S intepellerar om förfallet i fastighetsunderhållet

Per Olsson

För att Lunds kommun skall kunna bedriva en fortsatt god verksamhet som t.ex. skola, vård, kultur och äldreomsorg måste vi ha lokaler som är sunda och ändamålsenliga. Precis som med sitt eget boende måste man även underhålla de kommunala lokalerna. Varje husägare vet att om man snålar på underhållet blir huset sämre och sämre att bo i. Det är inte heller så enkelt att man bara kan ta igen det underhåll man lät bli att göra ena året för att vänta till nästa år. Att spara en hundralapp på nödvändigt underhåll kan kosta det mångdubbla redan året därpå. Ändå är det precis vad den politiska majoriteten i Lund håller på med.

Kommunens fastighetsförvaltning har år efter år framställt till servicenämnden att anslagna budgetmedel inte räcker till för att upprätthålla ett nödvändigt underhåll. Nu har det gått så långt att långt att fler och fler av våra lokaler blivit otjänliga. Detta har fått stora och negativa konsekvenser för flera skolor som har blivit tvungna till att få fram provisoriska lokaler som inte är lika funktionella och trivsamma. Det händer också att föräldrar får skjutsa barnen långa sträckor för att de skall komma till sina ersättningslokaler. Sist men inte minst har de provisoriska lokalerna mycket högre driftskostnader.

Lunds kommun har ett fastighetsbestånd om ca 500.000 kvm. Att sköta ett normalt underhåll av byggnaderna kostar ca 100 mnkr per år. Lunds kommun ligger långt under en normal nivå. Kostnaderna för att ta igen det eftersatta underhåll beräknas till ca 200 mnkr.

På servicenämndens sammanträde i december 2012 beslutade en enig nämnd att skicka en framställan till kommunstyrelsen om att få sänkt avkastningskravet motsvarande de kostnader nämnden haft för alla nödlösningar som uppstått under 2012 till följd av eftersatt underhåll. Kommunstyrelsen skickade tillbaka nämndens framställan utan ha behandlat ärendet.

På servicenämndens sammanträde i januari 2013 beslutade majoriteten fastställa sin internbudget med bibehållet avkastningskrav. Beslutet innebär att ca 45 mnkr, vilket motsvarar merkostnader för nödlösningar, skall tas från underhållet.

Hur tycker du Mats Helmfrid att servicenämnden skall kunna leva upp till fullmäktiges båda mål?

Å ena sidan skall servicenämnden leverera kvalitetssäkrade lokaler. Å andra sidan skall nämnden leverera ett avkastningskrav som är så stort att vi inte ha råd till det underhåll som behövs.

Vad är det som är fel, Mats Helmfrid?

 

Per Olsson, Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-27 11:12