Verksamhetsrapport 2013 från S-gruppen i Barn- Skolnämnd Lund öster

Tord Persson är gruppledare för Socialdemokraterna och 2:e vice orförande i BSN Lund öster

Detta är ett försök att översiktligt beskriva vårt arbete i vår nämnd i Barn- Skolnämnd (BSN) Lund öster.

Verksamhetsåret 2013 har präglats av en ganska händelselös verksamhet om man ser till de politiska debatterna och samtalen i vår nämnd. För verksamheterna - föräldrarna och då naturligtvis barnens, elevernas viktigaste beslut var omorganisationen som innebar att man skall gå i sammanhållna klasser fram t.o.m. årskurs fem. Skälet till detta är betygen i sexan, man ville inte byta som tidigare var vanligt efter årskurs sex. Detta var en tanke som vi i oppositionen tidigare lyft fram och föreslagit. Då avslog borgarna vårt förslag. Fp skrev t.o.m. på sitt partis hemsida att vi ville lägga ned vissa småskolor. Förvaltningen jobbade trots detta med problemet och presenterade en lösning i linje med vad vi föreslagit. Det var detta som nu genomfördes. I själva verket tryggades småskolornas fortlevnad. Inom parantes kan det nämnas att borgarna gick emot vårt förslag att bygga till och renovera Torna Hällestads skola, den sista perioden vi hade majoritet, men vi hann genomdriva projektet.

2006 hade Central skolnämnd beslutat och KS anvisat pengar att bygga en ny Hagalundsskola. Direkt efter valet stoppade den nya majoriteten vidare planer, nu 2014 byggs skolan, för samma pengar men med mindre yta. Det kan på goda grunder påstås att utan att vi genom åren drivit frågan hade den gamla skolan fått stå kvar.

Vad gäller förskolan följer BSN- öster inte KF:s mål 11 – 16. Det senaste året har man på 56 % av våra förskolor lyckats. Det enda skäl till detta är att det finns färre barn. De förskolor som når målen klarar inte budget, de som lyckas har en kraftig överskrivning.

När det gäller våra skolor på öster når man relativt goda resultat. Skälet till detta är ju en homogen befolkningsstruktur i vårt upptagningsområde. Men på flera skolor har man tvingats öka gruppernas storlek. Exempel är att där man tidigare hade fyra paralleller har man i dag tre. På resultaten i stort syns inte detta, men de barn/elever som har svårigheter blir drabbade.

Nämnden är egentligen maktlös, den direkta skolpengen gör att vi sitter som majorinetter utan möjligheter mer än att påpeka brister och att skriva reservationer. Situationen är lika för majoriteten men där finns inga idéer eller något egentligt intresse. Låt oss konstatera att vi har en ytterst kompetent förvaltning som tillsammans med rektorer och personal driver en god skolverksamhet. Inte tack vare den politiska majoriteten utan trots denna.

Vi har på förslag från oss i oppositionen fått rutiner på våra sammanträden som innebär ständig rapportering om lokalsituationen och verksamheternas ekonomiska situation i förhållande till budget. Skälet från oss med dessa förslag var att vi skulle ha tid att kunna vidta åtgärder om vi kunde befara lokalbrist eller att åtgärder av ekonomisk art behövde vidtas. Lokalfrågan har förvaltningen lyckats med en följsamhet som inneburit minimala problem, trots behov av snabba evakueringar. När det gäller de enheter som visar underskott redovisar man också åtgärdsplaner. Trots att vi oppositionen vill se vilka konsekvenser besparingar innebär, t.ex. indragning av specialpedagog, inga vikarier, ej återbesätta pensionsavgångar vägrar majoriteten besluta att vi skall få en sådan redovisning.

Inför detta år kan man på goda grunder anta att trots den aktuella skoldebatten den fortsatt initiativlösa majoriteten kommer att fortsätta som tidigare år. Endast föra fram förslag som förvaltningen behöver konfirmera med beslut. De förslag som vi i oppositionen för fram kommer att avslås, de politiska debatter som fortsatt kommer att ske i nämnden är då vi har att yttra oss över remissärenden. Dessa är ofta i form av motioner till KF skrivna av oppositionen.

 

För S-gruppen i BSN Lund öster.

Tord Persson.

Gruppledare.   

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-06 13:40