Byggnadsnämnden

På detta nämndsmöte tog vi socialdemokrater bl.a. strid med de borgerliga för förbättringar i den s.k. Ribbingska parken. Det togs också flera viktiga beslut för kommunens bostadsbyggande.

Våra ställningstaganden följer nedan:

160 nya bostäder i Stångby
Väster om Vallkärravägen i Stångby planeras ett nytt större bostadsområde med ca 160 nya bostäder i form av friliggande småhus, kedjehus och radhus. Vi socialdemokrater är starkt positiva till en fortsatt utbyggnad av Stångby eftersom orten har god tillgång till kollektivtrafik samtidigt som fler barnfamiljer får möjlighet att hitta ett lugnt och barnvänligt boende till rimligare priser. Området kommer dessutom att innehålla såväl äganderätter som hyresrätter eftersom LKF är en av de fem byggherrarna.

Planförslaget skickades av nämnden ut på samråd till grannar, myndigheter och andra intessenter.

200 nya bostäder centralt i Lund
I det s.k. Sockerbruksområdet, ett industriområde väster om järnvägen och nordöst om Bjeredsparken, planeras en omfattande omvandling av området till ett bostadsområde. För detta tas ett antal olika detaljplaner fram, så att omvandlingen kan ske etappvis. I det s.k. kvarteret Postterminalen planeras 200 nya bostäder i flerfamiljshus i fyra till åtta våningar.Vi socialdemokrater har starkt drivit frågan om nya bostäder i Lund och är därför glada för denna möjlighet att skapa ett stort antal nya bostäder centralt i Lund och med ett ypperligt kollektivtrafikläge, vilket ökar möjligheterna för framtida boende att resa miljövänligt. Eftersom det rör sig om en privat byggherre planeras samltiga bostäder som bostadsrätter, men eftersom intilliggande kvarter i den s.k. stenstaden innehåller hyresrätter anser vi att detta ändå är godtagbart ur social synpunkt.

På mötet framkom det att kvarterens innergårdar, som planeras att göras upphöjda för att inrymma underjordisk parkering, inte skulle bli tillgångliga för funktionshindrade via Bjeredsparken utan endast via hissar i trapphusen. Detta reagerade vi socialdemokrater på eftersom ny lagstiftning kräver att funktionshindrade så långt som möjligt ska ha samma möjligheter att röra sig i det offentliga rummet som andra. Därför yrkade vi på att tillgängligheten för de funktionshindrade skulle förbättras. Detta stöddes av samtliga andra partier och blev därför nämndens beslut.

Planförslaget skickades av nämnden ut på samråd till grannar, myndigheter och andra intessenter. För mer info om planen, se http://www.lund.se/templates/Page2____44650.aspx inom kort.


280 nya bostäder på Östra Torn
På ett idag obebyggt område mellan Spelmansvägen och Utmarksvägen i Lunds östra utkant planeras ca 280 nya bostäder. Området föreslås innehålla en blandad bebyggelse med såväl grupphus, studentbostäder, hyresrätter och villatomter för fri bebyggelse.
Vi socialdemokrater är positiva till att bygga ut här och att området får en så blandad sammansättning av bostäder för olika grupper och i olika kostnadslägen. Det ger möjligheter till möten i vardagen mellan olika grupper och motverkar därmed segregation och utanförskap.

Planförslaget ställdes ut för granskning av nämnden. För mer info om planen, se http://www.lund.se/templates/Page2____44650.aspx under rubriken ”Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund”


Detaljplan för Ribbingska parken i kvarteret Kråkelyckan

Den s k Ribbingska parken i kv Kråkelyckan, är viktig ur flera aspekter, kulturhistoriskt, ekologiskt och upplevelsemässigt. Fastigheten tillhör en stiftelse. Enligt gåvobrevet skulle all mark som inte gick åt för byggnader planteras, och i så hög grad som möjligt med träd. Parken är nämnd i kommunens Bevaringsprogram, Lund utanför vallarna samt i Grönstrukturprogrammet som antagits av kommunfullmäktige.

När Byggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag utarbeta en detaljplan för området beslutades även att balanseringsprincipen skulle användas. En princip som alla partier i kommunfullmäktige tidigare ställt sig bakom. En del av parken har tagits i anspråk för uppförande av ett nytt äldreboende och därför ansåg Byggnadsnämnden det rimligt att området kompenseras genom att nya gröna miljöer tillskapas i enlighet med balanseringsprincipen

I planförslaget är markparkeringarna utspridda inom området. I synnerhet den södra markparkeringen är störande eftersom det innebär att man måste köra förbi huvudbyggnaden, som i framtiden planeras byggas om för s k seniorbostäder. Det finns också en altan i den södra delen av byggnaden i direkt anslutning till markparkeringen. Vi tycker inte att det är rimligt att det som dominerar utblicken för de som kommer att vistas på  denna altan är parkerade bilar.
 
Idag innehåller området fler parkeringsplatser än vad som krävs för boende och verksamma i kvarteret. Förslaget till detaljplan innehåller 80 parkeringsplatser totalt inkl de som finns i källaren i den nya byggnaden. Den s k P-normen anger att det behövs 68 p-platser. I motsvarande centrala lägen med god kollektivtrafik är det ganska vanligt att man underskrider det antal som erfordras enl P-normen

 

En utveckling av de gröna miljöerna är i överensstämmelse med donators vilja

Vi socialdemokrater anser att de gröna miljöerna i parken måste värnas och utvecklas..
Forskning, bl a den som bedrivs på Alnarp, visar att gröna miljöer har stor betydelse för människors psykiska välbefinnande. Det stimulerar också till att röra sig och vistas i parken.

En utveckling av de gröna miljöerna inom planområdet, genom borttagandet av den södra markparkeringen, stämmer också med donators vilja. Det är ytterligare ett skäl till varför Lunds kommun skall utarbeta en detaljplan med denna målsättning.

Stadsbyggnadskontorets nya förslag följde inte det beslut som nämnden tog på aprilsammanträdet i och med att antalet parkeringar i den södra delen av området är i stort oförändrat, även om den asfalterade ytan minskats en del. Vi socialdemokrater var naturligtvis positiva till de förbättringar som skett i förslaget, men inte nöjda med den fortsatta trafiken genom parken till markparkeringen i södra delen av kvarteret. Vi anser att parkeringarna bör samlas i norra delen av planområdet. Vi tillstyrkte att detaljplanen skickas ut på samråd, men ville ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta vidare med frågan i syfte kunna utveckla de gröna miljöerna och skapa bästa möjliga boendemiljö.

 

Vi reserverade oss till förmån för vårt yrkande

att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att till Byggnadsnämndens sammanträde i september redovisa ett förslag till parkeringslösning för fastigheten innebärande att parkeringen i södra delen av området tas bort. Om kontoret anser att det erfordras P-platser enl P-normen, utöver vad som lämpligen kan lokaliseras i övrigt inom fastigheten så bör man pröva var i närheten man kan lösa detta

Mer info om planen finns inom kort på http://www.lund.se/templates/Page2____44650.aspx

”Stimulera miljöinnovativt byggande”
Vi socialdemokrater har lämnat in en skrivelse till Tekniska nämnden och Bygnadsnämnden om att kommunen bör stimulera miljöinnovativt byggande i områdena Södra Råbylund 1 och 2, belägna söder om Dalbyvägen och öster om Gastelyckan. Anledningen är att klimatförändringarna kräver åtgärder även inom bostadsbyggandet. Genom att bygga energisnålt och samtidigt öka användningen av förnyelsebar energi kan nya bostäders klimatpåverkan minska radikalt. Därför vill vi socialdemokrater öppna för en större miljöinnovativ utbyggnad i Lund som kan tjäna som inspiration för andra projekt. Liknande projekt med enfamiljshus har genomförts i olika delar av landet, men här vill vi satsa på bostäder i såväl enfamiljs som flerfamiljshus för att en bredare del av befolkningen ska kunna bo miljöeffektivt.

Nämnden ställde sig bakom skrivelsen och den kommer därmed förhoppningsvis att ge genomslag i det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplaner för Södra Råbylund.

Den som är nyfiken på socialdemokraternas arbete i Byggnadsnämnden kan kontakta vår gruppledare Gunnar Jönsson - gunnar.jonsson@mbox314.swipnet.se

/Socialdemokraterna i Byggnadsnämnden
Gunnar Jönsson, Ann-Marie Nilsson, Martin Andersson, Britt Svensson, Kjell Boije o Towe Ejsing

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-16 16:37