Gemensam motion (s)-(v)-(dv): Se över tillsynsansvaret/insynen i fristående förskolor, fritidshem och grundskolor

Lunds kommun har organiserat Skol- och förskoleverksamheten i 3 olika förvaltningar: 2 barn-och skolnämnder med ansvar för grundskola/förskola i Lunds stad respektive de östra kommundelarna samt en utbildningsnämnd med ansvar för bland annat gymnasieskolan och Komvux.

I Lunds kommun är organisationen så märklig att samtidigt som barn- och skolnämnderna har ansvar för driften av de kommunala förskolorna och fritidshemmen så sköts tillsynsansvaret av den fristående verksamheten av en annan förvaltning, nämligen utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen ansvarar också för insynen i de fristående grundskolorna. I de allra flesta andra kommuner ligger dessa olika ansvarsområden under samma nämnd som ansvarar för den kommunala verksamheten.

Kommunen ansvarar enligt skollagen för tillsynen av fristående förskolor och fritidshem. Kommunen har också rätt till insyn i fristående skolor även om tillsynsansvaret ligger hos skolinspektionen. I Lunds kommun sker tillsynen enligt en tillsynsplan som har antagits av utbildningsnämnden.

Vi anser att det naturliga är att samla den kommunala verksamheten rörande grundskolor, förskolor och fritidshem under samma förvaltning, detta gäller såväl verksamheten i de kommunala enheterna som tillsyn och insyn i de fristående enheterna.

Vi ser flera fördelar med en sådan organisation:

-       Man kan bättre samla kompetensen i samma förvaltning.

-       Det blir enklare att göra en kvalitetsuppföljning och jämföra måluppfyllelsen mellan de kommunala och de fristående enheterna.

-       Det blir lättare att noga följa situationen på de fristående förskolorna och grundskolorna.

-       Politikerna i nämnden får en bättre överblick över den samlade grundskole-, förskole- och fritidshemsverksamheten och därmed bättre underlag för olika beslut i nämnden.

Det naturliga är i detta fall att tillsynsansvaret för förskolor/fritidshem samt insyn i fristående grundskolor delas upp mellan Barn- och skolförvaltningen i Lunds stad och Barn- och skolförvaltning Öster enligt samma geografiska principer som nämnderna är uppdelade efter.

Vi föreslår att Lunds kommunfullmäktige beslutar:

Att   uppdra åt kommunstyrelsen att utreda en överföring av tillsynsansvaret för de

fristående förskolorna och fritidshemmen samt en överföring av insynen i de fristående grundskolorna från utbildningsförvaltningen till Barn- och skolförvaltningarna.

Monica Molin, (S)             Hanna Gunnarsson, (V)                  Sven-Bertil Persson, (DV)

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-26 15:52