S reserverar sig mot skolbudgeten 2013

En bra skola är en bra start i livet. En trygg miljö präglad av kunskap, kritiskt tänkande och tolerans ger oss de bästa förutsättningarna för att växa som människor, och nå våra mål. Under de senaste åren har det gjorts nedskärningar i Lunds kommun. För skolans och förskolan område har det inneburit minskad personaltäthet och allt större grupper. 

För att den verksamhet vi ansvarar för ska få arbetsro och man ska kunna göra en planering för barns och elevers utveckling behövs en god framförhållning. Det är ett komplicerat uppdrag att undervisa och utveckla våra barn och unga till välfungerande vuxna. Därför måste den politiska ledningen i Lund ge klara förutsättningar för vad man ute i verksamheterna har att rätta sig efter.

Budget för all annan verksamhet gavs i juni 2012 men för skolnämnderna saknas fortfarande beslut från kommunfullmäktige. Det förslag som ligger på nämndens bord avseende internbudgeten är gjord med förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att kompensationen för läraravtalet ska utgå till nämnd i form av den skolpeng som ska föreläggas kommunfullmäktige 2013-01-31.

Eftersom kommunfullmäktige inte ännu har beslutat om att någon kompensation ska utgå borde man inte heller kunna besluta om en budget som helt baseras på att nämnda kompensation ska betalas ut. Att ta beslut om en budget utan att veta hur mycket utgifter man har eftersom hela materialet är beräknat på att man ska få en viss kompensation känns väldigt främmande för oss och inte särskilt ansvarsfullt.

Vi ställer oss helt bakom de satsningar som görs bl a på utsatta skolor, lärar/förskolelyft, elevhälsa, St Hans-gården och övriga för verksamheterna positiva åtgärder som görs i ”medel till nämndens förfogande”. Men finner att förslag för nämndens budget är otillräckligt finansierad.

 Vi vill också uttrycka att vi ser mycket alvarligt på att besked om de ekonomiska förutsättningarna för 2013 ännu inte kunnat ges till våra förskolor och skolor!

Vi avstår således från att delta i beslut om att fastställa internbudget 2013 för Lunds stad.

 

För socialdemokraterna

Monica Molin
Per-Arne Lundgren
Mats Nilsson
Mira Melander
Elin Gustavsson
Laurent Lawson

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-24 10:21