kampsportens hus
6. Stärka föreningsstödet till barn och unga och erbjuda föreningar fria möteslokaler
7. Arbeta för lokala kulturcentrum i hela kommunen, med start i Folkparken på Väster
8. Öka kulturaktiviteternas antal och kvalitet för barn och unga
9. Anlägga en skate- och aktivitetspark i stadsparken vid Mejeriet
10. Skapa förutsättningar för Lunds ridhus (Lunds civila ryttarförening) att fortsätta driva och utveckla sin verksamhet
11. Ge förutsättningar för idrottsutövande i bostadsområdena för både spontana och planerade aktiviteter
12. Skapa förutsättningar för flera typer av kulturhus i Lund, bland annat i Stadshallen
13. Sätta upp fler affischeringsplank
14. Öka stödet för fria kulturprojekt
15. Upprusta, utveckla och modernisera friluftsbaden

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:03