S får igenom beslut om fler bostäder på Linero/Norränga i kommunfullmäktige

Efter en intensiv debatt i Lunds kommunfullmäktige avslogs detaljplanen för första delen av nya Linero/Norränga. Vi socialdemokrater fick igenom att kommunfullmäktige nu uppmanar byggnadsnämnden att omarbeta planen för att få in fler bostäder, mer grönytor och bättre förutsättningar för kollektivtrafiken.

- Det är inte roligt att först i kommunfullmäktige underkänna en detaljplan för att omarbeta den, men det behövdes då vi anser att planen inte höll måttet. Vi tar Sveriges bästa jordbruksmark i anspråk, vi hade också målsättningen att bygga en tät ny stadsdel som skulle ge goda förutsättningar för kollektivtrafiken. Det kommer att ta ett och ett halvt till två år för att arbeta fram en ny detaljplan för området, men det är det värt då slutresultatet kan bli ännu fler bostäder och en bättre stadsdel, säger Björn Abelson, andre vice ordförande i Byggnadsnämnden (S).

Fyra anledningar till att detaljplanen för Linero/Norränga del 1 behöver omarbetas:

- Fler lägenheter. Med högre bebyggelse kan vi få fler bostäder i den nya stadsdelen. Vi kan bygga fler bostäder, mellan 300 till 700 fler bostäder är rimligt!

- En trevligare stadsdel. Samla parkeringarna i p-hus, så kan stora områden med markparkeringar ersättas med gröna ytor.

- Bättre underlag och fler som kan använda Sveriges bästa kollektivtrafik! Lunds kommun planerar för en spårväg från Lunds C via Brunnshög mot Dalby, för att ge bättre förutsättningar för spårvägen och för att fler skall kunna använda den så vill vi ha fler bostäder kring den framtida hållplatsen på Linero.

- Billigare bostäder. Stora delar av detaljplanen föreslår hus i tre våningar, det innebär hisskrav och höga kostnader som skulle minskas om en högre bebyggelse tillåts.

- Vi kommer att inleda diskussioner med samtliga partier i Byggnadsnämnden i Lund för att utifrån kommunfullmäktiges beslut göra om detaljplanen. Vi har fått tydliga signaler från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Demokratisk Vänster att de är beredda att vara med och ta ansvar, även om minst ett av partierna hellre avstått från att bygga i området. Argumentet att det, om det väl skall byggas på jordbruksmarken, är bättre om vi får fler bostäder och en mer miljöanpassad stadsdel påverkar dem som är tveksamma till att bygga i området, säger Björn Abelson.

Yrkandet som bifölls av Lunds kommunfullmäktige:

Att avslå planen

att uppmana Byggnadsnämnden att utarbeta detaljplanen enligt följande: Att högsta tillåtna byggnadshöjd där det föreslås bebyggelse upp till högst tre våningar ökas till fyra till sex våningar. Syftet är att skapa förutsättningar för att få fler och billigare bostäder, bättre förutsättningar för att förverkliga detaljplanen och för att skapa bättre underlag för en framtida högklassig kollektivtrafik. Vidare att ge förutsättningar för att skapa samlade parkeringslösningar och frigöra mark för grönytor och fler bostäder.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-30 11:52