Låt oss skapa lösningar i äldreomsorgen som fungerar för alla

-    Låt oss inte backa in i framtiden med ännu större satsningar på gårdagens lösningar, utan skapa lösningar som fungerar för alla inklusive äldre och yngre personer med olika funktionsnedsättningar där var och en väljer sitt boende. Det skriver socialdemokraterna och miljöpartiet i Vård- och omsorgsnämnden i ett svar på ett debattinlägg den 16 januari i Sydsvenskan av Tove Persson (FörNyaLund) där hon menar att kommunen försummat att bygga ut särskilda boenden inom äldreomsorgen.


Tala om att slå in öppna dörrar. När Tove Persson söker vinna politiska poänger för FörNyaLund och ropar efter fler särskilda boenden (16/1) väljer hon att glömma att i Lund redan planeras för nio nya särskilda boenden.
Det kommunala pensionärsrådet har ställts sig bakom planeringen som en enig vård- och omsorgsnämnd antog i december. Med bred politisk förankring har Lunds kommun hitintills stått för en ett utvecklingsarbete inom omsorg och vård som tar hänsyn till individuella behov och vad den enskilde själv efterfrågar. Politiska företrädare i Lund är drivande, såväl lokalt som på regional- och riksnivå, i tillgänglighetsfrågor och frågor om att förbättra hemvård och kombinera hemsjukvård i det egna hemmet med läkarinsatser.

Regeringen har fokus på att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet och att främja de boendeformer som efterfrågas av seniorer (SOU 2015:85). Nya statliga stöd är på gång: Stöd till installation av hissar, investeringsstöd till tillgängliga hyresrätter till personer 70 år och äldre det vill säga fler trygghetsbostäder, samt sist men inte minst, startbidrag till de föreningar som vill skapa byggemenskaper för äldre.

De flesta kan nog se att det finns fördelar med att förbereda sitt eget åldrande hellre än att avvakta tills hälsan sviktar och bostaden och annat inte fungerar längre. Ny svensk forskning visar att äldre som orkar flytta i tid flyttar smart. Forskningen visar också att äldre känner att det ställs förväntningar på dem, av samhället eller anhöriga, att flytta – själva vill de helst bo kvar (Granbom, 2015). I Lund ska vi se till att den som vill bo kvar hemma ska kunna göra detta. Alla ska erbjudas den omsorg och vård han eller hon behöver och har rätt till plus gemenskap.

Vad är det för fel på vår satsning på träffpunkter, Tove Persson? När vården därhemma av olika skäl inte räcker till eller den äldre känner sig rädd och otrygg i sitt eget hem, då ska det finnas alternativ.

Hitintills har Lund mycket snabbt kunnat erbjuda inflyttning i särskilt boende för dem som behöver – i snitt drygt 30 dagar efter ansökan. Nästan alla som ansöker beviljas. 2014 beviljades 346 och 19 fick avslag.

I planering av nya boenden är det komplicerade avvägningar som kommunen står inför. Vi lever i tidevarv av stora förändringar också när det gäller vad äldre personer önskar och behöver. Förr var särskilda boenden i det närmaste den enda lösningen vid stora vårdbehov. I våra dagar och i framtiden behövs och efterfrågas förändringar såväl i utbudet av tjänster inom omsorg och vård som olika former av boende där trygghetsboenden respektive särskilda boenden är viktiga alternativ.

Men låt oss inte backa in i framtiden med ännu större satsningar på gårdagens lösningar, utan skapa lösningar som fungerar för alla inklusive äldre och yngre personer med olika funktionsnedsättningar där var och en väljer sitt boende.

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande vård- och omsorgs­nämnden i Lund
Christina Sjöström (Mp)vice ordförande vård- och omsorgsnämnden i Lund
Mai Almén (S), Anette Mårtensson (Mp), ledamöter i vård- och omsorgs­nämnden i Lund

Inlägget publicerat under Åsikter i Sydsvenskan den 20 januari 2015

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-20 11:49