Ge barn till skilda rätt till elevresor från fler adresser

Motionärerna Anna-Lena Hogerud, oppositionskommunalråd och ledamot i utbildningsnämnden samt Monica Molin, andre vice ordförande i Barn- och skolnämnd Lunds stad.

Motion Ang elevresor till skola

I Lunds kommun ska ingen elev behöva betala för sin elevresa bara för att föräldrarna är skilda

I Lund, precis som i alla andra kommuner, så är gymnasieskolor mer koncentrerade geografiskt än vad grundskolorna är. Till gymnasieskolan uppmuntras eleverna att välja program efter sitt intresse och inte efter geografisk närhet. Detta leder till att fler elever måste åka längre sträckor till sin gymnasieskola jämfört med vad man behöver när man går i grundskolan. Lagstiftningen i Sverige säger att kommunen är skyldig att sörja för elevernas transport till och från skolan men för gymnasieskolan gäller detta bara från den adress där eleven är folkbokförd vilket skapar problem om eleven har ett växelvis boende hos föräldrar som har separerat. I dessa fall så får familjen själv ansvara för transporten till skolan om man inte har sett till att välja bostadsadress utifrån elevernas val av gymnasieskola.

Lund ansvarar för transporter från adresserna i Lunds kommun och inte för transporterna från en annan kommun till en skola i Lund.

För gymnasieskolan måste man bo 6 km från skolan för att få rätt till elevresa. Detta gör att det främst är elever i de östra kommundelarna som berörs eftersom nästan alla gymnasieskolor ligger inne i Lunds stad.

Vi vill att alla elever ska ha samma rätt till elevresa oavsett om eleverna har ett växelvis boende eller inte. Därför måste Lund vara generösare än vad lagen kräver och införa samma rätt till elevresa från de olika adresserna i ett växelvis boende.

Socialdemokraterna yrkar

Att Lunds kommun inför regler som gör att kommuninvånarna får samma stöd för elevresa till gymnasieskolan från sina bostadsadresser inom kommunen och inte enbart från adress där man är folkbokförd .

Anna-Lena Hogerud Monica Molin

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-08 13:08