Solidaritet för ökad trygghet

Den svenska välfärdsmodellen bygger på idén om alla människors lika värde. Välfärden ska vara tillgänglig för alla, finansieras solidariskt av alla efter förmåga och fördelas efter behov.
De senaste två mandatperioderna har skattesänkningar för de rikaste dessvärre fått gå före satsningar i skola, vård och omsorg. Arbetslösheten växer och klyftorna i Sverige ökar och fortsätter att öka. De sociala motsättningarna skärps. Om denna utveckling får fortsätta, bryts snart samhällssolidariteten ner helt och Sverige upphör att vara ett välfärdsland. Arbetslöshets- och sjukförsäkringarna har försämrats kraftigt. Det har inte lett till fler jobb, tvärt om. Socialbidragskostnaderna ökar dramatiskt och orättvisorna får fäste. Denna utveckling måste brytas och vi måste istället prioritera trygghet: bara genom en annan resursfördelning kan vi nå en hållbar utveckling och skapa trygghet i samhället. Alla människor har rätt att leva ett tryggt och utvecklande liv.

Bostad först
Frågan om allas rätt till en god bostad berör själva grunden i välfärdssamhället och principen om alla människors lika rätt. Bostaden är en social rättighet. För den hemlösa personen innebär avsaknaden av en egen bostad ett liv i utsatthet och otrygghet. Vi socialdemokrater vill införa en nollvision när det gäller hemlöshet. En strategi mot hemlöshet för socialförvaltningens målgrupper där bostaden kommer först har gett positiva resultat. Ett bra exempel är "Housing First"-konceptet. Bostad först ska kombineras med att individen eller familjen ska få den hjälp och stöd som behövs för att få så bra livskvalitet som möjligt i den egna bostaden.

För att motverka hemlöshet krävs ofta insatser på flera plan eftersom det kan finnas olika orsaker såsom psykisk funktionsnedsättning, missbruk, arbetslöshet eller en kombination av dessa. För att kunna anpassa sig till situationen kan det därför behövas olika typer av stöd.

Fri från missbruk
Ett missbruk för ofta med sig allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Det kan handla om att förlora arbetet, bostaden eller vännerna. Den som har missbruksproblem behöver stöd och hjälp för att ta sig ur det. Stödet kan bestå i vård och rehabilitering i olika former, tillgång till en god bostad och en sysselsättning. För att hindra att personer får missbruksproblem måste åtgärder sättas in så tidigt som möjligt genom förebyggande insatser.

Vi vill investera i rehabilitering av missbrukare. Lösningen är inte sjukbidrag och pensioneringar. Arbete eller meningsfull sysselsättning är för individen en avgörande faktor för att höja livskvaliteten och förhindra återfall samtidigt som samhällsvinsterna är stora. Vi socialdemokrater vill arbeta för att utöka verksamheter i stödgrupper för ungdomar i sociala svårigheter.

Barn, unga och deras familjer
De som har drabbats värst av den borgerliga politiken är arbetslösa och sjuka men framför allt deras barn. Andelen barn i Sverige som lever i familjer under fattigdomsgränsen ökar. Vi ser en försämrad psykisk hälsa bland ungdomar, särskilt bland tonårsflickor och unga kvinnor. Sedan mitten av 1990-talet har självmorden minskat bland män och kvinnor i alla åldrar utom bland ungdomar i åldern 15 till 24 år. Vi vill bryta den negativa utvecklingen och prioritera barn och unga. Den vård som erbjuds i t.ex. öppenvård och familjehem måste förbättras. De förebyggande insatserna måste få mer resurser och socialjouren utökas. Det gäller att lyfta fram arbetet mot barnfattigdom bland annat genom riktat stöd till barnens fritidsaktivitet, men också genom ett ökat stöd när det gäller familjernas situation som helhet såsom insatser mot våld mot kvinnor, våld i nära relationer och ett utökat drogförebyggande arbete.

Andelen familjer som är i behov av försörjningsstöd ökar. För att ge barnen i dessa familjer möjlighet till ett mer aktivt sommarlov vill vi erbjuda Skånetrafikens sommarkort.

Ny i Sverige
Sverige är och ska vara en fristad för människor som förföljs. Vi tycker att vår lagstiftning ska ändras i takt med att världen förändras och våra kunskaper om förföljelse ökar. Lund har förutsättningar för att visa större solidaritet och öka flyktingmottagandet.

Författare, journalister och andra kulturutövare är ofta utsatta på grund av skapandet i sitt arbete. Vi vill att även Lund ska vara en fristad för förföljda författare, journalister och kulturutövare.

Vi socialdemokrater vill:

1. Garantera rätt till egen bostad för alla och införa en nollvision för hemlöshet: ingen ska vara hemlös i Lund
2. Lägg fokus på det förebyggande arbetet i socialförvaltningens verksamheter
3. Utveckla de drogförebyggande insatserna och ta fram ett drogpolitiskt handlingsprogram
4. Ge alla hemlösa personer möjlighet att få en kontaktperson som kan hjälpa till med relationen med olika myndigheter, fastighetsvärdar och andra
5. Införa ett faddersystem till nyanlända flyktingar och invandrare
6. Skapa ett brukarråd mellan kommunen och de hemlösa
7. Ge förutsättningar att bryta missbruk genom stöd både till den med missbruksproblem och de anhöriga
8. Förbättra öppenvård, vård i familjehem och i Hem för vård och boende
9. Införa en utökad socialjour
10. Fokusera på barns och ungdomars levnadsvillkor och behov i alla typer av kommunala insatser
11. Stärka undervisningen i svenska för nyanlända med fokus på grupper med behov av särskilda insatser
12. Öka flyktingmottagandet
13. Erbjuda alla barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Skånetrafikens sommarkort

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:02