Barn- och skolnämnd Lunds stad

KOMMENTARER
BSF Lunds Stad 2008-02-20


Ärende 1
Årsanalys 2007

Bifall till förvaltningens redovisning av verksamheterna vi har ansvar för! Ett alldeles utmärkt arbete som belyses ur en mängd olika aspekter. En eloge till duktig personal. Dock finna orosmoln!

De verksamheter som nu ligger under BSN Lunds Stad redovisar underskott för första gången på mycket länge. Det sammanfaller med ett majoritetsskifte.

Vi anser att förklaringarna till detta är:
- Budgetminskningar
- Omorganisation
- Direkt skolpeng
- Volymökningar

De tre första punkterna är politiskt och ideologiskt betingade. Förändringarna har skett snabbt och utan tillräcklig förankring.
Detta har medfört turbulens, oro och kanske även brist på motivation i organisationen.
Den ökade arbetsbelastningen kan ha lett till försämrad styrkraft och försvagad budgetkontroll men också negativ påverkan på verksamhetens innehåll och kvalitet.

Trots de nedskärningar som redan gjorts visar analysen att goda resultat uppnåtts och att barn och elever mår bra. Vi tolkar detta som resultat av personalens insatser men är oroade för att resultatet för 2008 kommer att vara påverkat av den ytterligare reduktion av resurserna till stadens skolor som sjösatts under 2007.

Sjukfrånvaron har också minskat, vilket är mycket positivt. Vi vill dock varna för en backlash.
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna försämras ytterligare under 2008 kan det bli svårt att uppvisa lika bra måluppfyllelse i fortsättningen.

Ordföranden skriver att direkt skolpeng har införts för att en större del av resurserna ska hamna ute i verksamheterna. Inget belägg finns för att denna effekt uppstått och den motverkas dessutom av att den totala mängden resurser i skolsystemet har minskat på grund av sparbeting för att finansiera skattesänkningen.

Vi ser med oro på utvecklingen!


Anders Ebbesson Monica Molin Ibrahim Kakahama
MP  S  V

Ärende 3
Föräldraavgifter i skolbarnomsorgen – yttrande till BSN Lund Öster

Vi föreslog att nämnden skulle föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte höja föräldraavgiften enligt förslag från BSN Öster.

Vi anser att barnkonventionens artikel 18 pkt 3 åsidosätts med den föreslagna höjningen. De elever som är i störts behov av verksamheten drabbas. Omsorgens omfattning är lägre än på fritidshem varför nuvarande avgiftsskillnader är väl motiverad.

Och detta förslag antog nämnden!


Monica Molin  Anders Ebbesson  Ibrahim Kakahama
S                    Mp                          V

 

S-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad

Monica Molin    monica.molin@comhem.se   

Daniel Johansson  daniel.johansson.205@student.lu.se
Vlasta Sabljak   vlasta@lsn.se    

Mats Nilsson mats.w.r.nilsson@telia.com
Laurent Lawson     lawsonlaurent@hotmail.com   

Mats Lindén mats.linden@bygg.lu.se
Per-Arne Lundgren     per_arnel@hotmail.com   

Ban Hawez Lionblue86@hotmail.com

MP-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad

Anders Ebbesson   anders.ebbesson@klippan.se   

Esbjörn Hellström  esbjorn.hellstrom@hotmail.com

V-politiker i Barn och Skolnämnd Lunds Stad

Ibrahim Kakahama   ibrahim.kakahama@comhem.se   

Gösta Eklund gosta.eklund@telia.com


 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-16 16:36