Gemensamt rödgrönt krav: Ompröva budgeten för 2013

Under en lång rad år har budgeten för Lunds kommun präglats av nedskärningar, försämringar och besparingar. Resultatet av den politiken syns nu tydligt: Allt fler barn i förskolans barngrupper, lärartätheten minskar i skolan, allt färre personal per boende i äldreomsorgen och ett närmast totalstopp för effektiva insatser för att få arbetslösa tillbaka till arbete. Men vi har också fått uppleva försämrat underhåll av kommunens fastigheter, drastiskt ökad busstaxa och sämre parkskötsel, samt en lång rad andra försämringar och uteblivna satsningar.

Dessvärre så innebär den budget som den moderatledda kommunledningen beslutat om för 2013 ingen ljusning. Tvärt om. Det blir fortsatta nedskärningar och minskad personaltäthet. Dessutom så innehåller budgeten inte de marginaler som krävs för att klara oväntade händelser, utan endast ett förväntat överskott om 36 000 kr.

Lärarna är en yrkesgrupp som allt för länge har fått stå tillbaka i löneutvecklingen. Det nya avtalet som innebär en ökning med 4,2 % är därför positivt, men det kommer de närmaste åren att krävas betydligt mer än så. För 2013 innebär endast lärarnas nya avtal ökade kostnader för Lunds kommun med drygt 20 Mkr. Men detta är pengar som idag inte finns i kommunens budget.

Vi socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och demokratisk vänster vill därför att budgeten omprövas och omarbetas för att bland annat stärka kvaliteten i välfärden, möta framtidens utmaningar och leva upp till löneavtalen. Ett arbete som kräver omprioriteringar och stärkta intäkter i form av en återställning av skatten, dvs en höjning med 40 öre, vilket för medelinkomsttagaren motsvarar en ökad skatt med ca 65 kr per månad. Detta arbete måste ske skyndsamt och i nära dialog med nämnder och styrelser. En bättre skola, värdigare omsorg, hållbar omställning, rikare kulturliv och fler jobb måste stå i fokus i den reviderade budgeten för 2013.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

att i samråd med nämnder och styrelser utarbeta ett reviderat förslag till budget för 2013 vad gäller prioriteringar, utgifter och finansiering,

att den reviderade budgeten ska stärka kvaliteten i kommunens service och välfärdstjänster, med särskilt fokus på en bättre skola, värdigare omsorg, hållbar omställning, rikare kulturliv, rättvisa löner och fler jobb,

att i den reviderade budgeten verka för ett starkare ekonomiskt resultat,

att föreslå kommunfullmäktige att anta en reviderad budget för 2013

Socialdemokraterna    Miljöpartiet de gröna   Vänsterpartiet   Demokratisk vänster

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-24 11:18