Vår jobbpolitik i Lund

Framtidens jobb kräver kunskap

Många av de nya jobben måste bli till i välfärdssektorn - i skola, sjukvård och äldreomsorg. Samtidigt måste nya jobb skapas i näringslivet och den privata, konkurrensutsatta delen av ekonomin.

En gemensam nämnare är att framtidens jobb i första hand måste utvecklas genom satsningar på ökad kunskap, ny kompetens och bättre produktivitet. Detta istället för att, som den borgerliga alliansen nu gör, försöka skapa jobb med hjälp av väldiga skattesänkningar och "sänkta trösklar" i form av lägre arbetsgivaravgifter, samtidigt som välfärden gröps ur och skola och högre utbildning hålls tillbaka.

Sverige 2014 är ett resultat av ett decennium av massarbetslöshet. 100 000-tals människor har genom bristen på arbete förvägrats en chans att bidra till samhällets tillväxt. Samtidigt som arbetslösheten har ökat har välfärden rustats ner, skolresultaten försämrats, sjukvården hamnat i kris och samhällets infrastruktur tillåtits förfalla. Det råder alltså ingen brist på viktiga arbetsuppgifter. Det som saknas är politisk vilja och rätt åtgärder.

Lund är strategiskt beläget i en dynamisk region med nära koppling till övriga Europa. Lund har Sveriges största universitet med 47 000 studenter och 7 200 anställda och inte minst därför särskilt goda förutsättningar att ta täten när det gäller att utveckla framtidens jobb och näringsliv.

Även om arbetslösheten i Lund är något lägre än i många andra delar av landet så lider även vår kommun av de svårigheter som den ekonomiska krisen innebär. Många ungdomar berättar om sina problem att få sin första anställning och bristen på praktikplatser, lärlingsjobb med mera är uppenbar.

En jobbkommission
För att analysera arbetslösheten och vidta åtgärder ska Lunds kommun inrätta en jobbkommission, något som gör det möjligt för kommunen att inta en mer aktiv roll för ökad sysselsättning.

Inrätta ett näringslivsråd
I Lund finns Ideon Science Park som är en av Skandinaviens viktigaste mötesplatser för "visionärer, entreprenörer och riskkapital". Det är inte minst genom att skapa mötesplatser och erbjuda goda förutsättningar för en utvecklande dialog mellan å ena sidan universitetet och å andra sidan näringsliv och arbetsliv som nya jobb och ny företagsamhet kan utvecklas. Men det är också så de "gamla" jobben kan utvecklas och arbetsmiljö och arbetsvillkor förbättras.

Lunds kommuns engagemang i innovationssystemet ska öka. Vi socialdemokrater vill dessutom inrätta ett särskilt Näringslivsråd med företrädare för kommunen, företag, fackliga organisationer, universitetet och innovationssystemet.

Jobb för unga
Kommunen kan och bör ta fler initiativ för att skapa arbetstillfällen till fler, unga som gamla. Vi vill skapa fler möjligheter till sommarjobb och sysselsättning för ungdomar. Vi vill avsätta mer resurser till ökad sysselsättning genom olika former av kommunala anställningar. Ett exempel på hur kommunen kan arbeta för att få ut fler ungdomar i arbete är projektet ComUng, som vi vill fortsätta arbeta med i kommunens regi.

Ökad samverkan med universitetet
Kommunen ska nyttja universitetets kunskap och forskning för att utveckla verksamheten och servicen till Lundaborna. Vi ska också erbjuda fler möjlighet till praktikplatser och studentmedarbetarprogram. På så sätt får kommunen tillgång till studenters kunskap och kreativitet samtidigt som dessa får arbetslivserfarenhet. Studentmedarbetarprogrammen ska utfromas i samråd med universitetet och kårer för att säkerställa att studenter får relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Studentmedarbetartjänsterna ska vara möjliga att kombinera med heltidsstudier.

Samarbetet med Lunds universitet ska fördjupas och förbättras. Kommunen ska vara en aktiv partner när det gäller att utveckla universitet till ett ledande lärosäte i Europa. Konkreta samarbeten ska utvecklas, bland annat genom att kommunen testar och tar till sig resultatet av forskning i sin egen verksamhet och att kommunen kan medverka som finansiär kring relevanta forskningsprojekt inom exempelvis klimatarbete, socialt arbete, omsorg och pedagogisk verksamhet. Tillsammans med Lunds universitet, kårer, nationer och Akademiska Föreningen ska kommunen stärka Lund som centrum för utbildning, utveckling och forskning.

Lunds kommun ska arbeta för att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Det kan ske bland annat genom ett bättre samarbete mellan gymnasieskolorna och universitet. Samhällets service ska anpassas för att bättre möta studenters behov med hänsyn till arbetstider och studier. Fler studentbostäder i attraktiva boendemiljöer måste byggas.

Den högre utbildningen måste vara, i enlighet med Lunds universitets motto, "beredd till bådadera", sikta på både bredd och spets. Universitetet är och skall vara en demokratiskt styrd och använd resurs. Vi säger därför ett bestämt nej till stiftelsereformen och till privatisering av universitet och högskolor.

En utvecklad besöksnäring

Lunds förutsättningar som turistort behöver tas tillvara bättre. I samarbete med andra bör kommunen arbeta för att utveckla turistnäringarna och ge bättre information om sevärdheter och kulturupplevelser i kommunen. Vi socialdemokrater vill verka för etableringen av en konferens- och kongressanläggning i Lund med möjlighet till stora arrangemang.
Tack vare universitetets forskning och ett innovativt näringsliv har Lund unika möjligheter att samarbeta för att utveckla besöksnäringen. Vi vill att kommunen ska medverka till att tillsammans med andra skapa ett vetenskapscentrum (Science Center) i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och Max IV där Lundabor och andra besökare får ta del av forskning, innovationer och teknisk utveckling. Ett sådant vetenskapscentrum bör även ha verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

Vi socialdemokrater vill:

1. Investera i den kunskapsbaserade ekonomin
2. Inrätta ett Näringslivsråd med företrädare för kommunen, företagen, de fackliga organisationerna, universitetet och innovationssystemet samt andra organisationer
3. Att Lunds kommun aktivt stöder dialogen mellan universitet, näringsliv, skola och arbetsliv
4. Förbättra förutsättningarna för innovativt företagande
5. Verka för Lund som internationellt centrum för företag inom miljö- och klimatområdet
6. Tillsätta en jobbkommission för att vidta aktiva och riktade åtgärder för ökad sysselsättning
7. Satsa på investeringar för att stärka samhället, förbättra servicen och skapa fler jobb
8. Ge alla ungdomar mellan 16-19 år möjlighet till fyra veckors sommarjobb i kommunens regi. Sommarjobben ska ha avtalsenlig lön eller motsvarande villkor.
9. Ge mer resurser till ökad sysselsättning genom olika former av kommunala anställningar – ingen ska gå arbetslös mer än 90 dagar
10. Att Lunds universitet ska vara ett demokratiskt universitet och därför förbli en statlig myndighet
11. Arbeta för att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning
12. Att Lunds kommun utvecklar samarbetet med Lunds universitet, kårer, nationer och Akademiska Föreningen i syfte att stärka Lund som centrum för utbildning, utveckling och forskning
13. Utveckla konkreta samarbeten med Lunds universitet där kommunen tar till sig resultatet av forskning i sin egen verksamhet eller att kommunen kan medverka som finansiär kring relevanta forskningsprojekt
14. Bygga fler studentbostäder i attraktiva boendemiljöer
15. Skapa fler jobb genom att utveckla turist- och besöksnäringen
16. Förbättra förutsättningarna för naturturism i Lunds kommun
17. Verka för etableringen av en konferens- och kongressanläggning i Lund med möjlighet till stora arrangemang

18. Arbete för att tillsammans med andra skapa ett vetenskapscentrum i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och Max IV där besökare får ta del av forskning, innovationer och teknisk utveckling
19. Fortsätta arbeta med ComUng

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:03